Mgr. Michal Černý, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637627

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.70

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (20. 12. 2000 – )
ČLÁNEK
Černý M. Tradiční názvy a označení zeměpisných údajů. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Černý M. Anti-Spam Gesetz in Tschechien und Slowakei. WiRO Wirtsschaft und Recht in Osteuropa. 2005.
Černý M. Firmenbuch. Center of Legal Competence. 2005.
Černý M., Lochmanová L. Fragen der Forderungsbesicherung. Center of Legal Competence. 2005.
Černý M. Gewerberechtliche Bestimmungen. Center of Legal Competence. 2005.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právny obzor. 2005.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právní rádce. 2005.
Kolderová S., Černý M. Wettbewerbsrecht. Center of Legal Competence. 2005.
Černý M. Novelizovaná právní úprava reklamy v ČR. Zdravotnictví a právo. 2002.
Černý M. Technická novela Obchodního zákoníku. Zdravotnictví a právo. 2002.
Černý M. Osobní údaje a jejich ochrana v právním řádu ČR. Zdravotnictví a právo. 2001.
Černý M. Reklama ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. 2001.
Černý M. Vybrané novinky v Obchodním zákoníku po 1. 1. 2001. Zdravotnictví a právo. 2001.
Černý M. Cenné papíry. Právo a podnikání. 2000.
Černý M. Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat. Zdravotnictví a právo. 2000.
Černý M. Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat - II. díl. Zdravotnictví a právo. 2000.
Černý M. Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat - III. díl. Zdravotnictví a právo. 2000.
Černý M. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Černý M. Vybrané otázky soukromého práva vztahující se k užívání počítačové sítě Internet. Vybrané otázky soukromého práva vztahující se k užívání počítačové sítě Internet. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Měšťánková P. Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2019.
Černý M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení. In Pokorná J., Charvát R., Koukal P., Tomášková E., Večerková E., Janovec M., Kerlinová A., Pokorná A. (Eds.) COFOLA 2019 Část IV. – Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. 2019.
Černý M., Płonková D. Czech Version 100 EUR Limited Liability Company - Functional Solution or Dead End? In Pinior P., Wyrzykowski W., Zaba M., Kozłowska-Chyla B. (Eds.) Evolution of Private Law. New Perspectives. 2018.
Havelková R. Dopady GDPR na obchodní podmínky. In Šmíd O., Černý M., Vacová R. (Eds.) Sborník VIII. ročníku vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva. 2018.
Černý M. Dvoustranné dohody mezi Československem a třetími zeměmi k ochraně označení původu - "Československé dědictví". In Vojčík P., Koromház P., Vadas E., Husár J., Gandžalová D. (Eds.) Košické dni súkromného práva II. 2018.
Mimrová T. Odpovědnost správce svěřenského fondu - vybrané otázky. In Šmíd O., Černý M., Vacová R. (Eds.) Sborník VIII. ročníku vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva. 2018.
Černý M. Porušení (ne)smluvní povinnosti při užívání ochranné známky s de facto certifikační funkcí jako zdroj právní nejistoty. In Nevolná Z., Hlobíková D., Ovečková O., Csach K. (Eds.) Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a ich následky. 2018.
Skorušová L. SOUHLAS DÍTĚTE S OSVOJENÍM V KONTEXTU MEZINÁRODNÍHO OSVOJENÍ DÍTĚTE Z ČESKÉ REPUBLIKY DO CIZINY. In Šmíd O., Černý M., Vacová R. (Eds.) Olomoucké dny soukromého práva. 2018.
Černý M. K vybraným otázkám elektronické komunikace v českých obchodních korporacích aneb zejména o per rollam de lege ferenda. In Suchoža J., Husár J., Hučková R. (Eds.) Právo - Obchod - Ekonomika VII. 2017.
Petr M., Zorková E. Private enforcement of competition law before the effect of the Damage Directive 2014/104 / EU. In Černý M., Telec I. (Eds.) Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Ševčík P., Adámek R., Kužvartová L. FENOMÉN POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘENOSŮ ZE SOUDNÍ SÍNĚ. In Černý M., Telec I. (Eds.) PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. 2015.
Černý M. Internetové stránky obchodní korporace v České republice. In Čorba J. (Eds.) Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 Vybrané problémy. 2015.
Černý M. Není syreček jako syreček. In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Černý M. Není syreček jako syreček. In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Černý M. O vadách nehmotných věcí. In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Černý M. O vadách nehmotných věcí. In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Černý M. Význam tradice v právu, zejména v právu duševního vlastnictví (formát mobi). In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2013). 2014.
Černý M. Význam tradice v právu, zejména v právu duševního vlastnictví (formát mobi). In Černý M. (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2013). 2014.
Telec I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. 3. vyd. In Černý M. (Eds.) Sekce práva duševního vlastnictví Olomouckých právnických dnů. 2013.
Černý M. Tradiční názvy a označení zeměpisných údajů. In Černý M. (Eds.) PDV/IPL-UPOL:OPDNY 2012. 2013.
Černý M. Tradiční názvy a označení zeměpisných údajů. In Černý M. (Eds.) PDV/IPL-UPOL:OPDNY 2012. 2013.
Černý M. Vývojové tendence právní úpravy geografických údajů a souvisejících označení. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. II. diel. 2013.
Černý M. Krátké zamyšlení nad průmyslovými právy v měnící se ekonomice. In Suchoža J., Husár J. (Eds.) Právo – obchod – ekonomika II. / Suchoža, J. – Husár, J. (eds.), zborník vedeckých prác,. 2012.
Černý M. Průmyslové právo jako vklad tichého společníka. PRACOVNĚ: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE "HOSPODÁŘSTVÍ A PRÁVO" - VŠKV (2011). 2011.
Černý M. Zákon o významné tržní síle – projev slabostí českého soukromého práva? In Havel B. (Eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 2010.
Černý M. Historický vývoj doménového jména a některé současné právní problémy. Bejček, J. (ed.) Historie obchodněprávních institutů, sborník příspěvků z konference. 2009.
Černý M. K dopadu rozhodnutí NS ve věci elektronického podpisu na některé otázky práva obchodních korporací. QUO VADIS, KOMERCIALISTO VE TŘETÍM TISÍCILETÍ, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2009.
Lochmanová L. Veřejné zakázky: Historický vývoj, aktuální stav a návrhy de lege ferenda na pozadí směrnice 2007/66/ES. In ČERNÝ M. (Eds.) Quo vadis, komercialisto, ve třetím tisíciletí? 2009.
Černý M. E-vůle (nejen) v obchodních korporacích. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Černý M. E-vůle v obchodních korporacích aneb akcionářem na dálku. Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání v členských státech EU. 2008.
Černý M. Historie, současnost a budoucnost výkonu práv společníka v obchodní společnosti. Obchodné spoločnosti. Aktuálne otázky a problémy. 2008.
Černý M. Elektronizace práva jako proces i faktor jeho zpětného ovlivňování. Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehrádskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie. 2007.
Černý M. Globalizace společenstevního práva - k některým otázkám přeshraničního výkonu práv společníka a k otázkám e-Apostily. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Černý M. Příspěvek k diskuzi nad elektronizací práva - k doménovým jménům. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Černý M. Elektronický podpis - užití pro uzavírá smluv se zahraničními partnery. PRZEDSIEBIORSTWA W OBLICZU PROCESÓW GLOBALIZACJI I INTEGRACJI. 2003.
Černý M. Elektronický podpis. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Černý M. Internet a právo - základní úvahy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Černý M. Elektronické publikace v elektronickém věku. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Černý M. Nová právní úprava ochrany hospodářské soutěže v českém právním řádu. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Černý M. Rozdíly mezi smlouvou o převodu obchodního podílu a smlouvou o prodeji podniku. Acta Univiversitatis Palackianae Olomucucensis. Iuridica. Vol. 0. 1998.
KNIHA - CELEK
Černý M., Svoboda K., Hromada M., Pulkrábek Z., Brunová M., Chvátalová I., Klíma P., Krupka V., Malast J., Odehnalová J., Ondřej J., Staněk J., Uxová M. Průvodce světem práva pro obor veřejnoprávní činnost. 2019.
Černý M., Prchal P., Adamov N., Mučka J. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Patakyová M., Duračinská J., Grambličková B., Barkoci S., Strémy J., Kurz P., Kajba J., Ščury L. 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém a slovenském právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Prchal P., Klinka T., Adamov N., Smejkal V., Molnárová A. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Černý M., Svoboda K., Pulkrábek Z., Hromada M., Chvátalová I., Klíma P., Krupka V., Malast J., Odehnalová J., Ondřej J., Uxová M., Staněk J. Průvodce světem práva. 2017.
Malast J., Svoboda K., Černý M., Pulkrábek Z., Hromada M., Chvátalová I., Klíma P., Krupka V., Odehnalová J., Ondřej J., Uxová M., Staněk J., Brunová M. Průvodce světem práva (2018). 2017.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Dohnal J., Kajliková Z. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Patakyová M., Duračinská J., Mašurová A., Grambličková B., Jablonka B., Barkoci S., Černý M. 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií. In Černý M., Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Černý M., Petr M., Zorková E., Dohnal J., Kajliková Z. Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Černý M., Nejezchleb K., Dohnal J., Šperka T. Výzvy v právu obchodních korporací 2015. 2015.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Grúň L., Černý M. Malý slovník finanční, bankovní a obchodní. Malý slovník finanční, bankovní a obchodní. 2006.
Černý M. Business Law (for Socrates - Erasmus Students). Business Law (for Socrates - Erasmus Students). 2004.
Černý M. Vybrané otázky obchodního práva I., učební pomůcka. Vybrané otázky obchodního práva I., učební pomůcka. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Černý M. UŽÍVÁNÍ KOLEKTIVNÍ ZNÁMKY NEBO CERTIFIKAČNÍ ZNÁMKY PRO OZNAČENÍ SLUŽEB SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI – MÍSTO OZNAČENÍ PŮVODU NEBO ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ. In Adamová Z., Bačárová R., Koščík M. (Eds.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. 2019.
Černý M. § 199, §201 - §206 [Likvidace právnické osoby]. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část ( § 1-654). 2014.
Černý M. § 274- §287 [Fúze spolků]. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část ( § 1-654). 2014.
Černý M. § 288 - §302 [Rozdělení spolků]. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část ( § 1-654). 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Rozehnal A., Grepl J., Mučka J., Płonková D., Mimrová T., Čamdžićová S., Grochová M., Horníčková E., Frantíková Z., Míchal P., Rogalewiczová R., Skorušová L., Vareninová S., Kopcová M., Straková L., Molnár P., Havelková R., Sigmundová M., Hořanská K., Hudková B., Šmíd M., Olšovská A., Oliva J., Poruban A., Šimek O., Střeleček T., Kočišová S., Siman M. Olomoucké dny soukromého práva. In Černý M., Šmíd O., Vacová R. (Eds.) 2018.
Černý M. PDV/IPL-UPOL:OPDNY 2012. In Černý M. (Eds.) 2013.
Černý M. PDV/IPL-UPOL:OPDNY 2012. In Černý M. (Eds.) 2013.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.