JUDr. LENKA WESTPHALOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7690

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.18

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Westphalová L., Králíčková Z., Hrušáková M., Hudková B., Malá J., Poláchová I., Rogalewiczová R., Zrůst JM., Palásek M., Vavříčková N. Rodičovská odpovědnost. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Westphalová L. Anderungen im tschechischen Familienrecht in den Jahren 2021 und 2022. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2023.
Westphalová L., Šínová R. Nejlepší zájem dítěte. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Leix AE., Westphalová L. Proč je rozhodování v rodinněprávních věcech tak obtížné? Právo a rodina. 2019.
Holá L., Westphalová L. Smírné postupy v řešení rodinněprávních sporů - historický pohled. Acta Iuridica Olomucensia. 2019.
Malacka M., Westphalová L. Implementation of Mediation in Czech Legal Environment with Regard on Actual Evolution in Europe. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Westphalová L., Polák V. Interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé. Právní rozhledy. 2018.
Westphalová L. Elterliche Verantwortung - neue Entwicklungen in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2017.
Westphalová L. Problematické aspekty styku rodiče s dítětem. Právní rozhledy. 2017.
Rogalewiczová R., Westphalová L. Práva dítěte v rodičovském konfliktu. Právní rozhledy. 2016.
Westphalová L. Zbavení rodičovské odpovědnosti soudem. Rodinné listy. 2016.
Westphalová L. Das Eherecht in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ). 2015.
Westphalová L. Neues Adoptionsrecht in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2013.
Westphalová L., Spáčil O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Právní rozhledy. 2013.
Spáčil O., Westphalová L. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Právní rozhledy. 2013.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování. Právní rozhledy. 2013.
Westphalová L. Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Westphalová L. Neues Bürgerliches Gesetzbuch in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2012.
Westphalová L. Die elterliche Sorge. International and Comparative Law Review. 2011.
Westphalová L., Šínová R. Neue Entwicklung des Familienrechts in der Tschechischen Republik : Anfechtung der Vaterschaft. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2011.
Westphalová L. Osvojení v mezinárodním kontextu. Právo a rodina. 2006.
Westphalová L. Rechtliche Aspekte zum Thema Beendigung einer Ehe in der Tschechischen Republik. ZfRv(Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht). 2006.
Westphalová L. Rozvodová úprava a právní následky rozvodu v Německu. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2006.
Westphalová L., Ticháček J. K problematice řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Westphalová L. KONFLIKTY RODIČŮ O PÉČI O DÍTĚ VE SVĚTLE JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY. In Ficová S. (Eds.) Vpliv judikatúry Ústavného súdu na interpretáciu norem súkromného práva. 2018.
Westphalová L. Možnosti řešení konfliktů rodičů. In Vojčík P. (Eds.) Košické dni súkromného práva II. 2018.
Grepl J. Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem. In Králíčková Z., Dávid R., Janovec M., Dávid R., Westphalová L., Šínová R. (Eds.) COFOLA 2018 Část VIII. Civilní status člověka. 2018.
Rogalewiczová R., Westphalová L. Právo dítěte na rodinný život. In Vojčík P., Filičko V., Koromház P. (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace v České republice. In Halagová E. (Eds.) Mediácia a dalšie ADR metódy v kontexte postmodernej spoločnosti. 2014.
Westphalová L. Kindesrecht und Elternkonflikt - Bericht über die Situation in der Tschechischen Republik. In Löhnig M. (Eds.) Kindesrecht und Elternkonflikt. 2013.
Westphalová L. Ochrana nezletilého dítěte v českém rodinném právu. In Blaho P. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. 2011.
Westphalová L. Sociálně-právní ochrana dětí postižených domácím násilím. In Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Westphalová L. Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými v historickém kontextu. In Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. 2009.
Westphalová L. Poznámka k nové právní úpravě výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Pocta Petru Hlavsovi, sborník příspěvků z konference. 2009.
Westphalová L. Základní východiska pro studium rodiny z pohledu práva. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Westphalová L. Kritická poznámka k nekoncepčnímu začlenění zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. In Radvanová S. (Eds.) Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. 2008.
