Doc. PhDr. Lenka HOLÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7630

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.35

docent

Zabývá se problematikou řešení konfliktů, mimosoudních metod řešení sporů, vyjednávání a mediace. Ve vědecké a výzkumné práci se soustředí především na problematiku mediace a profese mediátora.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 10:00–11:00 3.35 V jiném termínu jen po předchozí domluvě přes e-mail lenka.hola@upol.cz
ČLÁNEK
Holá L., Urbanová M., Lakomý M. Informovanost o mediaci v evropském a českém kontextu. Scientia et Societas. 2020.
Urbanová M., Holá L., Lakomý M. Mediation in the context of law acquaintance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. 2020.
Holá L., Fiedor D., Urbanová M. První setkání se zapsaným mediátorem na základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Holá L., Westphalová L. Smírné postupy v řešení rodinněprávních sporů - historický pohled. Acta Iuridica Olomucensia. 2019.
Holá L. K pojmu konciliace v řešení spotřebitelských sporů. Obchodněprávní revue. 2017.
Dostál P., Holá L. Možnosti a limity činnosti advokáta v postavení mediátora. Epravo.cz magazine. 2015.
Holá L. Praktické aspekty mediace v České republice. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ. 2015.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování. Právní rozhledy. 2013.
Holá L. Role univerzity jako vzdělavatele v mediaci. Bulletin advokacie. 2013.
Holá L., Lučanová K. EGovernment - spokojený občan i úředník? Veřejná správa. 2011.
HOLÁ L., NÁDVORNÍKOVÁ P. Konference MEDIACE 2011 – Kultivovaný způsob řešení sporů. e-Pedagogium (print). 2011.
HOLÁ L., NÁDVORNÍKOVÁ P. Mediace - kultivovaný způsob řešení sporů. Sociální práce / Sociálna práca. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Holá L., Urbanová M. Institucionalizace mediace. Jak daleko jsme došli? In Holá L., Vítová B., Labath V. (Eds.) Mediace 2017: Sborník odborných statí z mezinárodní vědecké konference Mediace 2017, konané v Olomouci ve dnech 27.–28. října 2017. 2018.
Holá L. Koncept zmocnění v kontextu restorativní justice. In Ščerba F. (Eds.) Kriminologické dny 2018. 2018.
Chadimová T. Mediace ve veřejné správě. In Holá L. (Eds.) Mediace 2017. 2018.
Holá L. Terapeutická mediace jako nástroj adaptace klientů na sociální změny. In Truhlářová Z., Píšová M. (Eds.) Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny/Social Work as a Means of Promoting Social Change. 2018.
Holá L. Zavádění prvků smírního řešení sporů do právního řádu České republiky. In Andraško J., Hamuĺák J., Kahounová M. (Eds.) IMPACT OF THE CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON THE INTERPRETATION OF LEGAL RULES IN PRIVATE LAW. 2018.
Holá L. Mediace jako nástroj podpory dětí v jejich (ne)přirozeném prostředí po rozchodu rodičů. In Pospíšil D., Smutková L. (Eds.) Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. 2017.
Holá L. Mediace ve zdravotnictví jako specializovaná oblast mediace. In Matulník J., Capíková S. (Eds.) Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a v spoločnosti. 2017.
Holá L. Možnosti zavedení vrstevnické mediace na české školy. In Kováč E., Baliová D., Swanová B., Široký R. (Eds.) Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. 2017.
Holá L. Dítě jako účastník rodinné mediace. In Papšo P., Bruun FJ. (Eds.) Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a iných krajinách. Perspectives in the protection of children and youth in the context of social work in Slovakia, Norway and other countries. 2016.
Holá L. Interkulturní komunikace v mediaci. In Paĺa G., Halagová E. (Eds.) Mediácia - cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti. 2016.
Holá L. Požadavek specializace na příkladu mediace ve zdravotnictví. In Kováč E., Baliová D. (Eds.) Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie. 2016.
Holá L. Naplňování práva dítěte být slyšeno v rodinné mediaci. In Truhlářová Z., Levická J., Smutek M. (Eds.) Sociální práce v kontextu lidských práv. 2015.
Holá L. Názory dětí a mladistvých na hranici trestní odpovědnosti. In Hoferková S., Raszková T. (Eds.) III. kriminologické dny. Sborník z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. 2015.
Holá L. Podmínky výkonu mediace v České republice - možnosti a limity. In Kováč E. (Eds.) Obec - škola - mediácia. 2015.
Holá L. Vzdělávání rodinných mediátorů v České republice. In Schavel M. (Eds.) Rodinná mediácia (súčastný stav - perspektívy). 2015.
Holá L. Mezigenerační učení v kontextu mezigeneračních konfliktů. In Balogová B., Skyba M. (Eds.) Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne. 2014.
