JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585 63 7804

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.16

odborný asistent

Selected publications
Pospíšilová S. Nahlížení do správního spisu v retrospektivě správních řádů 20. století. Acta Iuridica Olomucensia. 2020. (ČLÁNEK)
Pospíšilová S., Vlček E. Navrácení v předešlý stav – předobraz ve správním řádu z roku 1928. Acta Iuridica Olomucensia. 2019. (ČLÁNEK)
Pospíšilová S. Vývoj judikatury správních soudů ve věcech nečinnosti správních orgánů. Acta Iuridica Olomucensia. 2018. (ČLÁNEK)
Pospíšilová S. Inovativní prvky správního řízení v agendě cestovních dokladů. In Szakács A., Hlinka T. (Eds.) Inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie - elektornizácia - participácia. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Veřejný ochránce práv na úseku ochrany před nečinností veřejné správy. In Richterová A., Lásková E., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2019. Část I. 20 let zákona o Veřejném ochránci práv. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Specifika příkazního řízení o přestupku s vydáním příkazu na místě. In Potěšil L., Hejč D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2018. Část III. Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Specifika výkonu veřejné správy na území vojenských újezdů. In Papáčová I. (Eds.) Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Vyřizování stížností na průtahy v řízení orgány státní správy soudů. In Koroncziová A., Hlinka T. (Eds.) Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Ochrana proti nečinnosti ve správním soudnictví. In Frumarová K. (Eds.) Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Přezkumné řízení a zásada ochrany práv nabytých v dobré víře. In Vačok J., Havelková M., Dźačková M. (Eds.) Právoplatnosť správnych rozhodnutí - právna istota vs. legalita. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S., Vlček E. Rok 1928 jako nový počátek správního řízení. In Frumarová K. (Eds.) "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S. Časové aspekty nové právní úpravy přestupkového práva v České republice. In Košičiarová S., Bede D. (Eds.) Zásady zákona o správnom trestaní. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
Pospíšilová S. Protection against inaction of administrative bodies with focus on inaction as incorrect official procedure. Current Development Tendencies in Public Administration. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Pospíšilová S. Obce a jejich role v ochraně kulturních památek. Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Pospíšilová S. Vliv práva EU na činnost orgánů veřejné správy v České republice. In . (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Pospíšilová S., Chemišinec M. Povinné očkování nejen z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu. Správní právo. 2011.
Pospíšilová S. Veřejný ochránce práv a jeho role na úseku matrik. Acta Iuridica Olomucensia. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospíšilová S. Judikatura správních soudů ve věci účastenství v řízení a její vliv na správní praxi. In Knoll V., Hablovič J., Vnenk V. (Eds.) Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. 2021.
Pospíšilová S. Publikace právních předpisů územních samosprávných celků jako projev demokratického vládnutí. In Čamdžićová S. (Eds.) Výzvy demokracie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019. 2019.
Pospíšilová S. Prostředky ochrany proti nečinnosti veřejné správy ve světle soudní judikatury. In Hejč D., Kliková A., Chamráthová A., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2016. Část IX. Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury. 2016.
Pospíšilová S. Nečinnost veřejné správy v česko-slovenském a česko-polském srovnání. In Kyselovská T. (Eds.) COFOLA 2014: The Conference Proceedings. 2014.
Pospíšilová S. Ochrana před fiktivními správními akty. In Havlan P., Hejč D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2013 Část IV. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). 2013.
Pospíšilová S. Aktuální vývoj judikatury v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Pospíšilová S. Iniciace opatření proti nečinnosti správního orgánu jako specifická forma realizace práva zakotveného v čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. In Žatecká E., Kováčová L., Horecký J., Vomáčka V. (Eds.) COFOLA 2011 THE CONFERENCE PROCEEDINGS. 2011.
Pospíšilová S. Správní trestání v "Občanském průkazu" podle Petra Šabacha. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu, Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Pospíšilová S. Několik poznámek k zásadě rychlosti ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Pospíšilová S., Horáková M. Právo sdružovací a shromažďovací - vybrané otázky. In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Pospíšilová S. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
Pospíšilová S. Několik poznámek k výkonu státní správy soudů. In Hrušáková M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. Sborník z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšilová S. Ochrana před nečinností územních samosprávných celků - vybrané otázky. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5, Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Michal A., Branislav C., Frumarová K., Pospíšilová S., Škurek M. Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Administrative Law 4 VPK/MSP4 ZS 2
Procedural Administrative Law VPK/SPPR ZS Se 4
Procedural Administrative Law VPK/SPPR ZS 2
Administrative Law 1 VPK/MSP1 ZS 2
Administrative Law 1 VPK/MSP1 ZS Se 6

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)