Studentská právní poradna

Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátí s žádosti o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.

Aktuality

Z kapacitních důvodů ukončila poradna pro letní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře 30. září 2019 a bude mít otevírací dobu: po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze od 23. září 2019, a to telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Kontakt

kancelář Studentské právní poradny
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 8
Olomouc 771 11 (budova A, za vrátnicí vlevo)

studentskapravniporadna@upol.cz

585 637 616

Máte-li zájem o objednání se na konkrétní dobu, napište nám e-mail nebo volejte: 585 63 7616
Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme. Nejcennější zkušeností pro naše studenty je osobní kontakt s klienty, proto na něm trváme. Studentská právní poradna má omezenou kapacitu, proto s objednáním neváhejte.

Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, v čekárně SPP, až si pro Vás přijde student či studentka, kteří mají službu na recepci Poradny, nebo se objednejte na termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Pravidla poskytování právní pomoci

 1. Právní pomoc je v rámci Studentské právní poradny poskytována studenty pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého vOlomouci, advokátů zapsaných v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou nebo advokátních koncipientů, zapsaných v seznamu advokátních koncipientů, vedeném Českou advokátní komorou (dále jen supervizoři).
 2. Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat.
 3. Právní pomoc je poskytována především osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc, tj. nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení právní služby advokáta. Klientům, jimž to jejich finanční situace dovoluje, doporučujeme, aby využili profesionálních služeb advokáta, který může na rozdíl od Studentské právní poradny poskytnout také právní zastoupení a zpravidla nepotřebuje k poskytnutí svých služeb tolik času, jako studenti ve Studentské právní poradně.
 4. Studentská právní poradna neposkytuje právní poradentství v oblasti korporátního práva, restitučního práva a v trestním právu ve věcech, které vyžadují zastoupení právním zástupcem. Studentská právní poradna nepřijímá klienty, jimž již právní pomoc poskytuje jiný subjekt.
 5. Studentská právní poradna neposkytuje právní zastoupení u soudů či jiných orgánů a nejedná za klienta. Klient činí veškeré úkony ve své věci sám a svým vlastním jménem.
 6. Klient vždy sám určuje další postup ve své věci. Studenti poskytující právní poradenství v rámci Studentské právní poradny nemohou rozhodovat tyto otázky za klienta ani mu radit, jak se má rozhodnout.
 7. Studentská právní poradna za škodu vzniklou v důsledku poskytnutí právní pomoci odpovídá pouze v případě, že při poskytování právní pomoci došlo ze strany studentů nebo supervizorů k zaviněnému porušení povinností plynoucích z vnitřních předpisů Studentské právní poradny.
 8. Na poskytnutí právní pomoci nemá klient právní nárok. Studentská právní poradna si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit poskytování právní pomoci. Důvodem pro odmítnutí nebo ukončení může být např. porušení pravidel poskytování právní pomoci ze strany klienta, neposkytnutí všech požadovaných informací pro vypracování právní rady, pracovní vytíženost kanceláře Studentské právní poradny nebo přílišná složitost případu.
 9. Právní pomoc je poskytována jak ve formě písemné právní rady, která se předává klientovi, tak i ve formě ústní konzultace. Vyhotovení právní rady trvá obvykle nejméně 1 měsíc, podle složitosti případu i déle.

Nejčastěji kladené otázky

Komu je právní pomoc SPP určena?

SPP nabízí svoje služby všem osobám s právním problémem spadajícím do její agendy (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, správní právo, právo sociálního zabezpečení). Pokud jste například smlouvu uzavřeli jako živnostník, nemůže se SPP Vašemu problému věnovat, protože patří do sféry obchodního práva. Rovněž Studentská právní poradna neposkytuje rady v oblasti trestního práva. SPP nemůže z etických důvodů poskytovat právní rady klientům v případech, kde je protistranou Univerzita Palackého, protože je její součástí.

Jak mohu požádat SPP o právní pomoc?

SPP přijímá nové případy několik týdnů v semestru vždy v otevírací době od pondělí do čtvrtka. Právní rady neposkytujeme po telefonu, proto vás žádáme, abyste nás s právním problémem navštívili v kanceláři SPP. K úvodnímu pohovoru vás do kanceláře pozve student, který má právě službu na recepci. SPP nemá systém telefonického objednávání na úvodní schůzku.

Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?