Holá L. Mezigenerační učení v kontextu mezigeneračních konfliktů. In Kvašňáková L., Balogová B., Matulayová T., Šoltésová D. (Eds.) Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne. Zborník anotácií a abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. 2014.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace v České republice. In Halagová E. (Eds.) Mediácia a dalšie ADR metódy v kontexte postmodernej spoločnosti. 2014.
Holá L. Spravedlnost v mediaci. In Kováč E. (Eds.) Aktuálne výzvy a perspektív v mediácii. Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve. 2014.
Holá L. Hodnoty v mediaci. In Karkošková S., Dolanská R. (Eds.) Súčasnosť a perspektívy mediácie a probácie. 2013.
Holá L., Nádvorníková P. Sociální aspekty volby profese. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Holá L. Social work in criminal judiciary - dialogue between worlds of values. In Balogová B., Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. 2012.
HOLÁ L. Účast dětí na mediaci rodičů. In Michančová S., Pavlová L. (Eds.) Rodina, konflikt a možnosti mediace. 2012.
Holá L. Mediace v interetnických konfliktech. In Chudý Š., Jůvová A., Pitnerová D. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. 2011.
Holá L., Nádvorníková P. Specifika domácího násilí. In FASNEROVÁ M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů. 2011.
Holá L. Možnosti a meze mediace v případech násilí mezi rodiči. In . (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Holá L. Probační programy jako nástroj práce s mladistvými pachateli. In Šimková E. (Eds.) SOCIALIA 2010. Sociální deviace v kontextu společenských věd. 2010.
Holá L. Rizika vstupu mediátora do konfliktního systému. In . (Eds.) Rizika sociální práce. 2010.
Holá L. Vysokoškolská komunikace - komunikace pedagogická a partnerská. In . (Eds.) Quo vadis vysokoškolská pedagogika [elektronický zdroj] : minulosť, súčasnosť a budúcnosť vysokoškolskej pedagogiky : zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie. 2010.
Holá L. Získávání informací v mediaci - právní, etický či profesionální problém? In . (Eds.) Súčasnosť a perspektívy probácie a mediácie. 2010.
Holá L. Mediace v rodinných konfliktech. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník z konference. 2009.
Holá L. Mediátor jako profese. SOCIALIA 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v SR a v iných krajinách Európskej únie. 2009.
Holá L. Pravidla chování a proces jejich přijímání. Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. 2009.
KNIHA - CELEK
Holá L., Urbanová M., Večeřa M., Fiedor D., Holas J. Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives. 2021.
Westphalová L., Šínová R., Leix AE., Holá L., Kovářová D. Nástroje řešení rodičovských konfliktů. 2021.
Holá L., Urbanová M., Kubátová H., Brožová D., Zouhar J., Malacka M., Westphalová L., Fiedor D., Lakomý M., Dušková L. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. 2020.
Holá L., Večeřa M., Urbanová M., Westphalová L., Holas J., Malacka M., Navrátilová V., Márová A., Fiedor D. Právní a sociální aspekty mediace v České republice. 2020.
Holá L., Hrnčiříková M. Mimosoudní metody řešení sporů. In Horáček T. (Eds.) 2017.
Malacka M., Mala P., Cirbusová M., Dundelová J., Ferz S., Holá L., Holas J., Klesniaková J., Navrátilová V., Pejchová P., Pružinská J., Rusinková K., Swanová B., Synková D., Tamm M., Urbanová M., Vaňková E., Vítková V., Volný K. Mediace dnes - realita a perspektivy. In . (Eds.) 2016.
Holá L., Westphalová L., Kováčová A., Spáčil O. Rodinná mediace v České republice. 2014.
Holá L. Mediace v teorii a praxi. Mediace v teorii a praxi. 2011.
Holá L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Holá L. Mediace - řešení konfliktů komunikací. In Urbanová M., Večera M. (Eds.) Rétorika nejen pro právníky. 2020.
Holá L. Mediation in the Czech Republic. In Jusko P., Papšo P. (Eds.) Mediation and Probation and Mediation Service in Slovakia, Czech Republic and other countries. 2016.
Holá L., Malacka M. Historie mediace a mediačních metod. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. 2014.
Holá L. Peer mediace jako přístup a metoda řešení konfliktů mezi žáky ve škole. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. 2014.
Holá L. Sociální a psychologické aspekty mediace ve zdravotnictví. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. 2014.
Holá L., Westphalová L. Family mediation in Czech republic. Resolving Disputes in 21st Century. 2013.
Holá L., Nováková S. Rodinná mediace jako sociální služba. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
Holá L. Systém vzdělávání mediátorů. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
Holá L. Values in Mediation. Resolving Disputes in 21st Century. 2013.
