JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637614

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.12

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šínová R., Podrazil P., Přibylová J. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Podrazil P., Jirásko V. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Škurek M. Správní sankce z pohledu Rady Evropy. In Podrazil P. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Podrazil P. Detence člověka v zařízení sociálních služeb. Právní rozhledy. 2014.
Podrazil P. Účastníci detenčního řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Podrazil P. Nová právní úprava detenčního řízení. Právní rozhledy. 2013.
Křiváčková J., Podrazil P. Řešení procesní situace po zrušení rozhodčího nálezu. Právní rozhledy. 2013.
Podrazil P. Povaha řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Podrazil P. Akce Kulový blesk. Směna nebo výměna? In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění umění v právu. Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference. Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
KNIHA - CELEK
Podrazil P., Tintěra T. Praktikum pracovního práva. 2019.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Podrazil P. Civilní proces. Casebook. 2018.
Podrazil P., Bezouška P., Tintěra T. Sbírka klauzurních prací z pracovního práva. 2018.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P., Stanislav A., Šperka T. Základy závazkového práva. 2. díl. 2017.
Hamuľáková K., Šínová R., Petrov Křiváčková J., Juráš M., Podrazil P., Šmíd O. Praktikum civilního procesu - 1. část. 2016.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Podrazil P. Řízení o přivolení k zásahu do integrity. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení ve věcech kapitálového trhu. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
ZPRÁVA
Kopa M., Kopečný Z., Vybíral R., Podrazil P. Zpráva z konference Právo v umění a umění v Právu. Právny obzor. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.