doc. JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7674, 608960335

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.27

Docent

dějiny právní vědy; dějiny soukromého práva; dědické právo; právní komparatistika

VYBRANÉ PUBLIKACE
Petr P., Horák O., Dostalík P. Divided Ownership-Development and Perspectives. Danube. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Horák O. Obyčejové právo v českém právním řádu. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2022.
Horák O. Příprava novely dědického práva. Ad Notam. 2020.
Horák O., Osina P., Daduová M. Czech inheritance law and the significance of tradition. Lawyer Quarterly. 2019.
Horák O. Kelseniana – jeden velký německý projekt a dva drobné české příspěvky. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2019.
Horák O. Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, aneb máme co dát civilistům? Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2018.
Horák O., Rosenkranzová O. Česko-rakouská civilistika a dědické právo. Ad Notam. 2016.
Horák O. Emanuel Tilsch a česká civilistika. Právník. 2016.
Horák O., Daduová M. Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace. Ad Notam. 2016.
Horák O., Dostalík P. Zmiany w czeskim prawie prywatnym. Forum Prawnicze. 2014.
Horák O. Civilistická díla a tradice. Právo & byznys. 2013.
Horák O. Falcidiánská kvarta v novém občanském zákoníku. Zpravodaj Jednoty českých právníků. 2013.
Horák O., Dostalík P. Věc v právním smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013.
Horák O. Ochrana nepominutelných dědiců a povinný díl. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012.
Horák O., Vojáček L. Prof. JUDr. Dr.h.c. Hynek Bulín, CSc. Právněhistorické studie. 2012.
Horák O. Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010.
Dostalík P., Horák O. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Horák O. „… avšak duše zákoníka je podstatně jiná“. K významu, charakteru a proměnám Obecného občanského zákoníku (1811). Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 42. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 2.–4. března 2022. 2023.
Horák O. Biografické projekty a právní věda. In Mosný P., Laclavíková M. (Eds.) Právno-historické trendy a výhľady I. 2016.
Horák O. Die rechtlichen Aspekte der Eingriffe des Staates in das Vermögen des Fürstenhauses Liechtenstein. In Geiger P., Knoz T. (Eds.) Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. 2013.
Horák O. Kontinuitäten und Diskontinuitäten bei den Eingriffen in den Grundbesitz in der Nachkriegs-Tschechoslowakei und das Fürstenhaus Liechtenstein. In Geiger P., Knoz T. (Eds.) Die Liechtenstein: Kontinuitätaten – Diskontinuitäten. 2013.
Horák O. Kontinuity a diskontinuity v poválečných zásazích do pozemkového vlastnictví v Československu a Lichtenštejnové. In Knoz T., Geiger P. (Eds.) Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 – Supplementum 4). 2013.
Horák O. Právní aspekty státních zásahů do majetku knížecího rodu Lichtenštejnů. In Knoz T., Geiger P. (Eds.) Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století (Časopis Matice moravské 132, 2013 – Supplementum 6). 2013.
Horák O. Ratio scripta? K přirozenoprávním vlivům v ABGB. In Valeš V. (Eds.) Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. 2013.
Horák O. Historické zdroje úpravy nabytí vlastnického práva od nevlastníka. Kapitolka z dějin právního myšlení. In Bubelová K. (Eds.) 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. 2012.
Horák O. Memoria & Jurisprudentia. Význam pramenů osobní povahy pro dějiny soukromého práva. In Frýdek M., Tauchen J. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Sborník prací k životnímu jubileu. 2012.
Horák O. „Vlastnictví je kořenem zla, ale ne jako instituce, nýbrž jeho rozdělení.“ Meziválečná právní věda a pozemková reforma. Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. 2012.
Horák O. Význam tradice a výuka práva (zamyšlení nad kodifikací českého soukromého práva). Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie. 2012.
HORÁK O. Inspirační zdroje kodifikací 1811–1937–2011. In VOJÁČEK L., TAUCHEN J., SCHELLE K. (Eds.) Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. 2011.
HORÁK O. Poznámky ke genezi ustanovení o výkladu zákona při kodifikaci soukromého práva v letech 1753 až 1937. In BERÁNEK P., KNOLL V. (Eds.) Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. 2011.
HORÁK O. Rekodifikační pokus v první Československé republice. In FRÝDEK M., TAUCHEN J. (Eds.) Soukromé právo v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy. 2011.
Horák O. Trest smrti v meziválečném Československu (se zvláštním zohledněním názorů brněnské právní vědy). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Horák O. Tzv. dělené vlastnictví v 19. a 20. století. (K proměnám chápání tradičního pojmu v domácí právní vědě.). In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva – 2010 – Days of Law. 2010.
Horák O. Přehled prací prof. Vladimíra Kubeše. Literatura. Proměny evropského právního myšlení. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. 2009.
