Doktorské studium

Od akademického roku 2019/2020 bude PF UP uskutečňovat nově akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy. Doktorský studijní program představuje postgraduální vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu. Doktorské studijní programy obvykle připravují pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Záměrem doktorského studijního programu na PF UP je však poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi. V současném světě se stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní a s tím se stává složitější také právo a jeho aplikace. Náš doktorský studijní program si klade za cíl naučit studenty samostatně myslet a řešit i tzv. hard cases.

Doktorský studijní program je nabízen v pěti specializacích:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Soukromé právo
 • Trestní právo
 • Evropské a mezinárodní právo

Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční (tzv. interní) i kombinované (tzv. externí) formě.

Od akademického roku 2019/2020 bude PF UP také uskutečňovat specializovaný doktorský studijní program International and European Law, který bude realizován v anglickém jazyce. Tento doktorský studijní program je tříletý a nabízen je pouze v prezenční formě.

studijniprogramy.upol.cz

Na podporu výzkumu prováděného studenty PF UP každoročně vypisuje "IGA projekty" (více informací zde). Akademicky zaměřeným doktorským studentům, kteří nesměřují do aplikační praxe, jsou určeny zejména tzv. nadstandardní IGA projekty se stipendiem až 120.000 Kč ročně. Od akademického roku 2019/2020 bude PF UP udělovat "Start-up doktorské granty" s finanční podporou až 100.000 Kč určenou na rozjezd doktorského studia (více informací zde)

Zápis přijatých uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se uskuteční v pátek 30. srpna 2019 v 10:00 v zasedací místnosti budovy A PF UP v Olomouci.

Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení

pro akademický rok 2020/2021

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání, prokáže pokročilou znalost právního odvětví zvolené specializace a schopnost samostatné vědecké práce.

Ke studiu v doktorském studijním programu PF UP přijme:

 • ve specializaci Ústavní právo nanejvýš 3 studenty (z toho nanejvýš 1 pro prezenční formu),
 • ve specializaci Soukromé právo nanejvýš 15 studentů (z toho nanejvýš 8 pro prezenční formu),
 • ve specializaci Trestní právo nanejvýš 8 studentů (z toho nanejvýš 5 pro prezenční formu),
 • ve specializaci Správní právo nanejvýš 6 studentů (z toho nanejvýš 3 pro prezenční formu),
 • ve specializaci Evropské a mezinárodní právo nanejvýš 11 studentů (z toho nanejvýš 5 pro prezenční formu).

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí právního odvětví zvolené specializace, v němž se uchazeč o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu, případně jazykových kompetencí.

Lhůta pro podávání e-přihlášek: od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020

Termín konání ústního pohovoru (ústní část přijímacích zkoušek): v týdnu od 22. 6. 2020

S podáním přihlášky je spojena poplatková povinnost (690,- Kč).

Přílohou přihlášky je u absolventů jiných univerzit než UP úředně ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studijního programu a úředně ověřená kopie Diploma Supplement/Dodatek k diplomu (případně Osvědčení o státní závěrečné zkoušce) nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.
Uchazeči o doktorské studium, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili magisterské studium, předloží potvrzení o ukončení studia státní závěrečnou zkouškou nejpozději do 30. 9. 2020; v případě, že uchazeč nedoloží ukončení magisterského studia ke dni konání přijímací zkoušky, bude mu sděleno, zda byl komisí pro přijímací zkoušky doporučen, nebo nedoporučen ke studiu. V takovém případě bude rozhodnuto o přijetí ke studiu až poté, co uchazeč doloží diplom o ukončení magisterského studijního programu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.

K přihlášce musí být přiloženy teze disertační práce v rozsahu 1.000 – 1.500 slov (teze musí definovat oblast výzkumu disertační práce, specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh metod a obsahovat seznam literatury (doporučujeme tyto teze konzultovat na příslušné katedře) a čestné prohlášení o tom, zda uchazeč byl, či nebyl v minulosti doktorandem na jiné fakultě UP nebo na jiné vysoké škole.

Doktorský studijní program International and European Law

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání, prokáže pokročilou znalost mezinárodního a evropského práva, schopnost samostatné vědecké práce a odpovídající znalost anglického jazyka.

Ke studiu v doktorském studijním programu International and European Law PF UP přijme nanejvýš 5 studentů.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí mezinárodního a evropského práva, schopností vědecké práce, motivace ke studiu, znalosti odborné právní terminologie v anglickém jazyce a schopnosti vést odbornou diskusi v anglickém jazyce.