Studenti vedou úvodní pohovor sami. Na začátku vám vysvětlí, jak SPP funguje a na co se máte připravit. Zjistí, zda se vašemu právnímu problému může SPP věnovat. Všechny informace vám taky odevzdá v písemné podobě. Překážkou spolupráce, kterou je možné identifikovat hned v úvodu, může být například to, že váš případ zjevně nespadá do agendy Studentské právní poradny, nebo že vám k určitému podání plyne lhůta, která je kratší než 14 dnů.

Student od vás dále zjistí kontaktní údaje a informace o případu. Studentům pomůže, pokud na úvodní pohovor přinesete i dokumenty související s případem.

Příklad

Chtěl/a bych poradit ohledně vypořádání společného jmění manželů. Jaké dokumenty mám přinést? Studenti budou potřebovat zejména:

 • oddací list
 • rodné listy obou manželů a dětí
 • rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • rozsudek o rozvodu manželství
 • dokumenty k nemovitostem, které vlastníte
 • seznam movitých věcí, které jste nabyli během trvání manželství
 • smlouvy o účtech v bance -další dokumenty o vašich závazcích - úvěry, půjčky, ...

Student na recepci vám ještě právní radu neposkytne. Brání mu v tom pravidla fungování kanceláře. Do spisu uvede podrobné informace o případu, které od vás získá. Všechny potřebné dokumenty okopíruje a originály vám na místě vrátí. Spis pak odevzdá kanceláři SPP, která jej pod příslušnou spisovou značkou předá supervizorovi.

Supervizor se s případem obeznámí a předá jej dvojici svých studentů. Ti budou od toho okamžiku jeho správci a v krátké době vás budou telefonicky kontaktovat (mělo by se tak stát do dvou týdnů od vaší první návštěvy). Podle náročnosti případu si s Vámi sjednají další postup či termín schůzky. Během práce na případu se na ně můžete kdykoli obrátit a to telefonicky prostřednictvím kanceláře SPP nebo na emailu poradny (pravniporadenstvipfup@seznam.cz). Osobní kontaktní údaje na studenty neposkytujeme.

Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné omyly nebo odborné zdroje, kde by mohli hledat cestu k řešení. Než vám správci předají písemnou právní radu, musí ji schválit a podepsat jejich supervizor. Předání právní rady probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě vám můžou studenti právní radu zaslat poštou nebo elektronicky. Doporučujeme však osobní schůzku. Během osobního rozhovoru máte příležitost doptat se na cokoli, čemu byste v právní radě hned neporozuměli. Máte taky příležitost studentům poskytnout zpětnou vazbu, která jim může velice pomoct.

Účelem právní rady je poskytnout vám právní analýzu případu a nastínit všechny způsoby jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je už na vás. Veškeré kroky, pro které se rozhodnete, učiníte sami. Studenti pro vás můžou vypracovat podklady pro podání, dopis, nebo smlouvu, nemůžou za vás však činit žádné právní úkony.

Všechny údaje a informace, které nám svěříte, jsou důvěrné. Pracovníci a studenti SPP se zavázali k mlčenlivosti a spisy jsou uloženy v uzamčeném archivu. Univerzita Palackého, jejíž součástí je Studentská právní poradna, jakožto správce osobních údajů respektuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Pracují v poradně skuteční právníci?

Studenti v SPP poskytují právní rady pod dohledem pedagogů, advokátů nebo advokátních koncipientů zapsaných do seznamů advokátů nebo advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Všichni naši supervizoři mají za sebou vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dlouholeté zkušenosti.

Můžu o jednoduchou radu požádat SPP po telefonu?

SPP neposkytuje právní rady po telefonu. Hlavním důvodem je, že právní rady, které studenti vypracují, vždy předem kontroluje a schvaluje supervizor. Předběžná kontrola by byla během telefonického rozhovoru nemožná. Naším cílem je taky poskytovat kvalitní právní rady, což vyžaduje důsledný sběr všech relevantních informací a právní analýzu. Proto probíhá první pohovor v kanceláři SPP a studenti mají k dispozici delší dobu na zpracování právní rady.

Bude mě SPP zastupovat u soudu?

Studenti SPP klienty u soudu nezastupují.

Kolik stojí vypracování právní rady?

SPP poskytuje právní služby bezplatně. Právní pomoc však nepokrývá správní nebo soudní poplatky, které bude vyžadovat podání připravené našimi studenty.

Právní radu potřebuji velmi rychle. Můžu se obrátit na SPP?

