Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637602, 604266810

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.14

profesor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:00–15:30 3.14, budova B konzultace pouze ve výukovém období semestru

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2003 – )
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2003 – 1. 4. 2009)
 • Člen oborové rady (20. 10. 2011 – )

Vědecká společnost

 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (předseda, 2008–2008)
 • Association littéraire et artistique (ALAI) (člen, 1996–2006)
 • Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), vyjma členství v 1998 - 2016 (člen, 1992–2019)
 • International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Proprety (ATRIP) (člen, 1997–)

Vědecká rada

 • Masarykova univerzita (člen, 1998–2001)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (člen, 2003–2008)
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého (člen, 2003–2009)
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (člen, 2007–2011)

Mezinárodní organizace

 • Verein der "Freude und ehemalige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht" e. V. (člen, 2004–)
 • Ligue international du droit de la concurrence (LIDC) (člen, 1998–2019)
 • Vysoká skupina autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství (člen, 2003–2005)

Redakční rada

 • International Journal of Not-for-Profit Law; vyd. International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D.C., USA (člen, 1998–2001)
 • Acta iuridica olomucensia (člen, 2004–)

Oborová rada

 • Oborová rada Občanského práva doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním oboru Právo a právní věda, obor Právo (předseda, 2004–)

Jiné komise a orgány

 • zvláštní komise pro projednání návrhu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinár. právu soukr. při Legisativní radě vlády (člen, 2011–2011)
 • rekodifikační komise pro občanský zákoník; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2010–2011)
 • rekodifikační komise pro občanský zákoník, člen ad hoc; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2008–2009)
 • hodnotící komise v interní grantové soutěži Univerzity Palackého (člen, 2011–)
 • ediční komise Právnické fakulty Univerzity Palackého (člen, 2004–)
 • komise pro státní rigorózní zkoušky v právu (předseda, 2010–)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (člen, 2004–2006)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (člen, 2008–2008)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (předseda, 2005–2006)
 • studijní a legislativní sekce pro soukromé právo, poradní orgán České advokátní komory (člen, 1998–2010)
 • řídící výbor k návrhu občanského zákoníku; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2007–2009)
 • oborová rada č. 7, sociální a ekonomické vědy, Grantová agentura Akademie věd České republiky (člen, 2007–2007)
 • podoborová komise 407, právní vědy, politologie, Grantové agentury České republiky (člen, 2001–2004)
 • Oborová rada č. 7, Sociální a ekonomické vědy, Grantová agentura Akademie věd České republiky (místopředseda, 2001–2002)
 • Akademická rada Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. (člen, 2004–2004)
 • Komise pro obhajoby doktorských disertací ve skupině právních věd při Vědeckém kolegiu věd o státu a právu Slovenské akademie věd (člen, 2005–)
ČLÁNEK
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Telec I. Pluralita v medicíně. 2. zveř. Psychoenergetika. 2018.
Telec I. Umělec nemá imunitu. Právní rozhledy. 2018.
Telec I. Zlá víra. Bulletin advokacie. 2018.
Telec I. Zlá víra. Rozšířená verze. Bulletin advokacie (online). 2018.
Telec I. Cesta spolkového práva. Paginae Historiae. 2017.
Telec I. Freedom to Choose One’s Own Health Care. International and Comparative Law Review. 2017.
Telec I. Psychoterapie a právo. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017.
Telec I. Svoboda volby péče o vlastní zdraví. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Telec I. Kolektivní ochrana soukromých práv: náhled a kasuistika. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Telec I. Máš právo léčit se, jak chceš. Lidové noviny. 2016.
Telec I. Postupy přírodních léčitelů ve světle práva. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2016.
Telec I. Právní status přírodních léčitelů. Právní rozhledy. 2016.
Telec I. Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? 1. část. Všehrd : časopis českých právníků. 2016.
Telec I. Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? 2. část. Všehrd : časopis českých právníků. 2016.
Telec I. Digitalizace filmů. Právní rozhledy. 2015.
Telec I. Lavičky Václava Havla. Právní rozhledy. 2015.
Telec I. Občanský zákoník, zdraví a pohřby. Epravo.cz magazine. 2015.
Telec I. Political Freedom and Intellectual Property: Conflict of Values. International and Comparative Law Review. 2015.
Eliáš K., Zuklínová-Hendrychová M., Doležal T., Korbel F., Pihera V., Telec I. První novela NOZ očima Karla Eliáše a dalších civilistů. Právní rádce. 2015.
Telec I. Držba informací. Právní rozhledy. 2014.
Telec I. Není informace jako informace. 2., rozš. vyd. Právní rozhledy. 2014.
Telec I. Není informace jako informace. 2., upr. vyd. Právní rozhledy. 2014.
Králíčková Z., Telec I. Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2014.
Telec I. Vzpomínka na Jána Švidroně a poděkování. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Telec I. Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2013.
