Děkan právnické fakulty vyzývá k podávání nominací na čestné uznání za vzdělávací činnost

Repro: PF UP
Úterý 1. prosinec 2020, 9:30 – Text: Eva Hrudníková

Děkan právnické fakulty Václav Stehlík vyhlašuje výzvu k podávání nominací na Čestné uznání děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnosti v roce 2020. Nominaci kandidáta může podat kterýkoli člen akademické obce fakulty, a to písemně nejpozději do 15. prosince letošního roku.

Ocenění akademických pracovníků za vzdělávací činnost je na právnické fakultě novinkou a jeho statut upravuje vnitřní norma, která nabyla účinnosti letos v srpnu. „Cílem čestného uznání je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti. Doposud naše fakulta tuto významnou složku práce akademiků nijak neoceňovala, rádi však dáme kolegům na vědomí, jak si jejich výborné pedagogické práce vážíme,“ vysvětlila Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost, která se na tvorbě vnitřní normy významně podílela.

Čestné uznání může být poskytnuto za dlouhodobou excelentní vzdělávací činnost, jakož i za výjimečný jednorázový počin v rámci vzdělávací činnosti fakulty – ojedinělá přednáška, seminář, workshop a podobně. Ocenění může zohledňovat i zpracování publikace se vzdělávacím účelem, či metodiku vedení výuky. Cenu může získat zaměstnanec UP s úvazkem na fakultě ve výši alespoň 0,5, který se současně v letošním roce na výuce podílel v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny týdně.

Nominaci kandidáta na čestné uznání může podat člen akademické obce fakulty, tedy kdokoli ze studentů a akademických pracovníků. Obsahovat musí jméno a příjmení kandidáta a uvedení důvodů pro udělení ocenění. Sepsanou nominaci je nutné doručit děkanovi právnické fakulty, ideálně formou e-mailu, poštou nebo osobním předáním jeho asistence (renata.grezlova@upol.cz, 585 637 509). „Letošní kalendářní rok byl výjimečný, a to by se mohlo odrazit i v nominacích, které mohou zohledňovat i nadstandardní zvládnutí on-line formy výuky, ale nepředbíhejme,“ uvedla Renáta Šínová.

Konečný termín pro podávání nominací za rok 2020 je 15. prosinec (včetně). Čestné uznání udělí děkan nominovanému kandidátovi na základě doporučení hodnotící komise tvořené z členů akademické obce, kterou za tímto účelem jmenuje. Děkan může rozhodnout, že spolu s čestným uznáním bude oceněnému přiznána i finanční odměna.

Vnitřní normu, která upravuje podmínky udělování Čestného uznání děkana Právnické fakulty v Olomouci, najdete na úřední desce PF UP nebo ZDE.

Zpět