Acta Iuridica Olomucensia

O časopisu

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí.

Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující příspěvky v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

Třikrát ročně vydává Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Křížkovského 8, IČ 61989592.

Ev. č. period. tisku: MK E 15579
ISSN 1801-0288 (Print)
ISSN 1805-9554 (Online)
ERIH PLUS – od 20. 5. 2016

Struktura časopisu

Každé číslo časopisu je standardně strukturováno na několik částí.

Global Law Series: Tato část obsahuje práce psané výhradně v anglickém jazyce. Publikovány budou vědecké práce vycházející z originální výzkumné činnosti autora nebo kolektivu autorů, které jsou vnitřně členěny (hypotéza – rozbor problematiky – závěry), reflektují dosavadní stav vědeckého poznání v oblasti a relevantní literaturu z oboru. Práce jsou doplněny o poznámkový aparát a obsahují obvyklé množství citací. Obvyklý rozsah odborného článku je minimálně 18.000 znaků (10 normostran). Povinnou součástí práce je abstrakt a seznam klíčových slov.

Odborné články: Jedná se o vědecké práce psané v českém nebo slovenském jazyce vycházející z originální výzkumné činnosi autora nebo kolektivu autorů, které jsou vnitřně členěny (hypotéza – rozbor problematiky – závěry), reflektují dosavadní stav vědeckého poznání v oblasti a relevantní literaturu z oboru. Práce jsou doplněny o poznámkový aparát a obsahují obvyklé množství citací. Obvyklý rozsah odborného článku je 18.000 až 54.000 znaků (10 až 30 normostran). Povinnou součástí článku je abstrakt a seznam klíčových slov v jazyce práce a v anglickém jazyce.

Diskuze, názory a komentáře: Jedná se o originální vědecké práce prezentující individuální náhled autora nebo autorského kolektivu na vybrané otázky právní teorie a právní praxe. Jejich text je vnitřně strukturován, dostatečným způsobem reflektuje názory doktríny a je obvykle doplněn poznámkovým aparátem. Standardní rozsah je 3600 až 18.000 znaků (2 až 10 normostran).

Recenze a anotace: Část věnovaná recenzím odborných publikací čekých, slovenských i zahraničních autorů představující individuální náhled recententa na odbornou kvalitu, originalitu a přínos posuzované publikace. Obvyklý rozsah textu recenze je 1800 až 10.000 znaků (1 až 6 normostran).

Redakce

Redakční rada

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., MA, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Tanel Kerikmäe, LL.M., LL.Lic., Ph.D., Tallinn Law School, Tallinna Tehnikaülikooli
doc. JUDr. Zdeňka Králičková, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, Ph.D., Fakulta práva Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Ass.-Prof. Dr. iur Armin Stolz, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Graz
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny pro autory

Vydavatel přijímá dosud nevydané příspěvky elektronicky na redakce.aio@upol.cz. Příspěvek je nutno zpracovat v textovém procesoru MS WORD (přípona *.doc, nebo *.docx) nebo kompatibilním a v datové podobě jej doručit na emailovou adresu redakce AIO výše uvedenou. Každý příspěvek musí být odevzdán ve formě požadované redakcí (podle pokynů).

Každý příspěvek prochází recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout bez další výzvy publikaci příspěvku, který nesplňuje požadavky na formu nebo nebude lektorem doporučen k publikování. O nutnosti provedení autorské korektury rozhoduje redakce. Když redakce rozhodne, že autorská korektura není potřebná, nemá autor právo požadovat její provedení.

Každý příspěvek musí být odevzdán ve formě požadované redakcí (podle následujícího vzoru). Příspěvek je nutno zpracovat ve formátu WORD (*.doc, *.docx) nebo kompatibilním a v datové podobě jej doručit na emailovou adresu redakce AIO redakce.aio@upol.cz.

Každý příspěvek prochází anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout bez další výzvy publikaci příspěvku, který nesplňuje požadavky na formu.

Proces posuzování:

Každý navrhovaný článek je hodnocen dvěma recenzenty. Hodnotitelé jsou vybíráni šéfredaktorem nebo pověřeným redaktorem, který se stará o to, aby recenzent nebyl v pracovním vztahu k zaměstnavateli autora. Na základě hodnocení rozhodne šéfredaktor, zda bude text přijat k publikaci nebo zda je nutná jeho revize nebo zda publikování článku odmítá. Standardní délka recenzního řízení je 8 týdnů.

STRUKTURA ČLÁNKU „VZOR“
Nadpis článku Právní aspekty ochrany deštných pralesů
Autor článku Josef Novák
Abstrakt (česky), Max. 5 řádků Abstrakt: Deštné lesy jsou významnou složkou života modré planety, o kte­rou se musíme starat. Lesy a pralesy se vyskytují na mnoha mís­tech planety.
Klíčová slova (česky) Max. 3 řádky Klíčová slova: deštné pralesy, ovzduší, znečistění, právní regulace
Abstrakt (anglicky) Max. 5 řádků Abstract: The rain forests are an important part of life of blue planet which needs our care. Woods and forests are found in many places of our planet Earth.
Keywords (anglicky) Max. 3 řádky Keywords: rain forests, air pollution,legal regulation
Text příspěvku by měl být vhodně členěn na jednotlivé odstavce. Každý odstavec na novém řádku. Pro poznámky pod čarou použít automatickou funkci. (Vložit/Poznámka pod čarou). Citace podle obvyklé formy. Podle rozsahu a zaměření bude příspěvek zařazen do příslušné sekce časopisu. Text článku: Deštné lesy jsou významnou složkou života modré planety, o kte­rou se musíme starat. Lesy a pralesy se vyskytují na mnoha mís­tech planety Země a jsou významně ovlivňovány imisemi a emi­semi v mezinárodním měřítku, neboť klima planety nemá žádné hranice.
Jméno autora + tituly JUDr. Josef Novák
Domicil autora Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra práva životního prostředí
Kontakt na autora Kontakt: josef.novak@upol.cz

 

Archiv

Zde naleznete odkazy na starší čísla časopisu.

AIO 1/2016AIO 2/2016

AIO 1/2015 |   AIO 2/2015 |  AIO 3/2015

AIO 1/2014 |   AIO 2/2014

AIO 1/2013 |   AIO 2/2013

AIO 1/2012 |   AIO 2/2012

AIO 1/2011 |  AIO 2/2011

Acta Iuridica Olomucensia jsou elektronicky archivovány prostřednictvím Central and Eastern European  Online Library (http://www.ceeol.com).

 

Kontakty

Adresa redakce:

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, redakce Acta Iuridica Olomucensia, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc, Česká republika

Elektronická adresa redakce:
redakce.aio@upol.cz

Tel: +420 605 825 540

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)