JUDr. Pavel Bureš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637671

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.06

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (15. 4. 2012 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Faix M., Bureš P., Svaček O. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I. Dokumenty. 2015. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního práva. 2013. (KNIHA - CELEK)
DAVID V., BUREŠ P., FAIX M., SLADKÝ P., SVAČEK O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Bureš P. Consensus on HumanNature? The Concept of European Consensus in the Case-law of the Court in Strasbourg. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Bureš P., Saulnier-Cassia E. De la constitutionnalité de la clause restrictive tchèque de 5 % pour les élections au Parlement européen. Revue trimestrielle de droit européen. 2016.
Bureš P. Objectification of Children through the European Court of Human Rights Jurisprudence? Polski rocznik praw czlowieka i prawa humanitarnego. 2016.
Bureš P. Des conséquences d’une collision entre un avion et un oiseau…. Revue trimestrielle de droit européen. 2015.
BUREŠ P., SAULNIER-CASSIA E., BURGORGUE-LARSEN L., GEPPERT A., WOJTYCZEK K., YANNAKOPOULOS C. Jurisprudence nationales intéressant le droit de l´Union européenne (2010-2011). Revue trimestrielle de droit européen. 2011.
BUREŠ P. Human Rights During an Investigation - a New Conception within ICC Statute. Czech Yearbook of International Law. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bureš P. La coutume internationale: dépasée ou toujours vivante? In Garnier F. (Eds.) La coutume dans tous ses états. 2013.
Bureš P., Svaček O. Úprava konzulárního práva ve vybraných evropských zemích - komparativní pohled. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2010.
Bureš P. Imunita státních představitelů z cizí trestní jurisdikce. In . (Eds.) Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci. 2009.
Bureš P. Právo na spravedlivý proces v mezinárodním trestním řízení s důrazem na řízení před Mezinárodním trestním soudem. In . (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008 - Aktuální otázky normotvorby, Právo na spravedlivý proces. 2009.
Bureš P. Imunita státních představitelů z cizí trestní jurisdikce. z konference Česko-slovenského symposia mezinárodního práva. 2008.
Bureš P. Účast oběti v řízení před Mezinárodním trestním soudem. Slovensko-české medzinárodnoprávné sympózium. 2008.
Bureš P. Účast oběti v řízení před Mezinárodním trestním soudem. In . (Eds.) Slovenské-české medzinárodnoprávné sympózium. 2008.
Bureš P. Pojem investice v nedávné judikatuře Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic. Sborník z konference Monsetyho debaty mladých právníků. 2007.
Bureš P. Účast oběti v řízení před Mezinárodním trestním soudem. Sborník z konference Slovenské-české medzinárodnoprávné sympózium. 2007.
KNIHA - CELEK
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
Bureš P., Dobrotová I., Burešová Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
.. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. In Faix M., Bureš P., Svaček O. (Eds.) 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bureš P. Současné mezinárodní právo jako "nové ius gentium". In Šturma P., Trváničková Z. (Eds.) Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí. 2018.
Bureš P. Exteritorialita. Encyklopedie českých právních dějin. 2016.
Bureš P. Právo diplomatické a konzulární. Encyklopedie českých právních dějin. 2016.
Bureš P. Evropský konsensus v judikatorní praxi Evropského soudu pro lidská práva. Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. 2014.
Bureš P. La lutte contre le terrorisme en République tchèque sous l'influence du droit de l'Union européenne et du droit international. La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l´Union européenne. 2014.
Bureš P. Barevná paleta mezinárodních smluv o rozdělení ČSFR. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.