Holá L. Respekt k důstojnosti pachatele jako faktor pocitu nespravedlnosti u oběti. Restoratívna spravodlivosť ako výzva. 2011.
ABSTRAKT
HOLÁ L. Sociální práce v trestní justici – dialog hodnotových světů. In Balogová B. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Holá L. Profese mediátora. 2014.
Holá L. Profese mediátora. 2014.
Holá L. Hodnoty v mediaci. 2013.
Holá L., Nádvorníková P. Sociální aspekty volby profese. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Malacka M., Vítová B. MEDIACE 2022. 2022.
Holá L. MEDIACE 2019. 2019.
Holá L., Malacka M., Hrnčiříková M., Westphalová L. MEDIACE 2017. 2017.
Holá L., Malacka M., Westphalová L. Kulatý stůl k mediaci 1. 2016.
Holá L., Malacka M. Kulatý stůl k mediaci 2. 2016.
Holá L., Malacka M. Kulatý stůl k mediaci 3. 2016.
Holá L., Tomášek J. Vyjednávání v policejní praxi. 2016.
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
Holá L., Hrušáková M., Šimáčková K., Gealfow J. Střídat či nestřídat? 2015.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
HOLÁ L., NÁDVORNÍKOVÁ P. Sociální kontrola jako forma pomoci. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Holá L. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. In Holá L., Malacka M. (Eds.) 2014.
LEGISLATIVA, PŘEDPISY
HOLÁ L., HORÁČEK T., BRZOBOHATÝ R. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů. 2012.
RECENZE
Popovič J., Paľa G., Holá L. Mediácia - pomoc pre človeka a spoločnosť. Mediácia - pomoc pre človeka a spoločnosť. 2022.
Horáček T., Olík M., Svatoš M. Zákon o mediaci. Komentář. In Holá L. (Eds.) Bulletin advokacie (online). 2019.
Halagová E. Mediácia - cesta k zmieru. In Holá L. (Eds.) THEOLOGOS Theological revue. 2017.
Halagová E. Mediácia - cesta k zmieru. In Holá L. (Eds.) Mediácia - cesta k zmieru. 2016.
Holá L. Michal Malacka a kol.: Mediace dnes - realita a perspektivy. Recenzní posudek monografie. 2016.
Holá L. Motivace budoucích rodičů při poskytování náhradní péče. Sociální práce / Sociálna práca. 2015.
Holá L. Client Violence in Social Work Practice: Conflict Styles of Victims. In Holá L. (Eds.) Sociální práce / Sociálna práca. 2014.
Holá L. Mediácia a dalšie ADR metódy v kontexte postmodernej spoločnosti. In Halagová E., Holá L. (Eds.) Mediácia a dalšie ADR metódy v kontexte postmodernej spoločnosti. 2014.
Holá L. Mnohoproblémové rodiny. Sociální práce / Sociálna práca. 2014.
Holá L. School Social Work in the United States: An International Perspective. Sociální práce / Sociálna práca. 2013.
Holá L. Toward Social Development of School Social Work. Sociální práce / Sociálna práca. 2013.
HOLÁ L. Komparace vnímání a hodnocení sociálně negativních jevů žáky 1. a 2. stupně základní školy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Mediace či poradenství? e-Pedagogium (print). 2011.
HOLÁ L. Možnosti uplatnění sociálnych pedagógov v štátnej správe, v posobnosti odboru komunikácie a prevencie policajného zboru v Slovenskej republike. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Postoje třídních učitelů k primární prevenci sociálně patologických jevů na základních školách. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Příprava klientů dětských domovů na zvládání životních situací. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Sociálno-výchovná práca sociálneho pedagóga s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia na školách. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Vliv chudoby na vzdělávání jedinců v sociálně exkludovaných lokalitách. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Využivanie intervenčných a preventívnych programov pre žiakov primárnej školy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
HOLÁ L. Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 2011.
Holá L. Gender a jeho vliv na podobu středověké vzdělanosti. In Holá L. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2010.
Holá L. Image sociálních pracovnic aneb sociální práce s rodinou ve stínu paní Zubaté. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Izolace dítěte jako technika řešení krize v rodině. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Jedináček: no a co!? In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Konštrukt svedomia v aplikácii do pedagogiky. In Holá L. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Náhradní rodinná péče - soubor učebních úloh (řešení projektu FRVŠ). In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Osobnost a pedagogická úspěšnost učitele. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Podpora církve nejen pěstounským rodinám prostřednictvím činnosti center pro rodinu: případová studie. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Sanace rodiny jako součást multidisciplinární spolupráce. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Skúsenosti so sanáciou rodiny v Slovenskej republike. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Sociálna práca s děťmi a mládežou v krízovom stredisku a v resocializačném stredisku. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Sociálny pedagóg v náhradnej rodinnej starostlivosti. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Subjektivní hodnocení profesní přípravy studenty učitelství. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Učitelé a stres. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Vyučovací styl učitele jako determinanty ovlivňující interakci učitel - žák v edukačním procesu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Využití arteterapie při práci s pěstounskými rodinami. In Holá L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2010.