Westphalová L. K právním následkům zániku manželství smrtí. In Knoll V., Bednář V. (Eds.) Naděje právní vědy, Býkov 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Westphalová L., Šínová R., Leix AE., Holá L., Kovářová D. Nástroje řešení rodičovských konfliktů. 2021.
Holá L., Urbanová M., Kubátová H., Brožová D., Zouhar J., Malacka M., Westphalová L., Fiedor D., Lakomý M., Dušková L. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. 2020.
Holá L., Večeřa M., Urbanová M., Westphalová L., Holas J., Malacka M., Navrátilová V., Márová A., Fiedor D. Právní a sociální aspekty mediace v České republice. 2020.
Šínová R., Westphalová L. Rodina v mezinárodních souvislostech. 2019.
Westphalová L., Šínová R., Králíčková Z., Dávid R., Šmíd O., Malá J., Zajíčková I., Kutnarová K., Vacová R., Jordánová J. Praktikum rodinného práva. 2018.
Hrušáková M., Westphalová L., Králíčková Z., Šmíd O., Dávid R. Rodinné právo. 2015.
Šínová R., Šmíd O., Bruncko S., Bryxová V., Janiš D., Janišová J., Jordánová J., Kotrecová A., Luprichová P., Spáčil O., Valentová L., Westphalová L. Manželství. 2014.
Holá L., Westphalová L., Kováčová A., Spáčil O. Rodinná mediace v České republice. 2014.
Šínová R., Šmíd O., Juráš M., Bezoušková L., Cilečková K., Demjanová R., Hamuľáková K., Janiš D., Janišová J., Králíčková Z., Ládová P., Luprichová P., Marek T., Mátejová A., Pavlíček T., Pohančeníková L., Rašovský D., Sedlák P., Schön M., Smolíková K., Svoboda K., Šošková I., Valentová L., Volková J., Westphalová L., Zemandlová A., Zrůst J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
Westphalová L., Hrušáková M. Family Law in the Czech Republic. 2011.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Westphalová L. Úvahy nad právním postavením dítěte. Pocta MIlaně Hrušákové. 2022.
Westphalová L., Hrušáková M. Občanské právo II. Rodinné právo (§ 655-975). Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2020.
Westphalová L. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2020.
Westphalová L. Developments in Family Law - Year by Year - Czech Republic. In Szeibert O. (Eds.) Developments in Family Law Year by Year I. (2018). 2019.
Malacka M., Westphalová L. Die Mediation im Familienrecht und die aktuelle tschechische Lage. In Ferz S. (Eds.) Beyond Borders. 2019.
Westphalová L., Šínová R. Rodičovská odpovědnost a její naplňování v mezinárodních souvislostech. Rodina v mezinárodních souvislostech. 2019.
Westphalová L. Stand des Scheidungsrechts in Tschechien. Scheidung ohne Gericht? 2017.
Westphalová L., Cilečková K. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 2015.
Westphalová L. § 687 (Práva a povinnosti manželů) až § 697 (Výživné mezi manžely). Občanský zákoník II Rodinné právo. 2014.
Hrušáková M., Westphalová L. § 906 [Péče o dítě po rozvodu] až § 909 [Změna poměrů]. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2014.
Westphalová L. § 924 (Předběžné opatření) až § 975 (Výživné k dítěti v ústavní výchově). Občanský zákoník II Rodinné právo. 2014.
Holá L., Westphalová L. Family mediation in Czech republic. Resolving Disputes in 21st Century. 2013.
Spáčil O., Westphalová L., Hrušáková M. Legislativní možnosti a meze mediace konfliktu v rodinněprávních vztazích. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Spáčil O., Westphalová L. Nová právní úprava vztahů mezi manžely. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Malacka M., Hrnčiříková M., Westphalová L. MEDIACE 2017. 2017.
Holá L., Malacka M., Westphalová L. Kulatý stůl k mediaci 1. 2016.
Šínová R., Westphalová L., Malá J., Hudková B., Poláchová I. Rodičovská odpovědnost. 2016.
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
Šínová R., Hrušáková M., Hamuľáková K., Westphalová L. Procesněprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného. 2010.
PROJEKT
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
CILEČKOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
ROGALEWICZOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)