Způsob fungování SPP vyžaduje pro zpracování právní rady určitou dobu. Všechny právní rady před odevzdáním klientovi kontroluje a schvaluje supervizor, který je může vrátit studentům k dopracování. Komplexnost některých případů vyžaduje delší dobu na získání dostatečného množství informací a právní rozbor, a právní rady poskytují studenti, kteří potřebují na vypracování víc času než advokát s letitou praxí. Proto studentská právní poradna ani nepřijímá případy s lhůtou kratší než 14 dnů.

Moji příbuzní/známí se nemohou z pracovních nebo zdravotních důvodů dostavit do poradny. Můžu Vás navštívit jejich jménem a požádat studenty o řešení, které jim předám?

Ano, tento postup by byl možný, ale SPP bude potřebovat plnou moc, kterou vás k tomu pověřují. Tento postup však SPP akceptuje jen v opravdu krajních případech.

"Mně by stačilo, pokud byste tam zavolali vy jako právníci. To by problém vyřešilo." Je to možné?

Bohužel pravidla fungování SPP to vylučují. Studenti nemůžou vystupovat navenek jako vaši advokáti. Zhodnotí Vaší situaci po právní stránce a nastíní Vám možná řešení. Pokud máte zájem, připraví vám i podklady dopisů nebo podání, ale jejich odesílatelem budete pokaždé vy.

Celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta nabízí dva placené programy celoživotního vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studium - obor Právo - prezenční forma, obor Právo - distanční forma. Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje aktuální kurzy a semináře.

Právo v celoživotním vzdělávání

Obor Právo - prezenční forma: Program je určen primárně zájemcům o řádné studium, kteří se v daném roce zúčastnili přijímacího řízení a nebyli z kapacitních důvodů přijati. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů.

Obor Právo - distanční forma: Program je určen nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Výuka je založená na samostudiu a tutoriálech, které probíhají 4x za semestr v sudý pátek.

Přihlášky do oboru Právo v CŽV v prezenční i kombinované formě je možné podávat prostřednictví portálu celoživotního a dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci czv.upol.cz od 17. června do 31. srpna 2019.

Podrobnosti v informačním letáku

Přihlášení do Unifor

Rozpis tutoriálů na letní semestr 2018/2019 – 1. ročník distanční forma obor Právo v CŽV

Separátní listina - 1. ročník distanční obor Právo v CŽV akademický rok 2018/2019

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017)

Bc. Alice Tandlerová
Organizace a zajištění studijního oboru Právo v CŽV
585 63 7688
alice.tandlerova@upol.cz

Vzdělávací kurzy a semináře

Novinky v pracovním právu – připravovaná novela zákoníku práce

Cílem kurzu je seznámit posluchače se změnami, které přináší plánovaná novela zákoníku práce. Seminář se zaměřuje na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se řadí např. změna koncepce dovolené, zavedení valorizačního systému minimální mzdy, novinky v oblasti změn pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa. Seminář je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku – jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, dále rovněž personalistům či vedoucím pracovníkům.

Informační leták

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP

Datum: 6. června 2019 | Místo: Malý sál 2 PF UP

Časová dotace: 180 minut – první blok 10:30-12:00, druhý blok 12:30-14:00

Cena: 3500 Kč /včetně DPH/ v ceně studijní materiály a občerstvení (zaměstnanci UP mají kurz zdarma)

Přihlašování online přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání UP

Fakultní školy

Právnická fakulta UP v Olomouci od roku 2017 úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení "Fakultní škola Právnické fakulty PF UP". Koordinátorkou za PF UP je JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání.

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

 • Podpora zájmu studentů středních škol o právo — popularizační akce organizované fakultou s cílem rozšiřovat právního povědomí středoškoláků, a to akcemi přímo na PF UP (např. přednášky, konference, workshopy), nebo realizovanými na střední škole (např. výukové bloky).
 • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty — například soutěž Mezinárodní středoškolský Moot court. www.streetlawmoot.cz
 • Společné grantové projekty — spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.
 • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů — nabídka odborných konzultací v oblasti práva, pořádání seminářů pro učitele základů společenských věd.

Seznam fakultních škol

Gymnázium Olomouc — Čajkovskéhood února 2018www.gcajkol.cz
Gymnázium Olomouc — Hejčínod února 2018www.gytool.cz
Slezské gymnázium v Opavěod června 2017www.slezgymopava.cz

Koordinátor za PF UP

Daniel Pospíšil

daniel.pospisil@upol.cz

585 63 7507

Soutěž pro studenty středních škol

Právnická fakulta Univerzity Palackého spolu se svými fakultními školami vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol - ESSAY COMPETITION - Mohl/a bych za totáče používat instáč?

