Organizace studia

Organizace a zásady studia na Právnické fakultě UP

Kreditový systém

Podstata kreditového systému spočívá v oceňování povinných (předměty kategorie „A“), povinně volitelných (kategorie „B“) a volitelných předmětů (kategorie „C“) body – kredity. Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. Student je povinen v průběhu studia získat celkem takový počet kreditů, který odpovídá součinu standardní doby studia v akademických rocích a čísla 60, to znamená, že v pětiletém magisterském studiu je nutno získat jako předpoklad pro možnost přihlášení se k vykonání státní závěrečné zkoušky 300 kreditů, v bakalářském studiu 180 kreditů a v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů.

Složení státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby diplomové či bakalářské práce) se kredity neoceňují.

 

Informace k systému STAG

Veškerá studijní agenda je vedena elektronickým systémem STAG ( Studijní agenda). Prostřednictvím systému STAG probíhá mj. zapisování předmětů včetně přihlašování na konkrétní rozvrhové akce a dále zapisování ke splnění studijních povinností.

2 - 3 dny po zápisu ke studiu je studentovi přiděleno osobní číslo, které ho provází během celého studia. Přístup do systému STAG vyžaduje zadání Uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno do portálu nyní přijatí uchazeči naleznou v elektronické přihlášce ke studiu (prihlaska.upol.cz), v sekci Osobní údaje. Zde bude také uveden odkaz, pomocí něhož si musí každý uchazeč nastavit své počáteční heslo. Tyto informace budou zaslány přijatým uchazečům na email, uvedený v přihlášce.

Pro zamezení neoprávněného přístupu doporučujeme toto úvodní heslo změnit. Své heslo pro přístup do systému STAG nikomu nesdělujte, tím nejspolehlivěji předejdete tomu, že vás někdo jiný např. odepíše z termínu zkoušky či z některého předmětu v rozvrhu!

Zapisování předmětů

Ve vyhlášených termínech před zahájením výuky - zvlášť pro zimní a letní semestr - si studenti zapisují do systému STAG povinné, povinně volitelné, příp. volitelné předměty pro daný semestr příslušného ročníku studia s přihlášením se na konkrétní rozvrhovou akci. Výběrem z nabídky seminární formy výuky (tj. specifikací jednotlivých seminárních skupin dle času a místa jejich konání) si student vytváří svůj osobní studijní plán (kapacita studentů v jednotlivých seminárních skupinách je rozpočítána podle počtu studentů v ročníku).

Na studentem zapsaný předmět se vztahují požadavky splnění studijní povinnosti stanovené studijním plánem. V průběhu semestru není možná jakákoli změna týkající se zápisu či odpisu předmětu.

Povinné předměty („A“) tvoří základ studijního oboru a student je povinen je absolvovat při dodržení podmíněné návaznosti předmětů (absolvování některých předmětů je podmíněno absolvováním předmětu jiného. Počet kreditů získaných za splnění povinných předmětů činí u všech oborů více než 80% – zbývající počet kreditů student získává splněním povinně volitelných či volitelných předmětů.

Povinně volitelné předměty („B“) umožňují odbornou profilaci; studentem jsou vybírány a zapisovány podle vlastní úvahy s podmínkou respektování ročníku, pro který jsou nabízeny. Povinně volitelné předměty bývají zpravidla kapacitně limitovány podle potřeb a požadavků garantů předmětu.

Volitelné předměty („C“) si student může vybrat z nabídky ostatních fakult UP. Za předměty ("C") může student mgr. studia získat maximálně 10 kreditů, student bc. studia 6 kreditů a studen navaz. mgr. studia 4 kredity (čl. 14 odst. 6 Studijní a zkušební řád UP).

Obsahovou náplň předmětu, jeho cíle, doporučenou literaturu možno vyhledat na: portal.upol.cz – odkaz STAG – Předměty.

Zápis předmětů ve vyhlášených termínech zimního a letního semestru (viz Harmonogram ak. roku):
portal.upol.cz – kliknout na „Přihlásit se“ v pravém rohu obrazovky; vyplnit ID uživatele a heslo; odkaz: Studium a výuka -IS/STAG - Moje studium - Předzápis. Objeví se okno s bloky předmětů, které tvoří studijní plán oboru. Vyplněním požadovaného ročníku a kliknutím na tlačítko „Omezit výběr pouze na ročník“ se na obrazovce vypíše seznam předmětů povinných a povinně volitelných. Kliknutím na zkratku předmětu se objeví rozvrhové akce. Zatržením příslušných akcí (u seminarizovaných forem výuky je nutno zakliknout přednášku i seminář, příp. cvičení), potvrzením na tlačítko „Proveď zápis/odepsání“ se zápis uloží do databáze. Volitelné předměty („C“) v rámci nabídky ostatních fakult UP lze vyhledat pomocí políček v pravém rohu obrazovky –  zadáním % do vyhledávacích políček. Po zápisu všech předmětů je možno provést kontrolu, příp. vytisknout osobní rozvrh kliknutím na „Rozvrh“ u příslušného semestru. Vytištění osobního rozvrhu doporučujeme jako potvrzení při řešení případných problémů.

Žádosti

Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek

Studentovi, který absolvoval studium ve studijním programu uskutečňovaném na UP nebo jiné vysoké škole v České republice či zahraničí nebo který již studoval v některém takovém studijním programu, může děkan na základě studentovy žádosti a po vyjádření příslušných garantujících pracovišť předmětů, jichž se žádost o uznání zápočtů, zkoušek nebo kolokvií týká, uznat některé vykonané studijní povinnosti nebo část studia.

