JUDr. MONIKA HORÁKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7804

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.16

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Horáková M. Judikatura správních soudů jako významný prvek vlivu na činnost veřejných vysokých škol. In Knoll V., Hablovič J., Vnenk V. (Eds.) Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. 2021.
Horáková M. Místní referendum o územních změnách obce. In Trellová L., Máčaj L. (Eds.) Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvatelov na miestnej samospráve. 2020.
Horáková M. K historii správy soudů. In Koroncziová A., Hlinka T. (Eds.) Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva. 2019.
Horáková M. Rozklad a princip právní jistoty. In Vačok J., Havelková M., Džačková M. (Eds.) Právoplatnosť správnych rozhodnutí - právna istota vs. legalita. 2018.
Halířová G., Hálková A. Types of Proceedings in Matters of Sickness Insurance. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5. 2011.
Pospíšilová S., Horáková M. Právo sdružovací a shromažďovací - vybrané otázky. In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Tomoszek M., Tomoszková V. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Melotíková P. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků správního řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv Eu a Rady Evropy na správní řízení v ČR a Polsku. 2010.
Zbíral R. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational administrative bodies. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Melotíková P. Czech First Instance Administrative Procredure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Madleňáková L. Deliquenciesin Breach of Administrative Procedure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Tomoszková V. Importance of the basic principles of administrative body´s operation according to the Czech Act on Administrative Procedure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Horáková M. K historii správy soudů. Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Pospíšilová S. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
Horáková M. Několik poznámek k právnímu postavení úředníků ve veřejné správě v ČR ve vazbě na Doporučení R (2000)6 Výboru ministrů Rady Evropy o postavení veřejných zaměstnanců. Košičiarová, S. Rada Európy a verejná správa. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21-22. apríla 2009. 2009.
Peterková M. Principles of Administrative Bodies Operation in the Czech and Slovak Administrative Procedure Codes. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Sládeček V. Procedures of Public Administration. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Horáková M. Several Remarks on Retrial as a Form of Legal Remedy. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Horáková M. Fundamentals of the Local Self-Government in the Czech Republic. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
Horáková M. Legal Remedies in Administrative Proceedings: Special Questions. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
Horáková M. Několik poznámek k rozkladu jako jednomu z opravných prostředků podle správního řádu. Několik poznámek k rozkladu jako jednomu z opravných prostředků podle správního řádu. 2008.
Peterková M. The Mayor of Municipality and his Competencies. In Horáková M., Janko A. (Eds.) Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeindrechts. 2008.
Horáková M. Opravné prostředky ve správním řízení - vybrané otázky související s institutem odvolání podle správního řádu. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Bartoň M., Dienstbier F., Horáková M., Peterková M., Pouperová O., Sládeček V., Zbíral R. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). 2009.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Horáková M., Machálek P. Právo státního zaměstnance podat stížnost ve věcech služebních vztahů. In Pichrt J., Kopecký M., Morávek J. (Eds.) Služební vztahy a výkon závislé práce. 2016.
TOMOSZEK M. Decision Making of Administrative Authorities and Limiting the Fundamental Rights and Freedoms. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
Pospíšilová S. Ochrana před nečinností územních samosprávných celků - vybrané otázky. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5, Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Horáková M., Tomoszková V. CALS 4 - Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. In Horáková M., Janko A. (Eds.) Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
Contemporary Administrative Law Studies. In Horáková M. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
.. Contemporary Administrative Law Studies. In Horáková M. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Contemporary Administrative Law Studies. In Horáková M. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KRÍŽOVSKÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
ŠKUREK PFA Teoretické právní vědy 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)