Doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637672

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.23

docent

ČLÁNEK
Bílý J. K správné podobě znaku Mons. Jana Peňáze. Genealogické a heraldické informace. 2017.
Bílý J. Znaky nešlechticů odvozené od městských znaků. Genealogické a heraldické informace. 2017.
Bílý J. Pozoruhodné olomucensium z počátku 17. století. Olomoucký archivní sborník. 2013.
Bílý J. Držba v právu moravských vinohradních hor. Právněhistorické studie. 2009.
Bílý J. Modranský horenský řád v kontextu organizace a práva. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae I/2008. 2008.
Bílý J. Modranský horenský řád v kontextu organizace a práva středoevropských vinohradních hor (2. část). In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, december 2/2008. 2008.
Bílý J. Herakdický ex libris lexikon. Genealogické a heraldické informace. 1999.
Bílý J. Konverze ve smluvním systému moravského horenského práva. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Bílý J. Znak a prapor Hnutí autonomie Slezska. Genealogické a heraldické informace. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bílý J. Nástin vývoje moravské nacionality 1848-1989. In Drápela J. (Eds.) Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2011 - 2016. 2017.
Bílý J. Životní jubileum Jeho Excelence Ing. Dr. Sir Jaroslava Josefa Pospíšila, Ph.D. Postřelmovského, rytíře z Heydeldorfu a na Haydelbergu, Rytíře Moravy. In Drápela J. (Eds.) Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2011-2016. 2017.
Bílý J., Frýdek M. Metodika zpracování oděvu jako právněarcheologického objektu. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Oděv v právu. 2013.
Bílý J. Hranice neboli meze, hranečníky, mezníky v právu. In Židlická M., Vitková A. (Eds.) Bene Merito. Profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. 2012.
Bílý J. Vexilum jako právněarcheologický objekt. In Frýdek M., Tauchen J. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Sborník k životnímu jubileu. 2012.
Bílý J. Vybrané právně archeologické objekty a právní symboly moravských vinohradních hor. Sborník z kolokvia pořádaného katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze. 2012.
Bílý J. Actiones in duplum. In Židlická M., Salák jr. P. (Eds.) Actiones, condictiones, exceptiones. 13. setkání právních romanistů České a Slovenské republiky. 2011.
Bílý J., Tumlíř K. Genealogie moravské větve Tumlířů z Borče. Moravský historický sborník 2006-2010. Ročenka Moravského národního kongresu. 2011.
Bílý J. Metodika, analýza právněarcheologických objektů na příkladu erbu. In Schelle K. (Eds.) Právní archeologie (Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd Fsv ČVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky. 2011.
Bílý J. The Corner stone of Roman Law in the structure of the european legal culutura from the viewpoint of Slovakia, Moravia and Bohemia. Historical legal systems and european integration. Historic-Legal Section, English Part, The Fundamental values of law. Section and Philosophy of Law, English Part, Comenius University in Bratislava, Fakulty Law. 2011.
Bílý J. Úhelný kámen římského práva v stavbě evropské právní kultury z pohledu Slovenska, Moravy a Čech. Historické právne systémy aintegrácia Európy sekcia právne dějiny, slovenská časť, Hodnotový základ práva, sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2011.
Bílý J. K formování pojmu res divini iuris ve vztahu k půdě. Res - věci v římském právu. 2008.
Bílý J. Osobnost Josefa Vratislava šlechtice Monse a jeho přínos pro moravskou historii. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Bílý J. K počátkům duševního vlastnictví na Moravě a v Čechách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica 4/2002. 2002.
Bílý J. K právnímu postavení kolónů. Ius romanum. 2002.
Bílý J. Bona fides ve středověkém a raně novověkém právu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. Buona fede nel diritto medievale e primo moderno. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. "Chvályhodná krádež" svatého Václava. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. Horenský řád markraběte Jošta. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Bílý J. Společný základ horenského a horního práva na podkladě srovnání Horenského řádu markraběte Jošta a Horního zákoníku krále Václava II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Kutné Hoře, Sekce I., Horní právo. 2000.
KNIHA - CELEK
Bílý J., Kašpar Z. Moravští rodové. Část 1. 2013.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Bílý J. Regál horenský. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál pozemkový. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál propinační a skladovací. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál trhový. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Rejstřík lánský. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Vznik podílové daně a podílového pachtu neboli nápolku: dějiny jednoho právního institutu agrárního práva. In Bělovský P., Stloukalová K., Židlická M. (Eds.) Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. 2017.
Bílý J. Erb. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Faleristika. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Genealogie. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Heraldika. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Moravská říšská bezprostřednost. Encyklopedie českých právních dějin. III.svazek K-M. 2016.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bílý J. Motivace vzniku heraldických symbolů obuvníků, předneseno na 4.mezinárodní konferenci na téma Obuv v historii, Zlín,11.- 13. říjen2004. CD Rom - 4. mezinárodní konference na téma Obuv v historii, Zlín,11.- 13. říjen2004. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.