Katedra trestního práva

Katedra trestního práva garantuje výuku státnicového předmětu Trestní právo. V současné době tvoří základní platformu povinných předmětů Trestní právo 1, Trestní právo 2, Trestní právo 3 a Trestní právo v rozhodovací praxi. Katedra současně nabízí i řadu volitelných předmětů (např. Kriminalistika, Kriminologie). Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor trestní právo a ve stejném oboru též zajišťuje konání rigorózního řízení.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.03

pondělí: 9:30 hod. – 11:00 hod.


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.10

úterý: 11:15 hod. – 12:30 hod.


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6

po domluvě e-mailem


tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.04

úterý: 10:30 hod. – 11:30 hod.


každou středu po seminářích od 19:45 hod.


Externí spolupracovníci

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Mgr. Martin Lýsek

pl. Mgr. Jan Lisický

 

Interní doktorandi

tř. 17. listopadu 8


Mgr. Stanislav Cik

Mgr. Eliška Hodulová

Mgr. Bc. Denisa Coufalová

Mgr. Lucie Vojtěchová

Mgr. Ludmila Dostálová

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Olomoucké právnické dny 2018 – Sekce trestního práva – sborník

Sborník z XII. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny (Sekce trestního práva) pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2018 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

pdf

Kriminologické dny 2018 – sborník

Sborník z VI. Ročníku mezinárodní konference kriminologické dny pořádané ve dnech 18.-19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s PF UP v Olomouci.

pdf