Horák O. Trestní právo meziválečného Československa. Vybrané otázky. Československé trestní právo v proměnách věků. (Sborník příspěvků.). 2009.
Horák O., Štachová N. Věc v právním smyslu: historicko-srovnávací úvaha. Interakce českého a evropského práva. 2009.
Horák O. Vladimír Kubeš a Jaromír Sedláček. Ke vztahu žáka a učitele. Proměny evropského právního myšlení. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. 2009.
Horák O. "Samostatný stát československý vstoupil v život." 28. říjen 1918 pohledem právníka a historika. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. 2008.
Horák O. Proměny koncepce vlastnictví v období rakouské ústavnosti. In . (Eds.) Stát a právo v letech 1848-1918 ve středoevropském kontextu. Sborník příspěvků. 2007.
Horák O. Výklad právních předpisů z prvorepublikové perspektivy. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Horák O., Černoch R., Dostalík P., Rosenkranzová O. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2021.
Grygar T., Frumarová K., Horák O., Masarik M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. In Srebalová M., Malast J. (Eds.) 2021.
Horák O., Dostalík P., Salák P., Fiedlerová N., Černoch R., Rosenkranzová O., Šmídová Malárová L., Vlček K. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Geiger P., Knoz T., Fučíková E., Horák O., Horel C., Kräftner J., Winkelbauer T., Županič J. Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků. 2014.
Geiger P., Knoz T., Fučíková E., Horák O., Horel C., Kräftner J., Winkelbauer T., Županič J. Liechtensteinisch-tschechische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Synthesebericht der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Horák O., Plašil F., Valentová M. České dědické právo a význam tradice. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Exkurz I k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Osina P. Historický výklad. Právní argumentace. 2024.
Horák O. Jaromír Sedláček. Encyklopedie českých právních dějin. XXV. svazek, Biografie právníků S–Ž. 2024.
Horák O., Salák P. Komentář k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Osina P. Komentář k § 1492. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Černoch R. Komentář k § 1620–1621. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1622–1627. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Plašil F., Drachovský O. Komentář k § 1642. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1643. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Valentová M. Komentář k § 1665–1669. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Die Entstehung der Tschechoslowakei als Ausdruck von Modernität und Demokratie? In Brunhart A. (Eds.) Löwe und Adler. Aspekte der böhmischen und mährischen Geschichte im europäischen Kontext. 2023.
Menke M. František Polášek. In Schelle K., Tauchen J., Horák O., Kolumber D. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Horák O. Houdek, Vítězslav. Biografický slovník českých zemí. XXVI. sešit: Hom–Hoz. 2023.
Menke M. Josef Ryška. In Schelle K., Tauchen J., Horák O., Kolumber D. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–R. 2023.
Horák O. Karl Anton Martini. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. 2023.
Horák O. Michael Friedrich Maschek von Maasburg. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. 2023.
Horák O. Nejen o klasických právnických dílech. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 2023.
Horák O. Občanské právo. České právní dějiny po roce 1989. 2023.
Horák O. Restituce, jejich právní úprava a realizace. České právní dějiny po roce 1989. 2023.
Horák O. Robert Richard Neuner. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. 2023.
Horák O. Vladimír Kubeš. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek. Biografie právníků K–Ř. 2023.
Horák O. Alfred Amonn. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Antonín Hartmann. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Bedřich Andres. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Heinrich Xaver Hayek von Waldstätten. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O., Dostalík P. Hollandt, Kryštof Josef. In Doskočil Z. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. XXV. sešit: Hl–Hol. 2022.
Horák O. Jaroslav Horák. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Karel Gerlich. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Karel Jičínský. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Oskar Engländer. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Hak J. Paul Abraham Freund. In Schelle K., Tauchen J., Horák O., Kolumber D. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O., Osina P. Philipp Harras von Harrasowsky. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Bubelová K., Horák O. Prokop Benedikt Heller. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Thomas Dolliner. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Vendelín Grünwald. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Vítězslav (Viktor) Houdek. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Walter Henrich. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O. Henrich, Walter. In Doskočil Z. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. XXIV. sešit: Hem–Hi. 2021.