Holá L. Vzdělávací programy v zařízeních pro klienty s poruchami chování - popis současného stavu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Holá L. Zhodnocení efektivity programu Pět P. In Holá L. (Eds.) Sociální práce / Sociálna práca. 2010.
Holá L. Žáci jiné národnosti v českém školním prostředí. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Holá L. Akční pole sociální práce IV. Odlišnost v sociální práci. Akční pole sociální práce IV. Odlišnost v sociální práci. .
Holá L. Rizika vstupu mediátora do konfliktního systému. VII. Hradecké dny sociální práce. .
Holá L. Řešení konfliktů ve školním prostředí. Etika ve vědách o výchově. .
Holá L. Získávání informací v mediaci - právní, etický či profesionální problém? Súčasnosť a perspektívy probácie a mediácie. .
Holá L. Mediace v interetnických konfliktech. In . (Eds.) 2011.
Holá L. Účast dětí na mediaci rozcházejících se rodičů. Děti - naše touhy, obavy a naděje. 2010.
PROJEKT
Holá L. Mediace v trestní justici v kontextu restorativní justice. Grantová agentura České republiky. 2023.
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Holá L. Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost. Moravskoslezský kraj. 2012.
HOLÁ L., NÁDVORNÍKOVÁ P. Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Holá L., Hrušáková M., Šimek D., Labath V. Modely kompetencí mediátorů. Grantová agentura ČR. 2011.
Holá L. Řešení konfliktů a mediace - inovace pro praxi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
HOLÁ L. Agresivita a útočnost dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Asertivita při vedení pracovních týmů. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Komunikační kompetence při zvládání konfliktních situací. Magisterská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Konflikty jako přirozená součást života. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Kvalita sociální služby jako záruka spokojenosti seniorů. Magisterská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Možnosti poskytování mediačních služeb v ČR. Magisterská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Nebezpečné komunikativní praktiky u dětí základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Osobnostní a odborné požadavky na dobrovolníka v Programu Pět P. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Podmínky styku Policie České republiky s veřejností. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Řešení stížností z pohledu komunikačních dovedností. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Spolupráce institucí při využití rodinné mediace. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Spravedlnost při řešení konfliktů. Magisterská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Šikana na středních školách. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Vliv osobnosti na řešení partnerských konfliktů. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HOLÁ L. Způsoby komunikace žen a mužů. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Holá L. Agrese a šikana jako výchovný problém. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.
Holá L. Drogy na základní a střední škole jako výchovný problém. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.
Holá L. Etiketa veřejné správy. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.
Holá L. Hranice trestní odpovědnosti a její vliv na kriminalitu dětí a mládeže. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.
Holá L. Komunikace policie v situacích domácího násilí. In Holá L. (Eds.) Komunikace policie v situacích domácího násilí. 2010.
Holá L. Komunikace policisty při vyšetřování dopravních nehod. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.
Holá L. Komunikativní dovednosti v práci pracovníka veřejné správy. In Holá L. (Eds.) Komunikativní dovednosti v práci pracovníka veřejné správy. 2010.
Holá L. Mobbing - šikana na pracovišti. In Holá L. (Eds.) Mobbing - šikana na pracovišti. 2010.
Holá L. Prevence zneužívání návykových látek. In Holá L. (Eds.) Prevence zneužívání návykových látek. 2010.
Holá L. Probační programy jako nástroj práce s mladistvými pachateli. In Holá L. (Eds.) Probační programy jako nástroj práce s mladistvými pachateli. 2010.
Holá L. Program prevence sociálně patologických jevů. In Holá L. (Eds.) Program prevence sociálně patologických jevů. 2010.
Holá L. Sociální pracovník v trestním řízení - opratrovník nebo zprostředkovatel? In Holá L. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2010.
Holá L. Strategie řešení projevů šikany ve výchovných a vzdělávacích institucích. In Holá L. (Eds.) Strategie řešení projevů šikany ve výchovných a vzdělávacích institucích. 2010.
Holá L. Šikana jako sociálně deviantní jev. In Holá L. (Eds.) Šikana jako sociálně deviantní jev. 2010.
Holá L. Šikana jako sociálně deviantní jev, její projevy a příčiny. In Holá L. (Eds.) Šikana jako sociálně deviantní jev, její projevy a příčiny. 2010.
Holá L. Úloha Celní správy České republiky v boji proti drogové kriminalitě. In Holá L. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2010.
Holá L. Výchovné metody užívané v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. In Holá L. (Eds.) bakalářská práce. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)