Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

děkan

vaclav.stehlik@upol.cz

58 563 7501

tř. 17. listopadu 8, děkanát — budova A


doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

předseda akademického senátu

michal.barton@upol.cz

58 563 7638

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.08


JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy, statutární zástupce děkana

martin.faix@upol.cz

58 563 7684

tř. 17. listopadu 6, místnost: 1.64


JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

ondrej.hamulak@upol.cz

58 563 7635

tř. 17. listopadu 6, místnost: 1.70


doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance
proděkan pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční podporu

michael.kohajda@upol.cz

58 563 7613

tř. 17. listopadu 6, místnost: 4.06


JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

maxim.tomoszek@upol.cz

58 563 7691

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.05


doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

proděkanka pro organizaci a rozvoj

blanka.vitova@upol.cz

58 563 7692

tř. 17. listopadu 6, místnost: 3.17


Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

tajemník

petr.bacik@upol.cz

58 563 7508

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.17

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Je složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Interní členové:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (adj. prof. TalTech)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.

Externí členové:

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., Nejvyšší soud ČR
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV
JUDr. Josef Baxa, Ústavní soud ČR
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Nejvyšší správní soud ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva AV ČR
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univer. prof., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Ústavní soud ČR
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud ČR
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., Právnická fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Ústavní soud ČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, má 15 členů. Ti jsou voleni akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období. Senát tvoří komora akademických pracovníků (9 zástupců) a komora studentská (6 zástupců). Jeho činnost se řídí Volebním a jednacím řádem AS PF UP. Akademický senát volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

web AS PF

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana zřízeným na základě Statutu PF UP . Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí kateder a center, předseda a místopředseda AS PF UP a další osoby, o nichž tak svým rozhodnutím určí děkan.

Složení

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. – děkan
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
PhDr. Kamila Tozzi di Angelo
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Mgr. David Marhold

Oborová rada

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou PF UP.

Teoretické právní vědy

Oborová rada doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je složena převážně z interních akademických pracovníků, kteří se na realizaci doktorského studijního programu na PF UP, jeho kvalitě a směřování podílejí především. Externí členové jsou uznávanými právníky a význačnými představiteli akademické sféry. Všichni navržení členové jsou habilitovanými akademickými pracovníky. Složení Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je navrženo tak, aby byly optimálně zastoupeny všechny specializace, jež budou na PF UP v rámci tohoto doktorského studijního programu realizovány. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (garant, PF UP v Olomouci)

Členové

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph. D. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (PF UK)
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Právní dějiny a římské právo

Oborová rada doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo je složena převážně z externích členů, kteří jsou uznávanými odborníky na římské právo a právní dějiny a význačnými představiteli akademické sféry.  Všichni navržení členové jsou habilitovanými akademickými pracovníky nebo profesory v daných oborech. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Členové

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (PF ZČU v Plzni)
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. mult., LL.M., MA (PF TU v Trnavě)
doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD. (PF TU v Trnavě a PF Linz)
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (PF UK v Bratislavě)

Právo a digitální technologie

Oborová rada doktorského studijního programu Právo a digitální technologie je sestavena s ohledem na specializované zaměření studijního programu z uznávaných odborníků v oblasti práva a oblasti digitálních a informačních technologií. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

doc. JUDr. Petr Michal, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Členové

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. (PrF UP v Olomouci)
prof. Tanel Kerikmäe, LL.M. Ph.D. (PF UP v Olomouci, TalTech Tallin)
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.  (PF MUNI)
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

Law and Digital Technologies

Oborová rada doktorského studijního programu Law and Digital Technologies je sestavena s ohledem na specializované zaměření studijního programu z uznávaných odborníků v oblasti práva a oblasti digitálních a informačních technologií. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

doc. JUDr. Petr Michal, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Členové

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. (PrF UP v Olomouci)
prof. Tanel Kerikmäe, LL.M. Ph.D. (PF UP v Olomouci, TalTech Tallin)
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.  (PF MUNI)
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

International and European Law

Oborová rada cizojazyčného doktorského studijního programu International and European Law je sestavena s ohledem na specializované zaměření studijního programu z uznávaných odborníků relevantních oborů. V navrženém složení oborové rady tvoří většinu členů habilitovaní akdemičtí pracovníci. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (garant DSP, PF UP v Olomouci)

Členové

JUDr. Martin Faix,  Ph.D., MJI (PF UP v Olomouci)
JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (PF MU v Brně)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (PF MU v Brně)
doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK)

Disciplinární komise

Disciplinární komisi zřizuje děkan. Při jednání se řídí Disciplinárním řádem UP pro studenty.

Složení

Členové z řad akademických pracovníků:

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Členové z řad studentů:

JUDr. Jan Šafář
Daniela Uramová
Jakub Záhora

Ediční komise

Komise pro ediční činnost a kvalitu výzkumu (dle Vnitřní normy PF UP č. PF-B-21/12)

 

ČLENOVÉ

NÁHRADNÍCI

Ondrej Hamuľák

Zdeněk Červínek

Filip Ščerba

Ivana Rabinská

Kamila Bubelová

Petr Dostalík

Martina Grochová

Lucie Tungul

Petr Tégl

Martin Škurek

Ondřej Svaček

Klára Hamuľáková

Ondřej Filipec

Blanka Vítová

Michal Bartoň

Maxim Tomoszek

Kateřina Frumarová

Michal Petr

 

Hodnotící panel projektů vnitřní grantové soutěže (dle Vnitřní normy PF UP č. PF-B-21/13)

 

ČLENOVÉ

NÁHRADNÍCI

Bronislava Coufalová

Zdeněk Červínek

Ondřej Svaček

Ivana Rabinská

Lenka Holá

Michal Petr

Ondřej Horák

Veronika Tomoszková

Klára Hamuľáková

Kateřina Frumarová

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)