Telec I. Nové spolkové právo. Právní rozhledy. 2013.
Telec I. Poznámky k Internetu a proměnám práva. Průmyslové vlastnictví. 2013.
Telec I. Souhlas, nebo licenční závazek? Právní rozhledy. 2013.
Telec I. Souhlas, nebo licenční závazek? 2. vyd. Právny obzor. 2013.
Telec I. Vědecké objevy a právo. Právník. 2013.
Telec I. Zastupitelstvo přece musí být veřejné. Lidové noviny, příloha Právo justice. 2013.
Telec I. Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele. Právní rozhledy. 2012.
TELEC I. Glühwein: případ svařeného vína. Průmyslové vlastnictví. 2012.
Telec I. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. 2., zkrác. vyd. Lidové noviny, příloha Právo & justice. 2012.
TELEC I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. Průmyslové vlastnictví. 2012.
Telec I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. 2. vyd. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Telec I. Odpovědnost státu za škodu výzkumné organizaci. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
TELEC I. Posuzování oprávněnosti změny autorského díla. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2011.
TELEC I. Svařák. Jiné právo. 2011.
TELEC I. Znaky obchodního tajemství. Obchodní právo. 2011.
TELEC I. Znaky obchodního tajemství. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2011.
Telec I. Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci. Průmyslové vlastnictví. 2010.
Telec I. Etické kodexy vysokých škol. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Telec I. Návrh kodifikace požadavků na kvalifikační práce. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Telec I. Právně-technický list výrobku a jeho zadání. Průmyslové vlastnictví. 2009.
Telec I. Akademická kriminalita. (1. část). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2008.
Telec I. Akademická kriminalita. (2. část). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2008.
Telec I. Chráněné statky osobnostní. Právní rozhledy. 2007.
Telec I. Test pojmových znaků know-how. 2., uprav. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2007.
Telec I. Význam zveřejňování závěrečných prací. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Telec I. Zveřejňování posudků závěrečných prací. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právní rádce. 2005.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právny obzor. 2005.
Telec I. Diskriminace akademických pracovníků? 3. zveř. (1. vyd.). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Telec I. Hraniční jev práva duševního vlastnictví: přírodní léčitelství. In Peter Vojčík ., Vladimír Filičko ., Peter Koromház . (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
Petr M., Zorková E. Private enforcement of competition law before the effect of the Damage Directive 2014/104 / EU. In Černý M., Telec I. (Eds.) Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Ševčík P., Adámek R., Kužvartová L. FENOMÉN POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘENOSŮ ZE SOUDNÍ SÍNĚ. In Černý M., Telec I. (Eds.) PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. 2015.
Telec I. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. 3., upr. vyd. In . (Eds.) Bratislavké právnické fórum 2015. 2015.
Telec I. Není informace jako informace. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 2. diel. 2013.
Telec I. Politická svoboda a právo duševního vlastnictví: střet hodnot. 2. vyd. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 1. diel. 2013.
Telec I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. 3. vyd. In Černý M. (Eds.) Sekce práva duševního vlastnictví Olomouckých právnických dnů. 2013.
Telec I. Sdílení dat na internetu. In anonymus . (Eds.) 18. slovenské dni práva. Bratislava 4. - 5. októbra 2012. Zborník z konferencie. 2012.
Telec I. Hlediska nepřiměřenosti výše zadostiučinění v penězích. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. II. diel. 2011.
Telec I. Právně-technický list výrobku a jeho zadání. 2. vyd. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Telec I. Intellectual Property Parameters of a Product and its Assignment. A Practical Guide. In Bernadskaja IV. (Eds.) XIV Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Aktuaľnyje problemy intěllektuaľnoj sobstvěnnosti". Matěrialy vystuplenij. Jalta: Gosudarstvěnnyj děpartament intěllektuaľnoj sobstvěnnosti Ministěrstva obrazovania i nauky Ukrajiny 2009. 2009.
Telec I. Posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. In Hrušáková M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého a vědeckého díla. 5., podstatně přepracované a rozšířené vydání. In Anonymus A. (Eds.) Autorská práva v architektuře. Sborník přednášek z mezinárodního sympozia 3. dubna 2009 v Brně. 2009.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla. 4., upr. vyd. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007, svazek 1. 2008.
Telec I. Test pojmových znaků know-how. In Malacka M. (Eds.) Pocta Vladislavu Davidovi. 2007.
Telec I. Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30. 11. - 1. 12. 2005. 2006.
Telec I. Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku. 2. vyd. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11. - 1. 12. 2005. 2006.
