JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637804

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.16

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Pospíšilová S., Vlček E. Navrácení v předešlý stav – předobraz ve správním řádu z roku 1928. Acta Iuridica Olomucensia. 2019.
Pospíšilová S. Vliv práva EU na činnost orgánů veřejné správy v České republice. In . (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Pospíšilová S., Chemišinec M. Povinné očkování nejen z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu. Správní právo. 2011.
Pospíšilová S. Veřejný ochránce práv a jeho role na úseku matrik. Acta Iuridica Olomucensia. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospíšilová S. Judikatura správních soudů ve věci účastenství v řízení a její vliv na správní praxi. In Knoll V., Hablovič J., Vnenk V. (Eds.) Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. 2021.
Pospíšilová S. Inovativní prvky správního řízení v agendě cestovních dokladů. In Szakács A., Hlinka T. (Eds.) Inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie - elektornizácia - participácia. 2020.
Pospíšilová S. Recentní vývoj judikatury správních soudů ve věcech nečinnosti správních orgánů. In . (Eds.) Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy. 2020.
Pospíšilová S. Veřejný ochránce práv na úseku ochrany před nečinností veřejné správy. In Richterová A., Lásková E., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2019. Část I. 20 let zákona o Veřejném ochránci práv. 2020.
Pospíšilová S. Publikace právních předpisů územních samosprávných celků jako projev demokratického vládnutí. In Čamdžićová S. (Eds.) Výzvy demokracie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019. 2019.
Pospíšilová S. Specifika příkazního řízení o přestupku s vydáním příkazu na místě. In Potěšil L., Hejč D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2018. Část III. Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů. 2019.
Pospíšilová S. Specifika výkonu veřejné správy na území vojenských újezdů. In Papáčová I. (Eds.) Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy. 2019.
Pospíšilová S. Vyřizování stížností na průtahy v řízení orgány státní správy soudů. In Koroncziová A., Hlinka T. (Eds.) Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva. 2019.
Pospíšilová S. Ochrana proti nečinnosti ve správním soudnictví. In Frumarová K. (Eds.) Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 2018.
Pospíšilová S. Přezkumné řízení a zásada ochrany práv nabytých v dobré víře. In Vačok J., Havelková M., Dźačková M. (Eds.) Právoplatnosť správnych rozhodnutí - právna istota vs. legalita. 2018.
Pospíšilová S., Vlček E. Rok 1928 jako nový počátek správního řízení. In Frumarová K. (Eds.) "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Pospíšilová S. Časové aspekty nové právní úpravy přestupkového práva v České republice. In Košičiarová S., Bede D. (Eds.) Zásady zákona o správnom trestaní. 2017.
Pospíšilová S. Prostředky ochrany proti nečinnosti veřejné správy ve světle soudní judikatury. In Hejč D., Kliková A., Chamráthová A., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2016. Část IX. Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury. 2016.
Pospíšilová S. Nečinnost veřejné správy v česko-slovenském a česko-polském srovnání. In Kyselovská T. (Eds.) COFOLA 2014: The Conference Proceedings. 2014.
Pospíšilová S. Ochrana před fiktivními správními akty. In Havlan P., Hejč D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2013 Část IV. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). 2013.
Pospíšilová S. Aktuální vývoj judikatury v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Pospíšilová S. Iniciace opatření proti nečinnosti správního orgánu jako specifická forma realizace práva zakotveného v čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. In Žatecká E., Kováčová L., Horecký J., Vomáčka V. (Eds.) COFOLA 2011 THE CONFERENCE PROCEEDINGS. 2011.
Pospíšilová S. Správní trestání v "Občanském průkazu" podle Petra Šabacha. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu, Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Pospíšilová S. Několik poznámek k zásadě rychlosti ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Pospíšilová S., Horáková M. Právo sdružovací a shromažďovací - vybrané otázky. In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Pospíšilová S. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
Pospíšilová S. Několik poznámek k výkonu státní správy soudů. In Hrušáková M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. Sborník z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšilová S. Protection against inaction of administrative bodies with focus on inaction as incorrect official procedure. Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Pospíšilová S. Ochrana před nečinností územních samosprávných celků - vybrané otázky. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5, Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Michal A., Branislav C., Frumarová K., Pospíšilová S., Škurek M. Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Správní právo procesní VPK/SPPR ZS 2
Správní právo procesní VPK/SPPR ZS Se 4
Správní právo 1 VPK/MSP1 ZS 2
Správní právo 1 VPK/MSP1 ZS Se 6
Správní právo 4 VPK/NSP4 ZS 2