Lhůta pro podávání e-přihlášek: od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020

Termín konání ústního pohovoru (ústní část přijímacích zkoušek): v týdnu od 22. 6. 2020

S podáním přihlášky je spojena poplatková povinnost (690,- Kč).

Přílohou přihlášky je u absolventů jiných univerzit než UP úředně ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studijního programu a úředně ověřená kopie Diploma Supplement/Dodatek k diplomu (případně Osvědčení o státní závěrečné zkoušce) nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.
Uchazeči o doktorské studium, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili magisterské studium, předloží potvrzení o ukončení studia státní závěrečnou zkouškou nejpozději do 30. 9. 2020; v případě, že uchazeč nedoloží ukončení magisterského studia ke dni konání přijímací zkoušky, bude mu sděleno, zda byl komisí pro přijímací zkoušky doporučen, nebo nedoporučen ke studiu. V takovém případě bude rozhodnuto o přijetí ke studiu až poté, co uchazeč doloží diplom o ukončení magisterského studijního programu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.

K přihlášce musí být přiloženy teze disertační práce v rozsahu 1.000 - 1.500 slov (teze musí definovat oblast výzkumu disertační práce, specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh metod a obsahovat seznam literatury (doporučujeme tyto teze konzultovat na Katedře mezinárodního a evropského práva).

K přihlášce se dále přikládá:

 • strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem
 • ověřená kopie diplomu
 • oficiální výpis dosažených výsledků předchozího studia (nebo ověřená kopie), popř. dodatek k diplomu
 • motivační dopis
 • doporučující dopis - od akademického pracovníka z VŠ předchozího studia, k prokázání schopností, zájmu a motivace uchazeče
 • doklad o znalosti angličtiny - jazykový certifikát (TOEFL, IELTS, CAE, CPE) minimálně na úrovni B2 CEFR, nebo dokument z přechozího studia angličtiny nebo studia v angličtině.
 • pas - kopie strany s fotografií a osobními údaji

Podklady se dodávají v angličtině nebo češtině. Podklady v jiném než anglickém či českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do angličtiny nebo do češtiny.
V případě zahraničních uchazečů může být upuštěno od účasti na ústní přijímací zkoušce a může být rozhodnuto o přijetí/nepřijetí pouze na základě předložených podkladů. V případě potřeby je možno požadovat namísto ústní přijímací zkoušky interview prostřednictvím videokonferenčního hovoru.


Výše uvedené podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy a doktorského studijního programu International and European Law na PF UP pro akademický rok 2020/2021 schválil dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Akademický senát PF UP na svém zasedání dne 17. 6. 2019.

V Olomouci dne 21. 6. 2019

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

Studijní plán

Koncepce studijního plánu studijního programu Teoretické právní vědy

Studijní program je nastaven jako studijní program se specializacemi. Specializace studijního programu jsou Evropské a mezinárodní právo, Soukromé právo, Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo. Každé specializaci odpovídá jeden studijní plán. Každý studijní plán obsahuje předměty společného základu a předměty specializace. Předměty společného základu jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti, které musí mít každý absolvent doktorského studijního programu v oblasti právo bez ohledu na právní odvětví, v němž hodlá působit; předměty specializace se zaměřují na znalosti a dovednosti odpovídající dané specializaci. Studijní plány obsahují povinně volitelné předměty pouze v rámci předmětů zaměřených na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Studijní plány počítají jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám. Hodnota kreditů předmětů společného základu tvoří více než 50 % celkového počtu kreditů, které musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů předmětů profilujícího základu tvoří více než 50 % kreditů, který musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů základních teoretických předmětů tvoří více než 30 % kreditů předmětů profilujícího základu.

Pokud jde o vlastní tvorbu studijních plánů, pak předměty do nich zařazené tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán v každé specializaci je možné charakterizovat jako tří pilířový, v nichž dochází k rozvoji všech těchto atributů.

Předměty prvního pilíře jsou primárně zaměřeny na prohlubování znalosti společného základu, tj. na poskytnutí především teoretických poznatků, které musí znát každý absolvent akreditovaného studijního programu bez ohledu na zvolenou specializaci. Každý studijní plán proto obsahuje čtyři semestry předmětu zaměřeného na filozofické a metodologické základy práva, neboť znalost ideových souvislostí a metod právní argumentace je pro toho, kdo má být excelentním právníkem, mimořádně důležitá. Teoreticky zaměřené předměty doplňují v tomto pilíři také jako nadstavba předměty zaměřené na prohloubení znalostí právních dějin a předměty zaměřené na rozšíření znalostí odborné cizojazyčné terminologie, která je nezbytná pro uplatnění v mezinárodním kontextu.

