JUDr. Martin ŠKUREK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7663

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.09

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
podle dohody e-mailem
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Škurek M. Jak je důležité mít nejvyšší stavební úřad. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Škurek M. Poskytování informací ve veřejné správě po nabytí účinnosti zákona č. 241/2022 Sb. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Škurek M. Poskytování právního poradenství (counsellingu) osobám s tělesným postižením. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Škurek M. Správní sankce z pohledu Rady Evropy. In Podrazil P. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Škurek M. Tromso Úmluva a její naplnění v právním řádu ČR. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Škurek M. Institut podpůrce ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Škurek M. PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA. In Livia T. (Eds.) MEDZINÁRODNÉ A VNÚTROŠTÁTNE PRÁVNE ASPEKTY PRIAMEJ ÚČASTI OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE. 2020.
Škurek M. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY. In Andrea S. (Eds.) MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2020. 2020.
Škurek M. Veřejný ochránce práv a osoby se zdravotním postižením. In Anna R. (Eds.) 20 LET ZÁKONA O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV. 2020.
Škurek M. DOMLUVA V PŘESTUPKOVÉM PRÁVU. In Michal M. (Eds.) VEREJNÁ SPRÁVA, PRÁVO NA SPRAVODLIIVÝ PROCES A E-GOVERNMENT. 2019.
Škurek M. NEJVYŠŠÍ RADA SOUDNICTVÍ JAKO GARANT NEZÁVISLÉHO SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ. In Andrea K. (Eds.) ÚLOHY SPRÁVY JUSTÍCIE NA ZABEZPEČENIE NEZÁVISLÉHO A TRANSPARENTNÉHO SÚDNICTVA. 2019.
Škurek M. Vliv komunální politiky na tvorbu obecně závazných vyhlášek. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Škurek M. VOLEBNÍ SYSTÉM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ JAKO VÝZVA. In Čamdžićová S. (Eds.) Výzvy demokracie - Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019. 2019.
Škurek M. Aktuální otázky tvorby obecně závazných vyhlášek. In Pavlovič M. (Eds.) DOBRÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. 2018.
Škurek M. Moderační právo správních soudů. In Frumarová K. (Eds.) SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ – 15 LET EXISTENCE SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO VS. PRVOTNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVÉHO SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU. 2018.
Škurek M. Rok 1988 a poskytování služeb občany. In Frumarová K. (Eds.) „OSMIČKOVÉ ROKY“ V HISTORII ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SPRÁVNÍHO PRÁVA A VEŘEJNÉ SPRÁVY, JEJICH VÝZNAM PRO ROZVOJ, JAKOŽ I STÁVAJÍCÍ PODOBU SPRÁVNÍHO PRÁVA A JEHO APLIKACI V PRAXI. 2018.
Škurek M. Správní trestání a Evropská unie. In Čamdžićová S. (Eds.) Právo v globalizované společnosti. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2018. 2018.
Škurek M. Zákonnost rozhodování orgánů veřejné správy podle Listiny základních práv a svobod. In Jozef A. (Eds.) ÚSTAVNÉ PRINCÍPY V ROZHODOVACEJ PRAXI SPRÁVNYCH ORGÁNOV. 2018.
Škurek M. Žaloba proti nečinnosti správního orgánu. In Andraško J. (Eds.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 12.4. – 14.4.2018. 2018.
Škurek M. Postavení příslušníka národnostní menšiny ve správním řízení. In Marczyová K., Medelský J. (Eds.) Postavenie menšín pred a po vstupe do Európskej únie. 2017.
Škurek M. Vývoj působnosti správního řádu. In Lenhart M., Vrabko M. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2017.
Škurek M. Princip zákonnosti zřízení, nezávislosti a nestrannosti správního orgánu rozhodujícího o správním deliktu. In Michal L., Katarína T. (Eds.) Vplyv europského práva na kreovanie principov a zásad správného trestania. 2016.
Škurek M. Proč soudní řád správní. In Lenhart M., Giba M. (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. 2016.
Škurek M. Služební poměr vojáků z povolání. In Skulová S., Sedláček S. (Eds.) Dny práva 2015: Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 2016.
Škurek M. Zákaz pobytu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. In Filo M., Jalč A., Vačok J. (Eds.) Verejná správa a priestupky. 2016.
Škurek M. Dokazování podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. In Čičkánová D., Burda E. (Eds.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 9. – 10. októbra 2015. 2015.
Škurek M. Jmenování profesorů podle zákona o vysokých školách. In Dufala M. (Eds.) Kontroverní názory v právu. 2015.