Soutěž je otevřená také pro středoškoláky z jiných než fakultních škol PF UP. Termín pro odevzdání soutěžních prací je 26. dubna 2019.

Soutěž ESSAY COMPETITION

Dáváš denně něco na instagram? A šlo by to i před revolucí?

Napiš minimálně třístránkovou esej na téma související s 30 lety demokracie a svobody v Česku: Mohl/a bych za totáče používat instáč?

Deset nejlepších esejí postoupí do finále, v němž autoři práci představí a obhájí přímo na právnické fakultě. Hodnotit se budou i prezentační dovednosti. Rozhodovat bude porota složená ze zástupců fakulty a fakultních škol.

Esej mohou psát buď jednotlivci, nebo dva studenti společně. Ve finále vyhlásíme tři nejlepší práce z hlediska písemného projevu a tři na základě prezentačních dovedností. Všech deset vybraných prací budeme publikovat. A nejen to! Samozřejmě soutěžíme o hodnotné ceny.

Harmonogram soutěže:

26. 4. 2019 | deadline odevzdání eseje v el. podobě na email daniel.pospisil@upol.cz

10. 5. 2019 | oznámení vítězů prvního kola a deseti postupujících do finále

17. 5. 2019 | finále na právnické fakultě

plakát

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v prosinci a v lednu ve svých budovách – 17. listopadu 6 a 8, Olomouc.
Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Termíny v akad. roce 2018/2019

pátek 7. prosince 2018

sobota 19. ledna 2019 9:00–14:00

9:00 simulované soudní jednání
10:00 informativní vstup
11:00 simulované soudní jednání
12:00 informativní vstup

TATO FAKULTA JE PRO TEBE TA PR§V§

sobota 19. ledna 9:00-14:00 | budova A PF UP (17. listopadu 8)

SIMULOVANÉ SOUDNÍ JEDNÁNÍ

Vítej v soudní síni. Zapoj se do projednávání zajímavého případu, ovlivni rozsudek. Simulované soudní jednání (Moot Court) je jednou z možností, jak během studia spojit praxi s teorií.

Místo a čas: 9:00 a 11:00 | rotunda (budova A)

Doba trvání: vždy 60 minut

INFORMATIVNÍ VSTUP

Nespoléhej jen na internet, přijď si pro informace od těch nejpovolanějších – studentů a vedení fakulty. Dozvíš se, co ti může olomoucká právnická fakulta nabídnout, jaké jsou základní cíle naší fakulty, jaké výhody má studium v Olomouci, získáš základní informace k přijímačkám na naši fakultu a mnoho dalších potřebných informací.

Místo a čas: 10:00 a 12:00 | učebna U1 (budova A) za účasti studentů a vedení fakulty

Doba trvání: vždy 45 minut

Další aktivity probíhají nepřetržitě po celou dobu dne otevřených dveří v budově A.

INFOSTÁNEK STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Nestihneš ani jeden hlavní informativní vstupy? Nevadí. Referentky studijního oddělení ti rády odpoví na dotazy, poskytnou potřebné informace a důležité materiály.

INFOSTÁNEK ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ

U tohoto infostánku můžeš získat informace o možnostech studia v zahraničí. Představíme ti také naše partnerské univerzity.

INFOSTÁNEK OBORU EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Už jsi absolvoval nějaký typ bakalářského nebo magisterského studia? A chceš studovat dál? Pak je tento stánek určen právě tobě. Studenti a vyučující ti představí obor, který propojuje politologii a evropské právo. V rámci něj se navíc můžeš zapojit do programu double degree a získat k českému diplomu i diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk).

INFOSTÁNKY STUDENTSKÝCH SPOLKŮ

Olomoucká právnická fakulta je výjimečná aktivitou studentských spolků. Studium díky nim není jen výuka, ale také zajímavý studentský život. Naše spolky ELSA Olomouc a Nugis Finem se starají o to, aby ses u nás nenudil, a to například pořádáním soutěží, besed, večírků, zajištěním stáží a dalšími zajímavými aktivitami. Více se dozvíš u jejich infostánků.

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří – prosinec 2018

Co? Jak? Kde? A proč studovat právě v Olomouci?