Při uznávání studijních povinností (zápočty, kolokvia, zkoušky) na PF UP platí pravidlo, že se neuznávají zkoušky hodnocené stupněm "dobře" resp. stupněm "E". Obecně mohou být uznány studijní povinnosti vykonané v době do tří let před podáním žádosti o uznání.

Postup při podávání žádostí o uznávání předmětů:
Student si vytiskne a vyplní formulář žádosti o uznání předmětu umístěný na www stránkách PF Žádost o uznání předmětu
Student k vytištěné žádosti vždy přiloží kopii dokladu o absolvování předmětu /např. Zápisový list A vytištěný ze STAGu/.

Žádá-li student o uznání absolvování předmětu z jiné fakulty, VŠ, popř. zahraniční univerzity - doloží i anotaci absolvovaného předmětu.
Student doručí vyplněnou žádost včetně příloh na studijní odd. PF UP.

Pokud student zasílá žádost o uznání předmětu e-mailem, je nutné, aby soubor obsahoval vyplněný formulář žádosti + doklad o absolvování předmětu. Pokud chce student uznat více předmětů, je nutné, aby poslal na každý předmět zvlášť soubor, který bude obsahovat naskenovanou podepsanou žádost + doklad o absolvování předmětu /např. Zápisový list A vytištěný ze STAGu/. Tzn. 1 předmět = 1 soubor obsahující žádost + doklad o absolvování předmětu. Pokud student žádá o uznání předmětu z jiné VŠ, fakulty, popř. zahraniční univerzity - doloží navíc i anotaci absolvovaného předmětu.

Ostatní žádosti - např. žádost o Individuální studijní plán, Přerušení studia, apod.
Postup: Student vyplní a vytiskne formulář žádosti umístěný na www stránkách PF Žádost
+ doloží důvody uvedené v žádosti a doručí vyplněnou žádost včetně příloh na studijní odd. PF UP.

Z technických důvodů nebude studijní odd. PF přijímat žádosti o uznání předmětu vygenerované z nově spuštěné aplikace STAGu /Studentské žádosti/.

Doručování písemností

Na základě zákona o vysokých školách a Statutu UP se písemnosti, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, nebo rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti doručují prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Rozhodnutí se studentům zpřístupní prostřednictvím Portálu UP - ikona STUDIJNÍ DOKUMENTY.
Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení rozhodnutí považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému UP.

Plnění studijních povinností

Ke splnění studijních povinností se student hlásí prostřednictvím systému STAG /odkaz Moje studium - Zápis na termíny/ v rámci termínů vypsaných katedrou (pravidla pro zveřejňování termínů zkoušek a zapisování na ně – viz Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP). Splněnou studijní povinnost příslušná katedra zaznamená do elektronického systému a studentovi je připočítán určený počet kreditů. Pokud se studentovi nepodaří splnit studijní povinnosti předmětu, zapíše si nesplněný předmět v nejbližším akademickém roce. Na takto zapsaný předmět se pohlíží jako na podruhé zapsaný s nutností jeho splnění (viz Článek 2 Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02.

Student průběžně provádí kontrolu provedených zápisů splněných studijních povinností v systému STAG (portal.upol.cz - IS/STAG: odkaz Moje studium, Známky a zápočty nebo stag.upol.cz). V případě nejasností kontaktuje sekretářku příslušné katedry.

Kontrola plnění studijních povinností

za předchozí akademický rok probíhá po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok (např. pro akademický rok 2024/2025 po 5. 9. 2025) pouze na základě údajů vložených (do doby mezního termínu) v elektronické studijní agendě STAG. Z tohoto důvodu je nutné, aby student sám průběžně kontroloval správnost těchto údajů v systému STAG a v případě nesrovnalostí neoprodleně upozornil příslušnou sekretářku katedry, příp. vyučujícího.

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80 rovněž s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět. To neplatí pro poslední absolventské ročníky studia, kdy je nutné mít splněny všechny povinné předměty stanovené studijním plánem, všechny ostatní zapsané předměty s dodržením minimální hranice celkového počtu získaných kreditů.

Při splnění výše uvedených podmínek student postupuje do vyššího ročníku.

Kontrola splnění studijních povinností u absolventských ročníků probíhá dle Harmonogramu pro daný akademický rok: student se osobně dostaví na studijní odd. PF k příslušné referentce studijního oddělení s nutností odevzdání vytištěného, zkontrolovaného a podepsaného "Zápisového listu - část A" přehledu o vykonaných zkouškách za akademický rok (z elektronického systému STAG), popř. vytiskne ze stagu Zápisový list A, podepíše, naskenuje a zašle e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.
Student musí státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních roků ode dne, kdy splnil poslední studijní povinnost, a to při současném dodržení maximální doby studia.
V případě nedodržení některé z výše uvedených vymezujících podmínek bude studentovi doručeno písemné oznámení o zahájení řízení o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty; bez prodlení studijnímu oddělení oznamovat změny týkající se místa pobytu (změna adresy trvalého bydliště či adresy pro doručování), dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia (např. změna příjmení, ukončení studia na jiné fakultě, vysoké škole) včetně plánovaného studijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce alespoň jednoho měsíce. Dále je student povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat e-mailovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto e-mailovou adresu.

Identifikační karty - Informace jsou aktuálně zveřejňovány na https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)