JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637691
Pracoviště:
Katedra ústavního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.05
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Tomoszek M. The Growth of Legal Clinics in Europe – Faith and Hope, or Evidence and Hard Work?. International Journal of Clinical Legal Education. 2014. (ČLÁNEK)
  Tomoszek M. Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010. (ČLÁNEK)
  HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
  Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
  Tomoszek M., Tomoszková V., Müllerová H. Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy.. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
  TOMOSZEK M. The Czech Republic. How Constitutions Change : A Comparative Study.. 2011. (KAPITOLA V KNIZE)
  ČLÁNEK
  Tomoszek M. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
  Tomoszek M., Tomoszková V. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2015.
  Tomoszek M. Die Verfassungsbeschwerde in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2014.
  Tomoszek M. Profesní etika advokáta. Auditor. 2012.
  Tomoszek M. Judicial control of elections in Czech Republic, Poland and Slovakia – guarantee of stability or democratic legitimacy?. Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe. 2009.
  Tomoszek M., Bryxová V., Tomoszková V. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic.. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic. 2007.
  Bartoň M., Tomoszek M. Zpráva z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Právník. 2007.
  Šínová R., Tomoszek M., Mečl J., Vlčková V., Chmelíček P. I. ročník mezinárodní vědecké konference Monseho olomoucké právnické dny. Právník. 2006.
  Stehlík V., Tomoszek M. Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti ochrany lidských práv. AUPO - Facultas Iuridica, Suplementum 2-2002 - "Škola lidských práv". 2002.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Tomoszek M., Kysela J. Senát a legitimita soudců Ústavního soudu. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
  Tomoszek M., Jirásek J., Witkowski Z. Prezident republiky a vláda – vzájemné vztahy. Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
  Tomoszek M., Jirásek J. Vlastnictví jako sociální právo. Právní aspekty sociálního státu.. 2014.
  Tomoszek M., Kopa M., Krasnicka I., Perkowska M. How To Become a Lawyer in the Czech Republic?. How To Become A Lawyer?. 2013.
  Tomoszek M., Jirásek J. Praktické uplatnění ústavní odpovědnosti v Polsku. Ústava ve stínu politiky?. 2012.
  Jirásková V., Witkowski Z., Tomoszek M. Změny ústavní úpravy orgánů moci výkonné v ČR – srovnání s polským řešením. Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. 2011.
  Tomoszek M., Hamuľák O. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. Fenomén judikatury v právu. 2010.
  Tomoszek M., Hamuľák O. Může Ústavní soud rozhodovat o "ústavnosti" ústavního zákona?. Fenomén judikatury v právu. 2010.
  Tomoszek M., Hamuľák O. Ústavní právo jako prostředník mezi hodnotami, principy a pravidly. Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
  Tomoszek M., Tomoszková V., Tomoszek M., Horáková M. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Tomoszek M., Tomoszková V., Tomoszek M., Horáková M. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Tomoszek M., Horáková M., Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Tomoszek M., Horáková M., Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Horáková M., Melotíková P., Tomoszek M. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků správního řízení. Vliv Eu a Rady Evropy na správní řízení v ČR a Polsku. 2010.
  Lengyelová D., Tomoszek M., Madleňáková L. Náboženská svoboda jako zdroj právního pluralizmu. Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. ? 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. 2009.
  Pospíšilová S., Horáková M., Tomoszek M. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
  Tomoszek M., Tomoszková V., Kuklík J. Praktické formy výuky práva. Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století. 2009.
  Tomoszek M. Limits of Competence of the Czech Constitutional Court - A New Approach?. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
  Tomoszek M. Municipalities and the Constitutional Court of the Czech Republic. Ausgewählte Aspekte der österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
  Tomoszek M. Ústavní soud jako pozitivní zákonodárce.. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
  Tomoszková V., Tomoszek M. Austrian Conception of the Principle of Legality - a New Inspiration for Czech Public Administration. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
  Tomoszek M. K pojmu odpovědnost v ústavním právu. Sborník z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
  Tomoszková V, Tomoszek M Princip legality v česko-rakouském srovnání. Debaty mladých právníků 2007. 2007.
