JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637690

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.18

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Westphalová L., Králíčková Z., Hrušáková M., Hudková B., Malá J., Poláchová I., Rogalewiczová R., Zrůst JM., Palásek M., Vavříčková N. Rodičovská odpovědnost. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Holá L., Westphalová L. Smírné postupy v řešení rodinněprávních sporů - historický pohled. Acta Iuridica Olomucensia. 2020.
Westphalová L., Šínová R. Nejlepší zájem dítěte. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Leix AE., Westphalová L. Proč je rozhodování v rodinněprávních věcech tak obtížné? Právo a rodina. 2019.
Malacka M., Westphalová L. Implementation of Mediation in Czech Legal Environment with Regard on Actual Evolution in Europe. In Šišková N. (Eds.) European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Westphalová L., Polák V. Interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé. Právní rozhledy. 2018.
Westphalová L. Elterliche Verantwortung - neue Entwicklungen in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2017.
Westphalová L. Problematické aspekty styku rodiče s dítětem. Právní rozhledy. 2017.
Rogalewiczová R., Westphalová L. Práva dítěte v rodičovském konfliktu. Právní rozhledy. 2016.
Westphalová L. Zbavení rodičovské odpovědnosti soudem. Rodinné listy. 2016.
Westphalová L. Das Eherecht in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ). 2015.
Westphalová L. Neues Adoptionsrecht in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2013.
Spáčil O., Westphalová L. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Právní rozhledy. 2013.
Westphalová L., Spáčil O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Právní rozhledy. 2013.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování. Právní rozhledy. 2013.
Westphalová L. Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Westphalová L. Neues Bürgerliches Gesetzbuch in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2012.
Westphalová L. Die elterliche Sorge. International and Comparative Law Review. 2011.
Westphalová L., Šínová R. Neue Entwicklung des Familienrechts in der Tschechischen Republik : Anfechtung der Vaterschaft. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2011.
Westphalová L. Osvojení v mezinárodním kontextu. Právo a rodina. 2006.
Westphalová L. Rechtliche Aspekte zum Thema Beendigung einer Ehe in der Tschechischen Republik. ZfRv(Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht). 2006.
Westphalová L. Rozvodová úprava a právní následky rozvodu v Německu. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2006.
Westphalová L., Ticháček J. K problematice řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Westphalová L. KONFLIKTY RODIČŮ O PÉČI O DÍTĚ VE SVĚTLE JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY. In Ficová S. (Eds.) Vpliv judikatúry Ústavného súdu na interpretáciu norem súkromného práva. 2018.
Westphalová L. Možnosti řešení konfliktů rodičů. In Vojčík P. (Eds.) Košické dni súkromného práva II. 2018.
Rogalewiczová R., Westphalová L. Právo dítěte na rodinný život. In Vojčík P., Filičko V., Koromház P. (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
Holá L., Westphalová L. Rodinná mediace v České republice. In Halagová E. (Eds.) Mediácia a dalšie ADR metódy v kontexte postmodernej spoločnosti. 2014.
Westphalová L. Kindesrecht und Elternkonflikt - Bericht über die Situation in der Tschechischen Republik. In Löhnig M. (Eds.) Kindesrecht und Elternkonflikt. 2013.
Westphalová L. Ochrana nezletilého dítěte v českém rodinném právu. In Blaho P. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. 2011.
Westphalová L. Sociálně-právní ochrana dětí postižených domácím násilím. In Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Westphalová L. Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými v historickém kontextu. In Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. 2009.
Westphalová L. Poznámka k nové právní úpravě výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Pocta Petru Hlavsovi, sborník příspěvků z konference. 2009.
Westphalová L. Základní východiska pro studium rodiny z pohledu práva. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Westphalová L. Kritická poznámka k nekoncepčnímu začlenění zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. In Radvanová S. (Eds.) Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. 2008.