Škurek M. Postup Policie ČR a Úmluva. In Klaudia M., Medelský J., Milan Š., Anna Z. (Eds.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie: Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti Polície. 2015.
Škurek M. Veřejný zájem na realizaci práva na obhajobu v přestupkovém řízení. In Jana Š., Juraj V. (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2015. 2015.
Škurek M. Odvolací řízení z hlediska evropského správního práva trestního. In Petr H. (Eds.) Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). 2014.
Škurek M. Organizace veřejné správy na úseku postihování přestupků. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Škurek M. Zkrácená řízení a Evropská úmluva. In Minčič V. (Eds.) Zborník z koferencie: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2014. 2014.
Škurek M. Development of administrative punishment within Czech lands. In Dufalová L. (Eds.) Zborník z konferencie: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2011. 2012.
Škurek M. Dopravní přestupky v Taxi. In Hamuľák O. (Eds.) Sborník příspěvků z konference: Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2012.
Škurek M. Kam kráčíš přestupkové řízení? In Lenhartová K. (Eds.) MIĽNÍKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2012. 2012.
Škurek M. Kasační stížnost ve světle novely soudního řádu správního č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. 2012.
Škurek M. ČL. 6 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE SVĚTLE JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Hamuľak J. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 2010.
Škurek M. PRINCIPY DEMOKRATICKÉHO PRÁVNÍHO STÁTU V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ? In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu: Teorie a praxe. 2010.
Škurek M. VLIV EVROPSKÉHO SPRÁVNÍHO PRÁVA TRESTNÍHO NA PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2009 - ADDENDUM. 2010.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Grygar T., Koudelka Z., Pouperová O., Potešil L., Suchánek R., Škurek M. Správní soudnictví. 2022.
Frumarová K., Grygar T., Pouperová O., Škurek M. Správní právo procesní. 2021.
Fiala Z., Frumarová K., Škurek M., Horzinková E. Správní právo trestní. 2021.
Frumarová K., Škurek M., Fiala Z., Vetešník P., Horzinková E., Novotný V., Sovová O., Scheu L. Správní řád. Praktický komentář. 2020.
Škurek M., Přidalová E., Tozzi Di Angelo K. English for Administrative Law. 2019.
Zdeněk F., Frumarová K., Eva H., Škurek M. Správní právo trestní. In Dagmar C., Milan D. (Eds.) 2017.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Škurek M. Zajišťování cizinců v České republice. In Marczyová K., Kuklík J. (Eds.) Aktuálně problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia. 2016.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Michal A., Branislav C., Frumarová K., Pospíšilová S., Škurek M. Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Sociálněprávní propedeutika USS/KTSPE LS 4
Sociálněprávní propedeutika USS/KTSPE LS Cv 0
Sociálněprávní propedeutika USS/KUSPP ZS 4
Sociálněprávní propedeutika USS/KUSPP ZS Cv 0
Sociálněprávní propedeutika USS/KUSPP LS Cv 0
Sociálněprávní propedeutika USS/KUSPP LS 4
Sociálněprávní propedeutika USS/TSPE LS 6
Sociálněprávní propedeutika USS/USPP ZS 5
Sociálněprávní propedeutika USS/USPP LS 6
Právo pro učitele výchovy ke zdraví KAZ/KNLE@ ZS 4
Rodinné právo KAZ/PBRO@ LS 2
Rodinné právo KAZ/PBRO@ LS Se 2
Rodinné právo KAZ/KBRO@ LS 6
Právo pro učitele výchovy ke zdraví KAZ/PNLE@ ZS Se 2
Právo pro učitele výchovy ke zdraví KAZ/PNLE@ ZS 2
Studentská právní poradna 1 CPV/MSPP1 ZS Cv 0
Studentská právní poradna 2 CPV/MSPP2 LS Cv 2
Studentská právní poradna 4 CPV/MSPP4 LS Cv 2
Kurz právnických dovedností CPV/MKPD LS Se 4
Základy práva ACH/PP LS Se 1
Základy práva ACH/PP LS 1
Správní věda VPK/MSV ZS Se 2
Správní věda VPK/MSV LS Se 2
Správa živností VPK/SŽ LS Se 2
Správa živností VPK/SŽ LS 2
Správa živností VPK/MSŽ ZS 2
Správa živností VPK/MSŽ ZS Se 2
Správa živností VPK/MSŽ LS Se 2
Správa živností VPK/MSŽ LS 2
Veřejná správa a tvorba práva VPK/BVSTP LS Se 2
Veřejná správa a tvorba práva VPK/CVSTP LS Se 2
Správní věda VPK/SPRV ZS Se 2
Správní právo trestní VPK/SPTR ZS Se 2
Správní právo trestní VPK/SPTR ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)