Druhý pilíř je tvořen předměty, které primárně prohlubují teoretické znalosti studenta v oblastech práva odpovídajících zvolené specializaci. Absolvent doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v určité specializaci má být erudovaným odborníkem ve zvoleném specializovaném právním odvětví, nikoli jen v úzkém tématu své disertační práce. Sekundárním cílem předmětů druhého pilíře je i rozvoj odborných dovedností studenta. Spolu s nabýváním odborných znalostí získává student v rámci předmětů druhého pilíře schopnosti nabyté znalosti aplikovat. Rozvíjena je především schopnost studenta analyzovat právní kauzu, odhalit a strukturovat předložený právní problém či téma. V rámci studijního programu jsou takto prohlubovány znalosti a odborné dovednosti získané v rámci magisterského studia s tím cílem, aby byl absolvent doktorského studia schopen řešit také složité případy (tzv. hard cases) s meziodvětvovými přesahy. Důraz je kladen také na to, aby byl absolvent doktorského studijního programu schopen právní kauzu nejen vyřešit, ale také své řešení srozumitelně a korektně prezentovat způsobem odpovídajícím pro daný druh výstupu. Druhý pilíř je v rámci studijních plánů prezentován předměty s označením Odborný seminář.

Třetí pilíř je tvořen předměty, jež se primárně soustředí na rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí studenta, jako je schopnost ústní prezentace, písemného projevu apod. Sekundárně však i v rámci těchto předmětů dochází přirozeně k prohlubování či upevňování znalostí. Předměty třetího pilíře rozvíjejí studenta ve dvou rovinách. První rovinou je rozvoj vědeckých a akademických dovedností (vědecky tvořit, ale také správně koncipovat vědecký projekt či grantovou žádost). Za tím účelem je v rámci prvního ročníku nového studijního programu zařazena vědecká propedeutika (předmět společného základu Vědecká a pedagogická propedeutika) a jako nadstavba povinně volitelný předmět Academic Writing. Od dalších ročníků studia jsou zařazeny předměty specializací zaměřené na vlastní rozvoj vědeckých dovedností kompetencí studenta. Jsou to předměty označené ve svém názvu úslovím vědecká činnost, kdy podmínkou jejich splnění je účast studenta na konferenci; současně je student pro splnění těchto předmětů povinen předložit odpovídající výstupy týkající se jeho disertační práce. Komplex předmětů směřujících k podpoře vědecké činnosti doplňují předměty zaměřené na publikační činnost (předměty s názevem Publikační činnost) a vědeckou činnost s mezinárodním prvkem (předmět Mezinárodní vědecká činnost). Druhou rovinou je rozvoj dovedností pedagogických, k němuž slouží pedagogická propedeutika zařazená do prvního ročníku studia (předmět společného základu Vědecká a pedagogická propedeutika), na níž od druhého ročníku studia navazují předměty nesoucí v názvu úsloví pedagogická činnost.

Předměty

První pilíř

 • Společné předměty - povinné

  • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III., IV.
  • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
  • Závěrečný disertační seminář

Druhý pilíř

 • Společné předměty - povinně volitelné

  • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
  • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
  • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
  • Academic Writing

Třetí pilíř

pro jednotlivé specializace:

 • Evropské a mezinárodní právo

  • Právní dějiny evropského a mezinárodního práva I., II.
  • Odborný seminář z evropského a mezinárodního práva I., II., III, IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v evropském a mezinárodním právu

 • Správní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář ze správního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v správním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost ve správním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost ve správním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost ve správním právu

 • Soukromé právo

  • Právní dějiny soukromého práva I., II.
  • Odborný seminář ze soukromého práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v soukromém právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v soukromém právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v soukromém právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v soukromém právu

 • Trestní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář z trestního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v trestním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v trestním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v trestním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v trestním právu

 • Ústavní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář z ústavního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v ústavním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v ústavním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v ústavním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v ústavním právu

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/10 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 30. dubna 2018

PF-B-18/6-N01 — Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích

PF-B-18/6-ÚZ-01 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-B-18/9-NO1 — Novela č. 1 k vnitřní normě děkanky Právnické fakulty UP PF-B-18/9, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci

PF-B-18/9-ÚZ1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz; doktorand.pf@upol.cz

585 63 7688