Westphalová L. K právním následkům zániku manželství smrtí. In Knoll V., Bednář V. (Eds.) Naděje právní vědy, Býkov 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Westphalová L., Šínová R., Králíčková Z., Dávid R., Šmíd O., Malá J., Zajíčková I., Kutnarová K., Vacová R., Jordánová J. Praktikum rodinného práva. 2018.
Hrušáková M., Westphalová L., Králíčková Z., Šmíd O., Dávid R. Rodinné právo. 2015.
Šínová R., Šmíd O., Bruncko S., Bryxová V., Janiš D., Janišová J., Jordánová J., Kotrecová A., Luprichová P., Spáčil O., Valentová L., Westphalová L. Manželství. 2014.
Holá L., Westphalová L., Kováčová A., Spáčil O. Rodinná mediace v České republice. 2014.
Šínová R., Šmíd O., Juráš M., Bezoušková L., Cilečková K., Demjanová R., Hamuľáková K., Janiš D., Janišová J., Králíčková Z., Ládová P., Luprichová P., Marek T., Mátejová A., Pavlíček T., Pohančeníková L., Rašovský D., Sedlák P., Schön M., Smolíková K., Svoboda K., Šošková I., Valentová L., Volková J., Westphalová L., Zemandlová A., Zrůst J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
Westphalová L., Hrušáková M. Family Law in the Czech Republic. 2011.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Holá L., Westphalová L. Uplatňování smírných postupů v právním řádu České republiky. Právní a sociální aspekty mediace v České republice. 2020.
Westphalová L. Developments in Family Law - Year by Year - Czech Republic. In Szeibert O. (Eds.) Developments in Family Law Year by Year I. (2018). 2019.
Malacka M., Westphalová L. Die Mediation im Familienrecht und die aktuelle tschechische Lage. In Ferz S. (Eds.) Beyond Borders. 2019.
Westphalová L., Šínová R. Rodičovská odpovědnost a její naplňování v mezinárodních souvislostech. Rodina v mezinárodních souvislostech. 2019.
Westphalová L. Stand des Scheidungsrechts in Tschechien. Scheidung ohne Gericht? 2017.
Westphalová L., Cilečková K. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 2015.
Westphalová L. § 687 (Práva a povinnosti manželů) až § 697 (Výživné mezi manžely). Občanský zákoník II Rodinné právo. 2014.
Hrušáková M., Westphalová L. § 906 [Péče o dítě po rozvodu] až § 909 [Změna poměrů]. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2014.
Westphalová L. § 924 (Předběžné opatření) až § 975 (Výživné k dítěti v ústavní výchově). Občanský zákoník II Rodinné právo. 2014.
Holá L., Westphalová L. Family mediation in Czech republic. Resolving Disputes in 21st Century. 2013.
Spáčil O., Westphalová L., Hrušáková M. Legislativní možnosti a meze mediace konfliktu v rodinněprávních vztazích. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Spáčil O., Westphalová L. Nová právní úprava vztahů mezi manžely. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Malacka M., Hrnčiříková M., Westphalová L. MEDIACE 2017. 2017.
Vičarová Hefnerová H., Holá L., Hrnčiříková M., Westphalová L., Malacka M. MEDIACE 2017. 2017.
Holá L., Malacka M., Westphalová L. Kulatý stůl k mediaci 1. 2016.
Šínová R., Westphalová L., Malá J., Hudková B., Poláchová I. Rodičovská odpovědnost. 2016.
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
HOLÁ L., DOPITA M., SPÁČIL O., KADLEC T., SZOTKOWSKI R., WESTPHALOVÁ L., HRNČIŘÍKOVÁ M., ŠMÍD O., NÁDVORNÍKOVÁ P. MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporů. 2011.
Šínová R., Hrušáková M., Hamuľáková K., Westphalová L. Procesněprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného. 2010.
PROJEKT
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Holá L., Westphalová L., Spáčil O., Kováčová A. Rodinná mediace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Kateřina CILEČKOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
Romana ROGALEWICZOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.