Horák O. Henrich, Walter. Biografický slovník českých zemí. XXIV. sešit: Hem–Hi. 2021.
Horák O. Úřad státní pozemkový. Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Horák O. Věda civilněprávní. Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Horák O. Vlastnictví. Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá-Volba. 2020.
Horák O. Vlastnictví dělené. Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá-Volba. 2020.
Horák O., Boudová M. Vyvlastnění. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby–Zákon o. 2020.
Horák O. Hartmann, Antonín (Otakar). In Makariusová M. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. Sešit 22 (Han–Hau). 2019.
Horák O., Spáčil J. Předmluva. Soustava občanského práva. 2019.
Osina P., Horák O. Riggs v. Palmer and Its Importance for Today's Law. Híres történelmi perek. 2018.
Horák O. Brněnská normativní civilistika – Jaromír Sedláček a jeho žáci. In Horák O., Tauchen J., Gábriš T. (Eds.) Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. 2017.
Horák O. Grünwald, Vendelín. In Makariusová M. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. XX. sešit: Go–Gz. 2017.
Horák O. Gerlich, Karel. Biografický slovník českých zemí. 19. sešit, Fu-Gn. 2016.
Horák O., Klímová A. Kontinuita, diskontinuita, revoluce. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 2016.
Horák O. Názvosloví právní. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N–O. 2016.
Horák O. Pozemková reforma meziválečná. Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa–Právni. 2016.
Horák O. Codifications of the Nineteenth Century and Law of Succession. Law of Succession in the Middle-European Area. 2015.
Horák O. Dědické querelly a moderní zákoníky. Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. 2015.
Horák O. Freedom of disposition. Law of Succession in the Middle-European Area. 2015.
Horák O. Universal succession. Law of Succession in the Middle-European Area. 2015.
Horák O. Viktor Knapp a civilistická tradice. In Gerloch A. (Eds.) Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. 2014.
Horák O. Das Fürstenhaus Liechtenstein und die tschechoslowakische Rechtswissenschaft. Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 2013.
Horák O. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek. I. § 1-117. 2013.
Horák O., Novotný G. Dvořák, František Ladislav. Biografický slovník českých zemí. 2012.
Horák O. Emanuel Tilsch – učitel a vědec. Občanské právo. Část všeobecná. 2012.
Horák O. Jaromír Sedláček a normativní myšlení. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. 2012.
Horák O. Jaromír Sedláček a problematika vlastnictví. Vlastnické právo. 2012.
Horák O. Státní zásahy do vlastnických vztahů po 2. světové válce. Vývoj soukromého práva na území Českých zemí. I. díl. 2012.
Horák O. Zásahy státu do soukromoprávních vztahů. Vývoj soukromého práva na území Českých zemí. I. díl. 2012.
Horák O. Všeobecný občanský zákoník a proměny vlastnictví. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 2011.
Horák O., Machalová T. Die Rezeption der Reinen Rechtslehre in der tschechischen Rechtswissenschaft. In Jabloner C., Walter R., Zeleny K., . (Eds.) Hans Kelsen anderswo. Der Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern. 2010.
Horák O., Vojáček L. Dominik, Rudolf. In Vošahlíková P. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. 2010.
Horák O., Vojáček L. Hynek Bulín. Skřejpková a kol.: Antologie československé právní vědy v meziválečném období v letech 1918-1939. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Horák O. Trestní právo v 19. stol. a 1918-1939. Mezinárodní letní škola: Československé trestní právo v proměnách věků. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Horák O. Trestní právo meziválečného Československa. Československé trestní právo v proměnách věků. 2009.
RECENZE
Horák O. Právníci v Biografickém slovníku českých zemí. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2018.
Horák O. Encyklopedie českých právních dějin a biografická studia. Právněhistorické studie. 2016.
Horák O. Die Publikationen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Journal on European History of Law. 2015.
Horák O. Edice Klasická právnická díla. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.,. 2015.
Horák O. 200. výročí ABGB a české právnické fakulty. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012.
Horák O. POLÁČEK, Bohumil: Právnické tituly v průřezu dějin. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
Horák O. Nad dvěma syntézami právních dějin. Časopis pro právní vědu a praxi. 2006.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Encyklopedická práce KTP/MENCP ZS Se 2
Encyklopedická práce KTP/MENCP LS Se 2
Histor. interpretace vybraných institutů KTP/MHIVI ZS Se 2
Teorie práva 1 - právní propedeutika KTP/MTP1 ZS Se 6

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)