JUDr.PhDr. Jana Girmanová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637617

Katedra jazyků PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.25

odborný asistent

ČLÁNEK
Girmanová J. ESD: Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Právní rozhledy. 2010.
Girmanová J. Možnosti výkladu ustanovení § 48 odst. 2 ObčZ. Právní rozhledy. 2008.
Girmanová J. Jak jinak než propadnou zástavou? Právní rádce. 2006.
Girmanová J. Fachbezogener Fremdsprachenunterricht im Wandel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Girmanová J. Deutsche Rechtssprache Im Unterricht. In . (Eds.) Training Legal Languages For Effective Functioning Of Judicial Cooperation in EU. 2017.
Girmanová J. Odstoupení od smouvy jakoí soukromoprávní prostředek. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Girmanová J. Fachbezogener Deutschunterricht an Juristischen Fakultät der Palacky Universität. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas Philosophicae - Germanica. 1998.
KNIHA - CELEK
Girmanová J. Deutsch im EU-Recht. 2018.
Girmanová J. Deutsche Rechtssprache. 2012.
Girmanová J. Deutsche Sprache der §§. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.