  Tomoszek M., Kosnáčová M., Štefanková N., Olšovská A. Politické strany na úrovni EU z ústavněprávního pohledu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2006.
  Tomoszek M. Principy dobré správy v zemích EU ? srovnání. Kongresový sál Kanceláře ochránce práv. 2006.
  Tomoszek M., Hrabcová D. Realizace práva na dobrou správu a úloha ombudsmana. Sborník- Moderní veřejná správa a ombudsman. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O., Bartoň M. Základní práva. 2016.
  Bartoň M., Kopa M., Tomoszek M. Základní práva. Příklady a dokumenty.. 2014.
  Bartoň M., Sovinský J., Jirásek J., Tomoszek M. Ústavní základy organizace státu. 2013.
  Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Státověda. 2011.
  DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
  Tomoszek M., Ščerba F., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M., Tomoszková V., Tomoszek M., Tomoszková V., Bartoň M., Šínová R., Hamuľák O., Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Melotíková P., Kristková V. Kurz právnických dovedností. 2008.
  Tomoszek M., Ščerba F., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M., Tomoszková V., Tomoszek M., Tomoszková V., Bartoň M., Šínová R., Hamuľák O., Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Melotíková P., Kristková V. Kurz právnických dovedností. 2008.
  Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M., Klíma K., Bartoň M. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
  Tomoszek M. Právnické a jiné dovednosti.. Právnické a jiné dovednosti. 2007.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kopa M., Tomoszek M., Červínek Z., Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š Developments in Czech Constitutional Law: The Year 2016. The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. 2017.
  Tomoszek M. Constitutional Responsibility in EU Member States - Symbolic Proclamation or Effective Element of Rule of Law?. Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa. 2014.
  Tomoszek M. Odpovědnost jako podstatná náležitost demokratického právního státu. Odpovědnost veřejné moci. 2013.
  TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L. Legal Pluralism – Reflection of Multiculturalism and Globalization in Law?. Human rights, Spiritual Values and Global Economy.. 2011.
  TOMOSZEK M., HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. Decision Making of Administrative Authorities and Limiting the Fundamental Rights and Freedoms.. Formalized Procedures of Administrative Authorities.. 2010.
  Tomoszek M. Komentář k čl. 10 a k čl. 49 Ústavy České republiky. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl.. 2009.
  Tomoszek M. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu. Klíma, K. a kol. Praktikum českého ústavního práva. 2009.
  Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
  ABSTRAKT
  Líčeník R., Ivanová K., Tomoszek M. Return to Origins - Joint Clinical Education od Students of Law and Medicine. Eight International Journal of Clinical Legal Education / Clinical Legal Education Conference. 2010.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Faix M., Líčeník R., Tomoszek M. Legal aspects of clinical practice guidelines. 2010.
  Tomoszek M., Líčeník R., Ivanová K. Medico-legal interprofessional PBL. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
  SBORNÍK - CELEK
  Tomoszek M., Stolz A., Wieser B. Verfassungsvergleichung in Europa und Übersee. Verfassungsvergleichung in Europa und Übersee. 2007.
  PŘEKLAD
  Tomoszek M., Marečková M. České právní a ústavní dějiny. Právní praxe. 2006.
  ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Constitutional Systems of European ... KUP/NCS ZS 2
  Constitutional Systems of European ... KUP/ECS ZS 2
  Klinika práv pacienta CPV/NKPP LS Se 2
  Lidskoprávní klinika CPV/NLPK ZS Cv 2
  Pracovněprávní klinika 2 CPV/NPPK2 LS Se 4
  Práv. klinika uprch. a cizinec. práva 2 CPV/NKUC2 LS Se 2
  Profesní etika CPV/NPE LS Se 2
  Profesní etika CPV/NPE ZS Se 4
  Ústavní právo I. - Úst. zákl. org. státu KUP/NÚZOS LS Se 12
  Ústavní právo I. - Úst. zákl. org. státu KUP/NÚZOS LS 2
  Ústavní právo III. - Základní práva 2 KUP/NZP2 ZS Se 4
  Úvod do studia KPO/NÚVOD ZS 2
  Úvod do studia KPO/NÚVOD ZS Se 8
  Zdravotnické právo CPV/CKPP LS Se 2