doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637692

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.17

docent - proděkan

ČLÁNEK
Vítová B., Etlíková M. Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů. Soukromé právo. 2017.
Vítová B. Kolektivní ochrana zájmů spotřebitelů. Epravo.cz magazine. 2016.
Vítová B. Nekalé obchodní praktiky provozovatelů slevových portálů. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Vítová B. Consumer Protection On So Called Discount Websites. International and Comparative Law Review. 2013.
Vítová B. Current Problems of the Consumer Protection Regulation in the Czech Republic. Норма - правното списание. 2013.
Vítová B. Ochrana spotřebitele a škoda způsobená vadou výrobku. Rekodifikace & praxe. 2013.
Tomančáková B. Nestrannost a nezávislost rozhodců ve spotřebitelských sporech. Ekonomika management inovace. 2010.
Tomančáková B. Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení? Právní rozhledy. 2009.
Tomančáková B. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009.
Malacka M., Tomančáková B. Verbraucherschutz und Produkthaftung. Center of Legal Competence. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Vítová B. Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách v návaznosti na problematiku dvojí kvality výrobků. In Zoufalý V. (Eds.) XXVII. Karlovarské právnické dny. Sborník. 2019.
Měšťánková P. Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2019.
Vítová B. DAMAGE CAUSED BY INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY A MEDIATOR IN CONSUMER DISPUTES. In . (Eds.) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Holá L., Urbanová M. Institucionalizace mediace. Jak daleko jsme došli? In Holá L., Vítová B., Labath V. (Eds.) Mediace 2017: Sborník odborných statí z mezinárodní vědecké konference Mediace 2017, konané v Olomouci ve dnech 27.–28. října 2017. 2018.
Vítová B. Mediation and other means of alternative dispute resolution in consumer matters. In Zimmermannová J. (Eds.) International Day of Science 2018. Economics, Management, Innovation. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018.
Vítová B., Etlíková M. MEDIATION CLAUSE IN CONSUMER CONTRACTS. In . (Eds.) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Vítová B. OCHRANA SPOTŘEBITELE NA SLEVOVÝCH PORTÁLECH – OMEZENÁ DOBA „PLATNOSTI“ VOUCHERU. In Čičkánová D., Hapčová I., Mičátek V. (Eds.) Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
Šaradín P., Vítová B., Bernardová D. CORRUPTION, PUBLIC ADMINISTRATION AND REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE PERSPECTIVE OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES. POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL I. 2014.
Vítová B. Overstating the real (full) price of the goods or services at the discount websites as one of the potential threats for the consumers. In . (Eds.) Conference Proceedings from SGEM Conference on Political SCiences, Law, Finance , Economics and Tourism. Volume 1. 2014.
Tomančáková B. Evropská dimenze nepřiměřených ujednání v českém spotřebitelském právu. In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2010 - Sborník příspěvků - the conference proceedings. 2011.
ŠMÍD O. Přípravné jednání a zásada koncentrace v civilním procesu. In VÍTOVÁ B. (Eds.) Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc. 2011.
Tomančáková B. Test bepřiměřenosti ve spotřebitelských smlouvách. In Križan M., Nováková M., Sarvašová V., Šimonová K., Šlacká D., Mičátek V. (Eds.) Trendy vývoja v súkromom práve v podmienkach Európskej integrácie. 2011.
Tomančáková B. Postoupením pohledávky vlastnímu dlužníkovi nedochází k zániku závazku splynutím. In . (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi. Sborník příspěvků z konference. 2009.
Tomančáková B. Vybrané praktické problémy smluv uzavíraných se spotřebitelem a jejich řešení v návrhu nového českého občanského zákoníku. In . (Eds.) Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II. Sborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konaném v dňoch 19.-.21.októbra 2009 v Starej Lesnej. 2009.
Tomančáková B. Consumer Protection and Party Autonomy. In . (Eds.) Conference Proceedings Legal System, Civil Society and the State. 2008.
Tomančáková B. Analýza cílů a problémů harmonizačních snah (se zaměřením na směrnice na ochranu spotřebitele). Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Tomančáková B. Spotřebitelské právo - samostatné odvětví práva nebo součást soukromého práva? In . (Eds.) Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súcasnej etape spolocenského vývoja : zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 4.- 5. októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovicove. 2007.
Tomančáková B. Technický průkaz jako součást motorového vozidla? In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Tomančáková B. Ochrana slabší strany. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Tomančáková B. Rejstřík zástav jako nově zřízený institut českého práva. In Lazar J. (Eds.) Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – Sborník VII. Lubyho právnické dni. 2002.
KNIHA - CELEK
Vítová B., Etlíková M. Nekalé obchodní praktiky. 2017.
Šišková N., Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
Dohnal J. Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu. In Tomančáková B., Souček Z., Lexa V. (Eds.) 2010.
Eliáš K., Melzer F., Telec I., Tomančáková B. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
Tomančáková B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 2008.
Tomančáková B., Malacka M. Consumer protection and liability for damage caused by a defect product in the Czech legal system. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
Telec I., Bryxová V., Tomančáková B., Rakovský J. Praktikum občanského práva. 2005.
Tomančáková B. Praktikum z občanského práva. Praktikum z občanského práva. 2005.
Telec I., Rakovský J., Tomančáková B., Jabůrková V. Praktikum z občanského práva. Praktikum z občanského práva. 2005.
Tomančáková B. Právní úprava nadací a nadačních fondů v ČR v v jednotlivých státech EU. Právní úprava nadací a nadačních fondů v ČR v v jednotlivých státech EU. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vítová B. Pododdíl 5. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. § 2158-2174. Komentář. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Vítová B. Vybrané aspekty soukromého práva – ochrana spotřebitele v EU. Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh. 2013.
Tomančáková B. Soukromoprávní ochrana spotřebitele v návrhu nového občanského zákoníku čili nic? In Havel B. (Eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 2010.
Tomančáková B., Malacka M. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kadlec T., Kopecký K., Tomančáková B. Rizika předvánočních online nákupů. Český rozhlas Olomouc. 2010.
PROJEKT
TELEC I., ŠMÍD O., VÍTOVÁ B. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
Telec I., Tomančáková B., Šmíd O. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2010.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Dohnal J. Spotřebitelský úvěr - právně problematické aspekty. In Tomančáková B. (Eds.) 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jakub DOHNAL PFA Teoretické právní vědy 2012
Lukáš RYŠAVÝ PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.