Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Informace o studiu

Akreditovaný navazující magisterský studijní program Politologie v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo propojuje studijní program politologie se specializací evropské právo. Toto propojení umožní přípravu vysoce specializovaných odborníků pro nejrůznější oblasti veřejné správy a soukromého sektoru, kde budou moci uplatnit kombinaci svého předchozího bakalářského nebo magisterského studia se studiem problematiky evropských integračních procesů a evropského práva.

Díky rozvinuté zahraniční spolupráci mají posluchači mnoho možností studovat v zahraničí a při splnění stanovených podmínek i získat diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk) v rámci tzv. double degree.

Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).

Požadavky k přijetí: Přijetí je podmíněno průkazným absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Double degree studies (pdf)

Přijímací zkoušky

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 budou k dispozici od 1. 11. 2020 v Katalogu studijních programů a oborů

Informace o přijímacím řízení naleznete také na úřední desce fakulty.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi.
Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Tip: Informace o průběhu přijímacího řízení v minulém roce najdete na www stránkách Právnické fakulty na Úřední desce PF UP ve Zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok.