Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637638
Pracoviště:
Katedra ústavního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.08
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (26. 11. 2000 – 26. 11. 2003)
  • Člen VR fakulty (1. 3. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Proděkan (1. 3. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Člen AS UP/komise AS UP (20. 5. 2008 – 20. 5. 2011)
  • Člen AS fakulty (18. 11. 2009 – )
  • Člen oborové rady (13. 3. 2013 – )
  • Člen VR fakulty (18. 4. 2016 – )
Redakční rada
  • Časopis pro právní vědu a praxi (člen, 2016–)
Jiné komise a orgány
  • Komise Legislativní rady vlády (komise pro veřejné právo I., správní právo č. 2) (ostatní, 2008–2013)
ČLÁNEK
Bartoň M. Formy působení základních práv. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Bartoň M. Pluralism of Mass Media as a Constitutional Principle. International and Comparative Law Review. 2012.
Bartoň M., Mates P. Public versus private interest – can the boundaries be legally defined? Czech Yearbook of International Law. 2011.
Bartoň M. Ukončení vydávání periodického tisku. Právní rádce. 2004.
Bartoň M. K mezím svobody projevu v právu USA. Právník. 2003.
Bartoň M. Právo novináře utajit informace. Právní rádce. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bartoň M. Bezpečnost versus soukromí - tajné sledování v případu Szabó a Vissy proti Maďarsku. In . (Eds.) Bepečnost jako ústavní hodnota. 2017.
Bartoň M. Indemnita po 25 letech platnosti Ústavy ČR. In Jirásek J. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
Bartoň M. Indemnita za projevy členů zákonodárného sboru. In Baraník K. (Eds.) Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. 2017.
Bartoň M. Mandáty soudních funkcionářů - debata v České republice. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K., Serowaniec M. (Eds.) Wspolczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017.
Bartoň M. Dělba moci v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Bartoň M. Soudní přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv – strukturování sporných otázek. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olo¬moucké právnické dny 2014. 2014.
Bartoň M. Limity výdajů na volební kampaně z pohledu ochrany ústavně zaručených práv a svobod. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
BARTOŇ M. Freedom of Expression, Freedom of Religion and their Correlation: The Problem of Blasphemy. In Sitek B. (Eds.) Human Rights, Spiritual Values and Global Economy. 2011.
Bartoň M. K problematice kritiky soudců a soudních rozhodnutí. Ústavní základy soudní moci. Sborník ze sekce ústavního práva konference Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Bartoň M. Rouhačské projevy z lidskoprávního pohledu. Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Bartoň M. Úloha Ústavního soudu při posuzování souladu národního a evropského práva. Zkušenost z ČR. In . (Eds.) Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw. 2009.
Bartoň M. Omezení svobody umělecké tvorby z důvodu ochrany mravnosti. Naděje právní vědy. Býkov 2007. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. 2008.
Bartoň M. Shromáždění neonacistů v ČR a aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Bartoň M. Konflikty moci výkonné a moci soudní v ČR. Rekapitulace aktuálních rozhodnutí ÚS ČR. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Bartoň M. Legitimní očekávání v ústavněprávních vztazích. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Bartoň M. Ústavní limity zákazu extremistické symboliky. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Bartoň M. Regulace médií v postmoderní době: technologický pokrok versus informační inflace. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Bartoň M. Role ústavního soudnictví při posuzování souladu vnitrostátního práva s evropským právem. Európské výzvy súčasného právného vývoja. 2006.
Bartoň M. Soudní přezkum rozhodnutí prezidenta republiky. Naděje právní vědy : Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. 2006.
Bartoň M. Otázka potřeby jednotných omezení základních práv a svobod ve státech EU. Sborník z konference: Zmluva o ústave pre Európu a ústavy členských štátou EU. 2005.
KNIHA - CELEK
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) null. 2016.
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) null. 2016.
Bartoň M., Kopa M., Tomoszek M. Základní práva. Příklady a dokumenty. null. 2014.
Jirásek J., Bartoň M., Sovinský J., Tomoszek M. Ústavní základy organizace státu. null. 2013.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Státověda. null. 2011.
Pavlíček V., Czyżniewski M., Witkowska-Chrzczonowicz K., Jirásek J., Bartoň M., Zbíral R., Hamuľák O., Tonnies P. Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw. null. 2010.
Bartoň M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) null. 2008.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. null. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Bartoň M. Různé tváře principu rovnosti v praxi aneb je nutné zavádět „cenzus pohlavní vyváženosti“ volebních kandidátních listin? Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 2012.
Bartoň M. Komentář k čl. 17 Listiny. Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání. 2009.
Bartoň M. Hesla v Encyklopedii ústavního práva. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
Bartoň M. Stát a osobnost. Státověda. 2006.
Bartoň M. Komentář k čl. 17 Listiny. Komentář k Ústavě a Listině. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.