doc. JUDr. FILIP ŠČERBA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7604

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.16

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Rada pro probaci a mediaci (ostatní, 2005–)
ČLÁNEK
Ščerba F. Pravomoc soudce pro přípravné řízení. Trestněprávní revue. 2021.
Ščerba F. Protection of Children in Czech Substantive Criminal Law and its Comparison with the Polish Legal Regulation. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. 2020.
Ščerba F. Soukromožalobní delikty. Státní zastupitelství. 2018.
Ščerba F. Svědecká přísaha podle německé právní úpravy. Státní zastupitelství. 2017.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M. Sankcionování mladistvých v praxi českých soudů pro mládež: poznatky z empirického výzkumu. Trestněprávní revue. 2015.
Ščerba F. Tresty alternativní a nepodmíněné - doplnění diskuse. Státní zastupitelství. 2014.
Ščerba F. Tresty alternativní a nepodmíněné: pohled akademika. Státní zastupitelství. 2014.
Ščerba F., Hrušáková M. Výchovné působení sankcí ukládaných mladistvým v České republice. Justičná revue. 2014.
Ščerba F. Odklony využívané v řízení proti mladistvým. Acta Iuridica Olomucensia. 2013.
Ščerba F. The Use Of Alternative Measures In The Czech Republic. Baltic Journal of Law and Politics. 2013.
Ščerba F. Využívání alternativních opatření v praxi. Trestněprávní revue. 2013.
ŠČERBA F. Trest domácího vězení po novele č. 330/2011 Sb. Trestněprávní revue. 2012.
Ščerba F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009.
Ščerba F. Právní úprava nových alternativních trestů. Bulletin advokacie. 2009.
Ščerba F. Probace a její projevy v českém trestním právu. Trestněprávní revue. 2009.
Ščerba F. Sankcionování mladistvých. Kriminalistika. 2005.
Ščerba F. Metody činnosti Probační a mediační služby. Trestní právo. 2002.
Ščerba F. Podmíněné odsouzení po novele č. 265/2001 Sb. Trestní právo. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ščerba F. Problémy spojené s trestněprávním postihem recidivní majetkové trestné činnosti. Ekonomická kriminalita a jej hmotneprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. 2023.
Ščerba F. Vztah mezi mírou trestní represe a zátěží trestní justice. In Gřivna T., Šimánová H. (Eds.) Trestní právo a právní stát. 2019.
Ščerba F., Ščerbová V. Zákonnost ohledání místa činu prováděného v obydlí. In Koroncziová A., Hlinka T. (Eds.) ZÁKONNOSŤ A PRÍPUSTNOSŤ DÔKAZOV V TRESTNOM KONANÍ. 2019.
Holá L. Koncept zmocnění v kontextu restorativní justice. In Ščerba F. (Eds.) Kriminologické dny 2018. 2018.
Ščerba F. (Ne)soulad institutu soukromé žaloby se základními principy českého trestního práva. In . (Eds.) Dny práva 2017 - Days of Law 2017. Část IX. Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi. 2018.
Ščerba F. Problematické prvky právní úpravy pornografických deliktů. In Ščerba F. (Eds.) Kriminologické dny 2018. 2018.
Ščerba F. Rozšiřování trestní represe a jeho dopad na systém trestní justice. In . (Eds.) Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. 2017.
Ščerba F. Zásada rychlosti řízení versus zásada materiální pravdy. In . (Eds.) Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. 2016.
Ščerba F. Alternativní řešení trestních věcí mladistvých: Poznatky z praxe. In Jelínek J. (Eds.) Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 2015.
Ščerba F. Restorativní přístup při řešení trestních věcí mladistvých v České republice. In Strémy T. (Eds.) Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2015.
Ščerba F. Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů. Dny práva 2012 - Days of Law 2012. 2013.
ŠČERBA F. Kurz sebeobrany Bruce Willise aneb některé problémy při posuzování nutné obrany. In . (Eds.) Právo v umění a umění v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Ščerba F. Analýza statistických údajů o využívání alternativních opatření. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Ščerba F. Připravovaná právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2009.
Ščerba F. K uplatňování principu oportunity v trestním řízení. In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Ščerba F. Sankcionování právnických osob v trestním právu. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Ščerba F. Odklon v trestním řízení a jeho uplatňování v českém trestním právu. In Knoll V., Bednář V. (Eds.) Naděje právní vědy. Býkov 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2023.
