Doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637677
Pracoviště:
Katedra správ. práva a finančního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
4.14
Pracovní zařazení:
docent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká rada
  • Vědecká rada PF UP (člen, 2017–)
Oborová rada
  • Oborová rada doktorského studijního programu PF UP (člen, 2016–)
Jiné komise a orgány
  • Hodnotící komise FRUP PF UP (předseda, 2016–)
  • Hodnotící komise IGA PF UP (předseda, 2016–)
  • Rada pro vnitřní hodnocení UP (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). null. 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. null. 2011. (KNIHA - CELEK)
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. null. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. International Documents on Landscape Restoration. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O. Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. Specifities of the garden architecture monuments from the legal point of view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O. "Nezávislé správní úřady". Správní právo. 2014.
Pouperová O. Veřejnoprávní vysílání v evropské judikatuře. Acta Fcultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2014.
POUPEROVÁ O., Foltýnová R. Nejvyšší kontrolní komora Polské republiky. Správní právo. 2012.
Pouperová O. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Právní rozhledy. 2011.
Pouperová O. Německý Spolkový účetní dvůr. Správní právo. 2011.
Pouperová O. Právo na odpověď - rozšíření, nebo omezení svobody slova? Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pouperová O. Veřejná správa v kontextu zásady služby veřejnosti. In . (Eds.) Verejná správa na rázcestí: zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 27. februára 2018 na pôde Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila na počesť 55. Výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. na Katedre správneho a environmentálneho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 2018.
Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Pouperová O. Správní soudnictví v kontextu evropského práva. In Vrabko M., Trellová L. (Eds.) Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2012.
KNIHA - CELEK
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 1. část. null. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum ze správního práva procesního. null. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva - 2. část. null. 2014.
Frumarová K., Pouperová O., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva, 1.část. null. 2013.
Pouperová O. Regulace médií. null. 2010.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). null. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Frumarová K. Nicotnost rozhodnutí z pohledu ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Frumarová K. Vady správního rozhodnutí z pohledu prostředků ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Pouperová O. Pravomoc a působnost správních orgánů. Správní řád 10 let v akci. 2016.
Pouperová O. Rozhlasové a televizní poplatky: Jaká je jejich povaha? Veřejné právo a právo soukromé. 2014.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
RECENZE
Pouperová O. Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.