Telec I. Změna české občanskoprávní doktríny. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Černý M., Prchal P., Adamov N., Mučka J. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Patakyová M., Duračinská J., Grambličková B., Barkoci S., Strémy J., Kurz P., Kajba J., Ščury L. 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém a slovenském právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Prchal P., Klinka T., Adamov N., Smejkal V., Molnárová A. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Dohnal J., Kajliková Z. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
Eliáš K., Melzer F., Telec I., Tomančáková B. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
Telec I., Bryxová V., Tomančáková B., Rakovský J. Praktikum občanského práva. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Telec I. Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví. 2. vyd. In Srstka J. (Eds.) Autorské právo a práva související., 2., aktul. vyd. 2019.
Telec I. Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví. In Srstka J. (Eds.) Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2017.
Telec I. Zlá víra ve známkovém právu. In Švarc Z. (Eds.) Pocta Martinu Boháčkovi k 70 narozeninám. 2017.
Telec I. Předmluva. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Telec I. Elektronická úložiště dat a právnost a mravnost. Sub specie aeternitatis. Život a dielo profesora Jána Švidroňa. 2015.
Telec I. Předmluva. In ., . (Eds.) Znalecké právo. 2015.
Telec I. Držba informací. 2., upr. vyd. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. 2014.
Telec I. Zásady spolkového práva. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 2014.
Telec I. Rekodifikace soukromého práva a zásady spolkového práva. In Vojčík P., Husár J. (Eds.) Pôsobenie práva v 21. storočí. Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve. 2013.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
Telec I., Tůma P. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In Jakl L. (Eds.) Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 2012.
Telec I. O štěstí, umění, krajině a také o právu. In Havel B., Pihera V. (Eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 2010.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého a vědeckého díla. In Štenglová I. (Eds.) Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R., TELEC I. Závazky a jejich zajištění a nesporná řízení. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Telec I. Prvky komplementární a alternativní medicíny v českém právu. Zdravotnické právo a bioetika. 2019.
Telec I. Rozšířený senát NSS: nelékařská homeopatie je legální. Zdravotnické právo a bioetika. 2019.
Telec I. Arteterapie a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Kultura pohřbívání, rodinný život a pieta. Zdravotnické právo a bioteika. 2018.
Telec I. Náhradní mateřství: osobní úsluha mimo právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Porody ve vlastním sociálním prostředí podle práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Právní novinky v psychosomatice a psychoterapii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Psychoterapie a právo (včetně dovětku). Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. The present legal status of the TCM in the Czech Republic. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Veřejný nepořádek v psychoterapii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákaz eugenických praktik v lékařství a biologii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákonodárně politický výhled na léčitelské povolání. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Akupunktura jako problém zdravotnického práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Certifikace přírodních léčitelů. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Duchovní léčba jako náboženský úkon. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Duly a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Homeopatie pohledem objevitelského práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Nelékařská homeopatie před soudem. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Pluralita v medicíně. Social Science Research Network. 2017.
Telec I. Právní status přírodních léčitelů. 2., rozš. zpříst. Social Science Research Network. 2017.
Telec I. Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Zastánčí spolky pacientů nebo pojištěnců. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Zdravotní služby podle pravidel vědy podruhé. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Databázové právo. 2016.
Telec I. Evidence-based medicine? Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Léčebná pedagogika a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Módní právo. 2016.
Telec I. Právo známkové. 2016.
Telec I. Výrobky se zdravotními účinky. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Zdravotní služby podle pravidel vědy. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
TELEC I., ŠMÍD O., VÍTOVÁ B. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
TELEC I. Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2011.
Telec I. Vědecké testování práv duševního vlastnictví. Grantová agentura České republiky. 2011.
Telec I., Tomančáková B., Šmíd O. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2010.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Vědecká propedeutika KPO/NVP ZS 2
Právo duševního vlastnictví SPK/NPDV ZS 2
Obecná část soukromého práva 1 SPK/MOSP1 ZS 4
Obecná část soukromého práva 2 SPK/MOSP2 LS 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Martin BAŤKA PFA Teoretické právní vědy 2015
Petr PRCHAL PFA Teoretické právní vědy 2016
Petr ŠEVČÍK PFA Teoretické právní vědy 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.