Právo a právní věda

Informace o studiu

Koncepce akreditovaného prezenčního magisterského studijního programu Právo a právní věda je založena na studiu všech odvětví českého práva a základů práva mezinárodního a evropského.

Olomoucká fakulta nabízí ze všech právnických fakult v ČR nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání, které začíná už od prvního ročníku. Olomoucké právní kliniky patří ke špičce v celoevropském měřítku.

Absolvování tohoto studijního programu je kvalifikačním předpokladem pro výkon regulovaných právních profesí. Standardní doba studia činí 5 let.

Vysokoškolské studium je na Právnické fakultě UP ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součást tvoří diplomová práce ze zvoleného oboru a její úspěšná obhajoba. Absolventům studia se uděluje akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).

Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky) - Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci

Přijímací zkoušky

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 budou k dispozici od 1. 11. 2021 v Katalogu studijních programů a oborů

Informace o přijímacím řízení naleznete také na úřední desce fakulty.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi výsledků.
Výsledky budou zveřejněny 15. 6. 2022.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas doručena prostřednictvím e-přihlášky, záložka "Dokumenty". V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Tip: Informace o průběhu přijímacího řízení v minulém roce najdete na www stránkách Právnické fakulty na Úřední desce PF UP ve Zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok.