Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje postgraduální vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu. Doktorské studijní programy obvykle připravují pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Záměrem doktorského studia na Právnické fakultě UP je však poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi. V současném světě se stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní a s tím se stává složitější také právo a jeho aplikace. Naše doktorské studijní programy si kladou za cíl naučit studenty samostatně myslet a řešit i tzv. hard cases. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PF UP.
Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Akreditované doktorské studijní programy na PF UP

Program Teoretické právní vědy

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP uskutečňuje doktorský studijní program Teoretické právní vědy v pěti specializacích, který navazuje na dřívější doktorský studijní program a současně jej podstatně rozvíjí. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční (tzv. interní) i kombinované (tzv. externí) formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Program Právní dějiny a římské právo

Od akademického roku 2023/2024 Právnická fakulta UP nově uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Program International and European Law (v anglickém jazyce)

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP také nabízí specializovaný doktorský studijní program International and European Law, který je realizován v anglickém jazyce. Standardní doba studia je 3 roky a program je nabízen pouze v prezenční formě.

Více najdete na stránkách Study Law.

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 1. července 2021

PF-B-21/1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz ;  doktorand.pf@upol.cz

585 637 688

Bc. Michaela Šimonová
referentka studijního oddělení

 m.simonova@upol.cz

585 637 660

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)