Centrum práva duševního vlastnictví Katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Členové:
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí
JUDr. Petr Prchal, Ph.D., tajemník
JUDr. Michal Černý, Ph.D.
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

 

Externí okruh:
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD. LL.M.
Prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. MJur                                
Mgr. Simona Hejdová
Ass. Prof. Dr. iur. Martin Husovec, Ph.D.
JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.
Doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, DrSc. LL.M.
Mgr. Zuzana Čabart Šimonovská, LL.M.

 

Zaměření:
Právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži, osobnostní právo, zdravotnické právo, právo a etika výzkumu

 

Výzkum:

 • 2022 –: Právní otázky sdílení obsahu online, institucionální podpora Univerzity Palackého; spoluřešitelé Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Prchal, Ph.D.
 • 2019 –: Právo zeměpisného původu zboží, institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel JUDr. Michal Černý, Ph.D.

 • 2017 – 2021: Kontroverze práva, zdraví a rodiny, institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 • 2017 – 2020: Právo komplementární a alternativní medicíny, institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 • 2015 –: Práva na označení: minulost, přítomnost, budoucnost; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Mgr. Michal Černý, Ph.D.

 • 2015 –: Autorské právo a práva související podle autorského zákona; institucionální podpora Univerzity Palackého; spoluřešitelé Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

 • 2015 – 2018: Hraniční jev práva duševního vlastnictví: přírodní léčitelství; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 

 • 2014 – 2021: Ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

 • 2014: Limity autorskoprávní ochrany; specifický výzkum, Interní grantová agentura Univerzity Palackého, č. PF 2014 001; řešitel JUDr. Petr Prchal

 • 2013:  Hledání právní úpravy pro osiřelá díla; specifický výzkum, Interní grantová agentura Univerzity Palackého, č. PF 2013 01; řešitel JUDr. Petr Prchal

 • 2012 – 2014: Licenční smlouva a právo duševního vlastnictví podle nového občanského zákoníku; institucionální podpora Univerzity Palackého; spoluřešitelé Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

 • 2012 – 2014: Tradice v právech na označení; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Mgr. Michal Černý, Ph.D.

 • 2012 – 2014: Právo duševního vlastnictví v informační společnosti; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 • 2009 – 2011: Vědecké testování práv duševního vlastnictví v rámci globalizace práva; grantový projekt, veřejná podpora Grantové agentury České republiky; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 • 2007 – 2008: Ochrana osobnosti ve Velkém akademickém komentáři 
  k občanskému zákoníku
  ; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Obhájené disertační práce:

 • 2019: Soukromoprávní ochrana piety zemřelého (JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.)

 • 2017: Právní prostředky ochrany architektonických děl (JUDr. Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.)

 • 2016: Limity autorskoprávní ochrany (JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)

 • 2015: Licenční kořeny franchisingové smlouvy v českém právním řádu (Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, Ph.D.)

 

Doktorský studijní program:
Školitelství a podíl na výuce studentů doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo

 

Magisterský studijní program:

 • Výuka povinného předmětu Právo duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

 • Výuka volitelného předmětu Cvičení z práva duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

 • Podíl na výuce povinného předmětu Soutěžní právo v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

 • Podíl na výuce povinného předmětu Vědecká propedeutika v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

 • Podíl na výuce povinného předmětu Obecná část soukromého práva 1 v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

 

Mezinárodně uznávaný kurz: 
Výuka v oboru Právo duševního vlastnictví a právo designové a módní.

 

Konference:
2012 - : Sekce práva duševního vlastnictví Olomouckých právnických dnů; pořadatel Univerzita Palackého v Olomouci


Odborné zprávy:
2017: ALAI Congress 2017 in Copenhagen: Copyright, to be or not to be, Country Report (spoluautor JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)

 

Spolupracující instituce:    

 

Zapojení:
European Intellectual Property Teachers’ Network

 

Propagace:
Právnická fakulta má nové výzkumné centrum. Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví

Vybrané publikace a vydané E-Knihy:

  Autorské právo a práva související

Vydané e-knihy / Published E-Books

 

 

Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.  Redakce: Michal Černý Ph.D.                                                                                                                                

 

 

 

Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.; Doc. JUDr Michal Petr Ph.D.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Redakce: Michal Černý Ph.D.                                                                                                                            

 

 

 
Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Doc. JUDr. Renáta
Bačárová, PhD. LL.M.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Redakce: Michal Černý Ph.D.

