Doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637677
Pracoviště:
Katedra správ. práva a finančního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
4.14
Pracovní zařazení:
docent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká rada
  • Vědecká rada PF UP (člen, 2017-)
  Oborová rada
  • Oborová rada doktorského studijního programu PF UP (člen, 2016-)
  Jiné komise a orgány
  • Hodnotící komise FRUP PF UP (předseda, 2016-)
  • Hodnotící komise IGA PF UP (předseda, 2016-)
  • Rada pro vnitřní hodnocení UP (člen, 2017-)
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
  GADASOVÁ D., SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
  HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
  ČLÁNEK
  Pouperová O. Vysílání veřejné služby v kontextu základních práv. Správní právo. 2016.
  Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. International Documents on Landscape Restoration. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
  Pouperová O. Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
  Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. Specifities of the garden architecture monuments from the legal point of view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
  Pouperová O. "Nezávislé správní úřady". Správní právo. 2014.
  Pouperová O. Veřejnoprávní vysílání v evropské judikatuře. Acta Fcultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2014.
  Pouperová O. Vývoj právní úpravy vydávání tisku na našem území. Mediální studia. 2013.
  POUPEROVÁ O., Foltýnová R. Nejvyšší kontrolní komora Polské republiky. Správní právo. 2012.
  Pouperová O. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Právní rozhledy. 2011.
  Pouperová O. Německý Spolkový účetní dvůr. Správní právo. 2011.
  Pouperová O. Právo na odpověď - rozšíření, nebo omezení svobody slova?. Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Sládeček V., Melotíková P., Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
  Pouperová O., Vrabko M., Trellová L. Správní soudnictví v kontextu evropského práva. Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2012.
  KNIHA - CELEK
  Madleňáková L., Pouperová O., Frumarová K. Praktikum z obecného správního práva 1. část. 2017.
  Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva - 2. část. 2014.
  Frumarová K., Pouperová O., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva, 1.část. 2013.
  Pouperová O. Regulace médií. 2010.
  Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
  KAPITOLA V KNIZE
  Frumarová K., Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. Nicotnost rozhodnutí z pohledu ochrany subjektivních práv. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
  Frumarová K., Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. Vady správního rozhodnutí z pohledu prostředků ochrany subjektivních práv. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
  Pouperová O. Pravomoc a působnost správních orgánů. Správní řád 10 let v akci. 2016.
  Pouperová O. Rozhlasové a televizní poplatky: Jaká je jejich povaha?. Veřejné právo a právo soukromé. 2014.
  CERTIFIKOVANÁ METODIKA
  RECENZE
  Pouperová O. Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Právní záruky ve veřejné správě VPK/PZVS ZS 2
  Správní právo 1 VPK/NSP1 LS Se 4
  Správní právo 4 VPK/NSP4 ZS Se 4
  Studentská vědecká odborná činnost 1 VPK/PSVČ1 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 1 VPK/NSVČ1 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 1 VPK/SVOČ1 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 2 VPK/NSVČ2 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 2 VPK/PSVČ2 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 2 VPK/SVOČ2 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 3 VPK/SVOČ3 LS Cv 0
  Studentská vědecká odborná činnost 3 VPK/NSVČ3 LS Cv 0