Nejčastější otázky prosincového dne otevřených dveří na právnické fakultě. Pro informace si přišlo několik stovek mladých lidí z různých krajů republiky. První zájemci přicházeli na fakultu ještě před zahájením programu.
"Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Mám dobré známky, jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Proto vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi," řekla maturantka Alexandra Kovářová, která se chystala na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.
Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. "Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fakult, ale na Univerzitu Palackého chci nejvíc."

Popularizační aktivity

Naše fakulta se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí Univerzity Palackého.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci univerzity třetího věku v září 2015. Svůj program nazvala Ochrana jednotlivce a jeho práv. Zároveň nabízí jednosemestrální kurz Úvod do římského práva.

Veškeré podrobnosti najdete na portále Univerzity třetího věku na UP

Dětská univerzita

Dětem (8-12 let) přinášíme jedinečnou možnost vyzkoušet si s předstihem studium na vysoké škole. Díky prvotřídním přednáškám odborníků z Univerzity Palackého získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. A odměnou jim budou nejenom nabyté vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.

Veškeré podrobnosti najdete na www.pevnostpoznani.cz

Podpořte svou fakultu

Protože státní dotace jsou omezené, bude i právnická fakulta vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zkvalitnit její činnost, výuku nebo zpříjemnit její prostředí.

S právnickou fakultou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, fakulta se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Nyní můžete přispívat například na vybavení nebo činnost nové fakultní knihovny, která se právě staví.

Věnovat lze i věcné dary, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit.

Co získáte:

 • darovací smlouvu - potvrzení o daru (uplatnit si snížení daňového základu při poskytnutí darů mohou jak fyzické, tak právnické osoby)
 • pravidelné informace o dění na PF UP (pozvánky na společenské akce, přednášky pro veřejnost, zpravodaj PF UP...)
 • možnost podílet se na rozvoji fakulty

Pokud se rozhodnete jakkoli podpořit činnost právnické fakulty, kontaktujte, prosím, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Darovací smlouva vám bude zaslána e-mailem.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
585 63 7507
komunikace.pf@upol.cz

Pronájmy

Právnická fakulta disponuje moderními prostory, které lze využívat při pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění. K pronájmu nabízí i kapacitně menší sály a místnosti, které jsou vhodné pro pořádání workshopů a školení. V případě zájmu o pronájem, nás neváhejte kontaktovat:

Renáta Grézlová
585 63 7509
renata.grezlova@upol.cz

Aula

(budova B)

kapacita: 320 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, audiovizuální technika, plátno, dataprojektor


Malý sál 1

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Malý sál 2

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Rotunda

(budova A)

kapacita: 75 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Zasedací místnost

(budova A)

kapacita: 25 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, plátno, dataprojektor


Vedle těchto místností lze pronajmout i jednotlivé učebny v přízemí budovy A (učebna U3, U4 a U5). Každá má kapacitu 39 míst k sezení (samostatné stolky se sklopnou deskou na psaní) a je vybavena standardní výukovou technikou.

Pro média

Oficiální název fakulty

CZ: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

EN: Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Mgr. Eva Hrudníková
Organizace a zajištění odborných seminářů
585 63 7507
komunikace.pf@upol.cz

Tiskové zprávy

Právnická fakulta a armáda posilují spolupráci, otevírají společné centrum
(13. 6. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knižní rarita. Tým z olomoucké právnické fakulty vydal kompletní Digesta
(26. 6 . 2018) www.zurnal.upol.cz, pdf

Jak na daně, radí unikátní kurz vytvořený ve spolupráci s právnickou fakultou (21. 3 . 2018) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta nově nabízí LL.M. kurzy se špičkovými lektory (18. 7. 2017) www.zurnal.upol.cz

Slezské gymnázium je první fakultní školou právnické fakulty (16. 6. 2017) www.zurnal.upol.cz

Výjimečná konference otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie (28. 4. 2017) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta bude hostit špičkové odborníky i populárního novináře (15. 3. 2017) www.zurnal.upol.cz

Americký velvyslanec Schapiro debatoval se studenty práv (3. 11. 2016) www.zurnal.upol.cz

Konec čekání. Začněte s právnickým online kurzem, kdy sami chcete (18. 7. 2016) archiv.zurnal.upol.cz

Dostavba PF UP

Právnická fakulta realizuje stavební projekt s názvem „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“, v rámci něhož proběhne dostavba a rekonstrukce budovy A fakulty.

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stránky projektu: dostavbapfup.upol.cz