JUDr. JANA PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637629

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Procedural specifics of resolving consumer disputes in individual civil court proceedings in the Czech Republic. International and Comparative Law Review. 2022.
Petrov Křiváčková J. Ochrana spotřebitele jako slabší strany v civilním soudním řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2019.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Kolektivní ochrana práv v nově navrhované úpravě. Bulletin advokacie. 2018.
Petrov Křiváčková J. Role soudce v kolektivním soudním řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Alternative Methods of Collective Disputes Resolution in the Czech Republic. Baltic Journal of European studies. 2016.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Reprezentativní žaloba v českém civilním procesu. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Jmenování a odvolání správce pozůstalosti soudem. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Křiváčková J., Hamuľáková K. Náhrada nákladů řízení v řízení o excindační žalobě. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Hamuľáková K., Křiváčková J. Nová právní úprava ochrany rušené držby účinná od 1. 1. 2014. Právní rozhledy. 2014.
Ryšavý L., Hamuľáková K., Křiváčková J. Die tschechische Regelung der Revision als ein außerordentliches Rechtsmittel in Zivilsachen im Lichte des Novellenentwurfes. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. 2013.
Křiváčková J., Podrazil P. Řešení procesní situace po zrušení rozhodčího nálezu. Právní rozhledy. 2013.
KŘIVÁČKOVÁ J. Zjišťování skutkového stavu v nesporných řízeních. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Křiváčková J. Vliv § 13 navrhovaného občanského zákoníku na soudní rozhodování v civilním soudním řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Křiváčková J. Nad nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 16/09 ze dne 19. 1. 2010. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hamuľáková K., Křiváčková J. Ochrana zájmů nezletilého v civilním soudním řízení. Způsobilost nezletilého účastníka samostatně jednat před soudem.. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. II. diel. 2011.
KŘIVÁČKOVÁ J. Předvídatelnost soudního rozhodování podle Dickense – Aneb jak “ponurá” musí být pravdivá zpráva o stavu českého civilního procesu? In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Křiváčková J. Význam judikatury při ustanovování opatrovníka dle § 29 o.s.ř. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Křiváčková J., Bartoníčková K. Výkon rozhodnutí ve věcech nezletilých ve světle novely č. 295/2008 Sb. In Winterová A., Dvořák J. (Eds.) Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Křiváčková J. Problematika přípustnosti dovolání proti rozhodnutí o nákladech řízení. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Křiváčková J. Překvapivá rozhodnutí jako forma porušení práva na spravedlivý proces. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Vankátová I. Praktikum civilního procesu. 2023.
Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Juráš M. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2020.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Podrazil P. Civilní proces. Casebook. 2018.
Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Občanský soudní řád. Komentář. 2017.
Hamuľáková K., Šínová R., Petrov Křiváčková J., Juráš M., Podrazil P., Šmíd O. Praktikum civilního procesu - 1. část. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Hamuľáková K., Křiváčková J., Šínová R. Praktikum civilního procesu, 2. aktualizované a rozšířené vydání. 2012.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Tšponová I. Praktikum civilního procesu. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Spory o dědické právo. In . (Eds.) Dedičské právo v hmotnoprávných a procesnoprávných súvislostiach. 2022.
Petrov Křiváčková J. Koncentrace řízení – zamyšlení nad současným stavem. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...! 2021.
Petrov Křiváčková J. Materiální vedení sporu jako "nový" prvek civilního sporného řízení. In . (Eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. 2018.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 137-138, § 182-194 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 156 -161 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 164-170 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 202-205, § 229-230, § 250-267 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 281-287 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 400-414 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. § 514-518 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 98-106, §110-136 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Petrov Křiváčková J. Prodej movitých a nemovitých věcí. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 2015.
Petrov Křiváčková J. Předběžné opatření upravující poměry dítěte (§ 462-465 ZŘS). Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Petrov Křiváčková J. Rozhodčí řízení. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Řízení ve věcech pozůstalosti dle ZŘS. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Petrov Křiváčková J. Správa nemovité věci. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 2015.
Křiváčková J. Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte (§ 452-465 ZŘS). Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Křiváčková J., Hamuľáková K. § 45, § 46, § 48a, § 46b, § 46c, § 47, § 48, § 49, § 50, § 50a, § 50b, § 50c, § 50d, § 50e, § 50f, § 50g, § 50h, § 50i, § 50j, § 50k, § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxiii, 1398 s. Beckova edice komentované zákony. 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
HAMUĽÁKOVÁ K., KŘIVÁČKOVÁ J. Civilní proces 1. 2011.
PROJEKT
Křiváčková J., Hlavsa P. Předvídatelnost soudního rozhodování v civilním soudním řízení. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)