 

 

 
Vydal: Michal Černý jako vydavatel a nakladatel jako první (PDF),
resp. druhou (ePub) knihu v roce 2018.
Vydání 2. doplněné a přepracované (v nakladatelství Michal Černý
vydání první). 
 

 

 
Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
Redakce: Michal Černý Ph.D.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Autoři kapitol:
Norbert Adamov - kapitoly 1 a 2, Michal Černý - kapitola 4, Jan
Mučka - kapitola 5, Petr Prchal - kapitola 3.
 

 

 

Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
Vydalo Iuridicum Olomoucense o.p.s. v roce 2017.
Vydání první.
© 2017 Michal Černý

 

 

 

 

 

Černý, M. - Klinka, T. - Smejkal, V. - Adamov, N. - Prchal, P. Molnárová, A. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017.
Kolektivní monografie - elektronická kniha, která byla sestavena z kapitol, v jejichž textu autoři rozebírají aktuální výzvy v právu duševního vlastnictví.
Seznam kapitol:
1. ADAMOV, Norbert: Rímskokatolická liturgia ako predmet autorského práva.
2. ADAMOV, Norbert: Práva k prekladu liturgických textov podľa slovenskej a českej právnej úpravy.
3. PRCHAL, Petr. K principu vyčerpání autorského práva.
4. KLINKA, Tomáš. "Veľká novela" prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva.
5. ČERNÝ, Michal. Ochranné známky s de facto certifikační funkcí v České republice.
6. SMEJKAL, Vladimír - MOLNÁROVÁ, Anikó. Problém oceňovací aneb stanovení výše škody nebo ušlého zisku při neoprávněném užívání autorských děl.
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D. 
E-kniha je ke stažení zdarma.

 

 

Černý, M. - Adamov, N. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016.
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na sekci Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2016. 
Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Prchal Ph.D. 
E-kniha je ke stažení zdarma. 
E-kniha vyšla v roce 2016. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

OPD16-GLOBAL

 

 

Vítová, B. - Černý, M. - Podrazil, P. (Eds.). Olomoucké právnické dny 2016. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na vybrané příspěvky z více sekcí mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2016. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje témata z různých odvětví práva. 
Editoři: Blanka Vítová - Michal Černý - Petr Podrazil. 
Recenzovali: Jakub Dohnal. Marek Juráš. 
E-kniha vyšla v roce 2016. E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

pdf:OPD2015-PDV-R&R

 

 

Černý, M. - Prchal, P. - Lattová, S. - Šmondrk, P. Právo duševního vlastnictví. Připomínky a ex post úvahy (Olomoucké právnické dny 2015).
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na sekci Práva obchodních korporací z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2015. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje kapitoly 4 autorů  (Michal Černý, Ph.D., JUDr. Petr Prchal, JUDr. Silvia Lattová, Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk).  
Kapitoly knihy: 1. Ochrana označení původu a zeměpisných označení v mezinárodním kontextu. 2. K principu jedinečnosti, nebo původnosti autorského díla. 3. Informačné technológie vo svete financií. 4. Licenčné zmluvy v kontexte nového autorského zákona.
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D.
E-kniha vyšla v roce 2016. E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

 

 

 

OPD14-OK

 

 

Černý, M. (Ed.). Právo duševního vlatnictví (Olomoucké právnické dny 2014).
Elektronická kniha, která byla sestavena z příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2014. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 10 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví. 
Sestavil (editor): Michal Černý, Ph.D. Recenzoval: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
E-kniha vyšla v roce 2015.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

PDVODP13-EPUB

 

 

Elektronická kniha, která je rozšířenou verzí sborníku příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2013. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 10 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví. 
Sestavil (editor): Michal Černý, Ph.D. 
Recenzoval: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
E-kniha vyšla v roce 2014.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

 

 

 

monse2012.jpg

 

 

Michal Černý (ed.)
(ISBN 978-80-87382-49-3)
Elektronická kniha, která je sborníkem příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012, kterou pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 11 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví.
E-kniha vyšla v roce 2013.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 


 

Různé odborné texty:

ACTA nejsou akta ani akty

Fotogalerie

Fotografie ze sekcí Práva duševního vlastnictví - konference Olomoucké právnické dny

Olomoucké právnické dny 2014

Olomoucké právnické dny 2015

Olomoucké právnické dny 2016

Olomoucké právnické dny 2017

Olomoucké právnické dny 2018

Olomoucké právnické dny 2019

Olomoucké právnické dny 2022

Olomoucké právnické dny 2023

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)