Studentské soutěže a stipendia

Soutěže vyhlašované PF UP a UP

StartUP granty 2023/2024

StartUP granty jsou krátkodobé startovací granty určené pro studenty prvního a druhého ročníku doktorského studijního programu na období od října do února daného akademického roku. Předpokládá se, že účastník StartUP grantu bude následně pokračovat svým výzkumem v rámci standardního nebo nadstandardního projektu podaného do Studentské grantové soutěže IGA nebo jiným srovnatelným výzkumem.

StartUP granty vyhlášení 2023/2024

IGA

Interní grantová soutěž na podporu jedno i víceletých projektů specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhá od roku 2009.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je univerzitě přidělována každý rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků).

Grantovou studentskou soutěž vyhlašuje rektor UP na podzim (listopad) s uzávěrkou přihlášek v lednu následujícího kalendářního roku.

Podrobnější informace k vyhlášení na stránkách IGA

Nová pravidla k soutěži pro rok 2024 (CZ) , (ENG)

Komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA je na PF UP od roku 2017 jmenovaná jako komise stálá, ve složení:
Ondrej Hamuľák (předseda)
Pavel Bureš
Zdeněk Červínek
Aleš Mácha
Petr Stejskal
Michael Kohajda
Klára Hamuľáková
Bronislava Coufalová
Petr Prchal

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Ondráčková kristyna.ondrackova@upol.cz

 

Pokyny k cestám CZ a ENG

Projekty IGA řešené na PF UP

SVOČ

Soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Autoři nejlepších vědeckých prací získají mimořádné stipendium a také možnost reprezentovat fakultu ve finále soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na česko-slovenské úrovni.

Soutěž vyhlašuje každoročně děkan PF UP v prosinci.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Ondráčková kristyna.ondrackova@upol.cz

Vyhlášení soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti na rok 2024

Soutěž o Cenu rektora pro studenty Univerzity Palackého

Do soutěže o Cenu rektora je možno přihlásit již obhájené bakalářské a diplomové práce a vědecké články publikované v odborném tisku. Soutěž je vyhlašována každoročně v listopadu.

Podmínky soutěže

Soutěž Nadačního fondu Univerzity Palackého

Soutěž Nadačního fondu Univerzity Palackého podporuje umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem.

fond.upol.cz

Soutěže vyhlašované jinými subjekty

Soutěž o cenu Randovy nadace

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů.

www.vsehrd.cz/randova-nadace

Podrobnosti k ročníku 2017

Soutěž o cenu IUS et SOCIETAS

Soutěž je určena všem studentům schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky.

www.iusetsocietas.cz

Studentská soutěž Academia

Studentská soutěž diplomových prací určená studentům a absolventům českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

www.academia.cz

Lidskoprávní diplomka

Soutěž o nejlepší závěrečnou (bakalářskou nebo diplomovou) práci věnovanou problematice lidských práv, a to zejména z oboru práva, sociologie, pedagogiky, ale také dalších humanitních oborů.

llp.cz/akce/diplomka

Laboratoř EU

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je studentská soutěž diplomových prací, které se věnují oblasti evropských záležitostí.

ces.vse.cz

Grant Husovy nadace

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace podpoří grantem vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace

Cena Josefa Luxe

Cena nadačního fondu Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou, je udělována za originální badatelské odborné práce vysokoškolských studentů na zadané téma. Pro rok 2017 je tématem soutěže "Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy".

fondlux.cz

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, územní plánování a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické.

Právě vyhlášený 3. ročník pdf

www.iurs.cz/aktuality/cena-jiriny-bergatt-jackson

Zvláštní cena platformy CEFRES

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd publikované v angličtině nebo francouzštině.

Zájemci z řad studentů PF UP kontaktujte nejprve proděkanku doc. JUDr. Olgu Pouperovou, Ph.D. (olga.pouperova@upol.cz), která eviduje žádosti za Univerzitu Palackého.

www.cefres.cz

Stipendia

Stipendium Husovy nadace

Roční stipendium ve výši 80 tisíc Kč je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech s cílem podpořit jejich svobodné a nerušené bádání.

www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí studentům a absolventům VŠ stipendia ke studiu v USA. Studentům jsou určeny programy Fulbright-Masarykovo stipendium, Fulbright-Schuman stipendium a Stipendium pro postgraduální studium (na úrovni Master nebo Ph.D.).

www.fulbright.cz/stipendia

Stipendium AKTION

Stipendia programu česko-rakouské spolupráce AKTION jsou určena ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku na státních univerzitách a odborných vysokých školách. Mohou se o ně ucházet studenti, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, a učitelé veřejných vysokých škol.

Program AKTION dále nabízí VŠ studentům letní česko-rakouské jazykové školy.

www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/stipendia

Studijní stipendium Olomouckého kraje

Podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia SŠ se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů VOŠ se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů VŠ na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.

www.kr-olomoucky.cz

Stipendium Hlávkovy nadace

Nadace uděluje nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost studentům a mladým začínajícím vědeckým pracovníkům a umělcům (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let). Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům, a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia.

www.hlavkovanadace.cz

Stipendium nadace Bakala

Stipendium nadace Zdeňka a Michaely Bakalových zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

www.bakalafoundation.org/programy/scholarship

Visegrad Scholarship Program

Program určený pro magisterské a doktorské studenty na podporu studijní mobility v rámci zemí střední a východní Evropy. Minimální délka studijního či výzkumného pobytu je jeden semestr (5 měsíců), maximální čtyři semestry.

www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Stipendium DAAD

Stipendia Deutscher Akademischer Austauschdienst jsou určena pro doktorandy se zájmem o výzkum v Německu a mezinárodní vědeckou spolupráci. Studenti mohou získat podporu v měsíční výši 1 200 EUR na 1 – 6 měsíců.

www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/

Gerda Henkel Stiftung

Nadace nabízí stipendijní podporu mladým vědcům do 35 let. Podporovány jsou krátkodobé výzkumné projekty doktorských studentů zacílené na téma historie práva. Podpora zahrnuje stipendium a prostředky na výzkumné cesty.

www.gerda-henkel-stiftung.de/en/phd-scholarships

Stipendia francouzské vlády

Program určený pro studenty doktorského studijního programu na studium pod dvojím vedením (současně na české a francouzské vysoké škole). Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit/vysokých škol. V rámci tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. Program je určen i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem či s výzkumnou stáží v angličtině. Termín podávání přihlášek je plánován na únor 2020.

studium.ifp.cz/cz/doktoranti/stipendia-francouzske-vlady

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)