JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637614

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

41

odborný asistent

ČLÁNEK
Tintěra T. Vznik zadržovacího práva pronajímatele podle § 2234 OZ. Acta Iuridica Olomucensia. 2018.
Tintěra T. Smluvní pokuty ve smlouvách o spotřebitelském úvěru. Rekodifikace & praxe. 2016.
Tintěra T. Otazníky nad promlčením zástavního práva. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Tintěra T. K (ne)možnosti moderace smluvní pokuty v občanském právu. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Tintěra T. Smluvní pokuta v kontextu návrhu nového občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Tintěra T. Několik poznámek k běhu promlčecí doby v občanském právu. Acta Iuridica Olomucensia. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tintěra T. Smluvní pokuta. In Hurdík J. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tintěra T. Vliv skutečně vzniklé škody na smluvní pokutu. In Jurčová M., Novotná M. (Eds.) Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. 2016.
Tintěra T. Vybrané aspekty soudní moderace povinností ze smluvních závazků. In Vojčík P., Filičko V., Koromház P. (Eds.) Košické dni súkromného práva. Recenzovaný zborník vedeckých prác. 2016.
Tintěra T. Kogentnost vs. dispozitivnost úpravy smluvní pokuty v kontextu reformy soukromého práva. In Fiala J., Hurdík J., Pokorná J. (Eds.) DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Cást. VI. Reforma soukromého práva. 2014.
Tintěra T. Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. 2011.
Tintěra T. Náležitosti a účinky uznání dluhu v soudní judikatuře. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Tintěra T. Projevy zásady dobrých mravů v ujednání o smluvní pokutě. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Tintěra T. Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka. In Hamuľák J. (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Tintěra T. Uplatnění zásad insolvenčního řízení při řešení dlužníkova úpadku oddlužením. In Hrušáková M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi: Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13.3.2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin Doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
KNIHA - CELEK
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2019.
Podrazil P., Tintěra T. Praktikum pracovního práva. 2019.
Podrazil P., Bezouška P., Tintěra T. Sbírka klauzurních prací z pracovního práva. 2018.
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2017.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P., Stanislav A., Šperka T. Základy závazkového práva. 2. díl. 2017.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Stanislav A., Tintěra T., Prchal P. Elektronizace justice. 2012.
RECENZE
Tintěra T. Ondrej Hamuľak (ed.): Fenomén judikatury v právu. Bulletin advokacie. 2010.
PROJEKT
Tintěra T., Stanislav A., Hurdík J. Aktuální otázky zajištění závazků v kontextu návrhu nového občanského zákoníku. Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.