Coufalová B., Rabinská I., Ščerba F., Kopečný Z., Jelínek J., Heranová S., Pelc V., Mulák J., Krupička J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 2022.
Ščerba F., Coufalová B., Vicherek R., Svaček O., Kalvodová V., Fryšták M., Provazník J., Kandová K., Čep D., Ščerbová V., Skupin ZJ. Trestní zákoník. Komentář. 2020.
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2018.
Ščerba F., Coufalová B. Efektivita sankcionování mladistvých. 2016.
Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. 2014.
Jamborová L., Ščerba F. Trestní právo v praxi sociální práce. 2013.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M., Nett A., Burda E., Čentéš J., Kopečný Z., Nováková M., Jiříček P. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 2012.
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Ščerba F. Domácí zabijačky aneb desatero dobře míněných rad pro bezpečnou domácnost. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Ščerba F., Vicherek R. Ukládání trestů dospělým - český pohled. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. 2022.
Ščerba F. K novému trestu zákazu držení a chovu zvířat. Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou. 2021.
Ščerba F. Zvláštní způsoby řízení. Trestní právo procesní. 2019.
Ščerba F. Budoucnost dohody o vině a trestu. Trestní právo (stále) v pohybu. 2018.
Ščerba F. Lze dosáhnout častějšího využívání odklonů v trestním řízení? In Gřivna . (Eds.) Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 2018.
Ščerba F. L'amélioration de l'efficacité des peines en tant qu'instrument de la prévention de la récidive en Républicque tchéque. La prévention de la récidive dans sa dimension multipartenariale. 2016.
Ščerba F. Oběť sexuálně motivovaného deliktu jako důkazní prostředek. Dokazování v trestním řízení. 2015.
Ščerba F. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2014.
Ščerba F. Trestní sankce (§ 36-104). Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2014.
Ščerba F. Ukládání trestněprávní sankcí (trestání dospělých). Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2014.
Ščerba F. Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních následků. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2014.
Ščerba F. Probační a mediační služba. Trestní právo procesní. 2013.
Ščerba F. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2013.
Ščerba F. Ukládání trestněprávní sankcí (trestání dospělých). Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2013.
Ščerba F. Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních následků. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2013.
Ščerba F. Zvláštní způsoby řízení. Trestní právo procesní. 2013.
Ščerba F. Trestní sankce (§ 36-104). Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2012.
ŠČERBA F. Probační a mediační služba. Trestní právo procesní. 2011.
ŠČERBA F. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2011.
ŠČERBA F. Zvláštní způsoby řízení. Trestní právo procesní. 2011.
Ščerba F. Probační a mediační služba. In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo procesní. 2010.
Ščerba F. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Ščerba F. Ukládání sankcí za provinění a činy jinak trestné spáchané osobami mladšími 18 let (sankcionování mladistvých). In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Ščerba F. Ukládání trestněprávních sankcí (trestání dospělých). In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Ščerba F. Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních následků. In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Ščerba F. Zvláštní způsoby řízení. In Jelínek, Jiří . (Eds.) Trestní právo procesní. 2010.
Ščerba F. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2009.
Ščerba F. Trestní sankce (§36 až 104). In Jelínek J. (Eds.) Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2009.
Ščerba F. Ukládání sankcí za provinění a činy jinak trestné spáchané osobami mladšími 18 let (sankcionování mladistvých). In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2009.
Ščerba F. Ukládání trestněprávních sankcí (trestání dospělých). In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2009.
Ščerba F. Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních následků. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2009.
Ščerba F. kapitola XII (Probační a mediační služba) a kapitoly XXXI (Zvláštní způsoby řízení). Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní- (Zvláštní způsoby řízení). 2007.
Ščerba F. kapitoly XXXI (Zvláštní způsoby řízení). Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní (Zvláštní způsoby řízení). 2007.
Ščerba F. K činnosti Probační a mediační služby v řízení ve věcech mladistvých. In Špundová, Jitka . (Eds.) Problémy trestního postihu mladistvých. 2003.
SBORNÍK - CELEK
Ščerba F. Kriminologické dny 2018. 2018.
Ščerba F., Veronika Š. Olomoucké právnické dny 2018. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
COUFALOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)