doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637802

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

24

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Dostalík P. Antická státověda v díle M. T. Cicerona. Antická státověda v díle M. T. Cicerona. 2009. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Dostalík P. Lex Rhodia de iactu and General Average. Gdańskie Studia Prawnicze. 2019.
Petr P., Horák O., Dostalík P. Divided Ownership-Development and Perspectives. Danube. 2018.
Dostalík P. Problematika zpracování věci na cestě k moderním kodifikacím. Historica Olomucensia, The Collection of History Works. 2018.
Dostalík P., Poláček B. Lex Rhodia de iactu a společná havárie. Právněhistorické studie. 2017.
Dostalík P., Wiewiorowski J. The Specific Position of the Animal, Especially A Dog in the Roman and Modern Czech Law. The Lawyer Quarterly - International Journal for Legal Research. 2017.
Horák O., Dostalík P. Zmiany w czeskim prawie prywatnym. Forum Prawnicze. 2014.
Horák O., Dostalík P. Věc v právním smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013.
Dostalík P. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012.
DOSTALÍK P., ČUHELOVÁ K. Postavení muže a ženy, instituty ochrany před domácím násilím v římském právu a dnes. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Dostalík P. Causa Curiana - i slavní právníci prohrávají spory. Bulletin advokacie. 2010.
Dostalík P., Horák O. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostalík P. Condictio a actio in id quod pervenit v justiniánských Digestech. In Vladár V. (Eds.) Digesta Iustiniani. Thesaurus Iurisprudentiae.Zborník z medzinárodnej romanistickej konferencie, uskutočněnej 10. Novembra 2017 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 2018.
Dostalík P. Lex Rhodia de iactu a krajní nouze hledání nových skutkových podstat pro staré paragrafy. In Lengyelová D. (Eds.) Právný pluralismus a pojem práva. 2017.
Dostalík P. Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech. In . (Eds.) Dny práva 2015 - Days of Law 2015. 2016.
Dostalík P. Přechod rizika u výpůjčky a výprosy. In . (Eds.) Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií. 2016.
Dostalík P. Problematika subsidiarity obyčejového práva v právu justiniánském. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Dostalík P. Římsko-právní stopy v nauce o věcných právech. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2010.
Dostalík P. Transfer of Sacra familiaria (Cicero, De legibus II, 21 - 25). An Evidence of Afterlife? In Gulczynski A. (Eds.) Leben nach dem Tod. Rechtliche probleme im Dualismus: Mensch - Rechtssubjekt. 2010.
Dostalík P. PRÁVNÍ OBYČEJ JAKO PRAMEN PRÁVA V PRÁVU ŘÍMSKÉM. In . (Eds.) Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009.
Dostalík P. Čas jako právní skutečnost v římském ústavním právu. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. 2008.
Dostalík P. Hrob jako res extra commercium. In . (Eds.) Res - věci v římském právu. 2008.
Dostalík P. Metamorfózy římského práva. In . (Eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě. 2008.
Dostalík P. Vliv řecké filosofie na formování římských představ o státu. Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. 2008.
Dostalík P. Vliv řecké filosofie na formování římských představ o státu. Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. 2008.
Dostalík P. Výslovné a konkludentní právní úkony - geneze jednoho pojmu. In . (Eds.) Monseho Olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Dostalík P. Qui astringatur sacris aneb přechod sakrálních povinností na jinou osobu než dědice. Rímská rodina v sociálnych a právnych vzťahoch. 2007.
Dostalík P. Výslovné a konkludentní úprávní úkony - zachycení geneze jednoho pojmu. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Růžička K., Poláček B., Novák R., Dostalík P. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu. 2018.
Horák O., Dostalík P., Salák P., Fiedlerová N., Černoch R., Rosenkranzová O., Šmídová Malárová L., Vlček K. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2017.
Bubelová K., Dostalík P. Praktikum z římského práva. 2013.
Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Dostalík P. Právo římské. Základy soukromého práva. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dostalík P. Prologue I. Digesta Iustiniani. 2018.
Dostalík P. Smlouva o výpůjčce. Encyklopedie českých právních dějin. XIII svazek Smlouva o - Součást. 2018.
Dostalík P. Smlouva o zápůjčce. Encyklopedie českých právních dějin. XIII svazek Smlouva o - Součást. 2018.
Dostalík P., Růžička K. Arbiter a arbitrium v římském právu a rozhodce a rozhodčí řízení v českém právu. In Bělovský P., Stloukalová K. (Eds.) Caro amico 60 kapitol pro Michael Skřejpka aneb římské právo napříč staletímu. 2017.
Dostalík P. Recepce římského práva (novověk). Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. R-Říš. 2017.
Dostalík P. Spor meziválečné právní vědy o smysl § 1041 ABGB. In Gábriš T., Horák O., Tauchen J. (Eds.) Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. 2017.
Dostalík P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Poláček B. (Eds.) Pocta prof. JUDr. Květoslavovi Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. 2016.
Dostalík P., Židlická M., Ciprovský T. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 2016.
Dostalík P. Condictiones římského práva a moderní kodifikace. In Stloukalová K. (Eds.) Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. 2015.
RECENZE
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dostalík P. Římsko-právní stopy v nauce o věcných právech. Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2010.
Dostalík P. Právní obyčej jako pramen práva v právu římském. Dny práva Days of Law. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.