Doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637692
Pracoviště:
Katedra soukr. práva a civilního procesu
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
3.17
Pracovní zařazení:
docent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Vítová B., Etlíková M. Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů. Soukromé právo. 2017.
  Vítová B. Kolektivní ochrana zájmů spotřebitelů. Epravo.cz magazine. 2016.
  Vítová B. Slibem nezarmoutíš aneb smlouva o plnění třetí osoby. EPRAVO.CZ Magazine. 2016.
  Vítová B. Nekalé obchodní praktiky provozovatelů slevových portálů.. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
  Vítová B. Consumer Protection On So Called Discount Websites. International and Comparative Law Review. 2013.
  Vítová B. Current Problems of the Consumer Protection Regulation in the Czech Republic. Норма - правното списание. 2013.
  Vítová B. Ochrana spotřebitele a škoda způsobená vadou výrobku. Rekodifikace & praxe. 2013.
  Tomančáková B. Nestrannost a nezávislost rozhodců ve spotřebitelských sporech. Ekonomika management inovace. 2010.
  Tomančáková B. Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení?. Právní rozhledy. 2009.
  Tomančáková B. Notář a ochrana spotřebitele v České republice. Ad Notam. 2009.
  Tomančáková B. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009.
  Malacka M., Tomančáková B. Verbraucherschutz und Produkthaftung. Center of Legal Competence. 2005.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Vítová B., Čičkánová D., Hapčová I., Mičátek V. OCHRANA SPOTŘEBITELE NA SLEVOVÝCH PORTÁLECH – OMEZENÁ DOBA „PLATNOSTI“ VOUCHERU. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
  Šaradín P., Vítová B., Bernardová D. CORRUPTION, PUBLIC ADMINISTRATION AND REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE PERSPECTIVE OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES. POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL I. 2014.
  Vítová B. Overstating the real (full) price of the goods or services at the discount websites as one of the potential threats for the consumers. Conference Proceedings from SGEM Conference on Political SCiences, Law, Finance , Economics and Tourism. Volume 1.. 2014.
  Tomančáková B., Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. Evropská dimenze nepřiměřených ujednání v českém spotřebitelském právu. Dny práva 2010 - Sborník příspěvků - the conference proceedings. 2011.
  ŠMÍD O., VÍTOVÁ B. Přípravné jednání a zásada koncentrace v civilním procesu. Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc. 2011.
  Tomančáková B., Križan M., Nováková M., Sarvašová V., Šimonová K., Šlacká D., Mičátek V. Test bepřiměřenosti ve spotřebitelských smlouvách. Trendy vývoja v súkromom práve v podmienkach Európskej integrácie. 2011.
  Tomančáková B Postoupením pohledávky vlastnímu dlužníkovi nedochází k zániku závazku splynutím. Pocta Petru Hlavsovi. Sborník příspěvků z konference.. 2009.
  Tomančáková B. Vybrané praktické problémy smluv uzavíraných se spotřebitelem a jejich řešení v návrhu nového českého občanského zákoníku. Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II. Sborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konaném v dňoch 19.-.21.októbra 2009 v Starej Lesnej.. 2009.
  Tomančáková B. Consumer Protection and Party Autonomy. Conference Proceedings Legal System, Civil Society and the State. 2008.
  Tomančáková B. Analýza cílů a problémů harmonizačních snah (se zaměřením na směrnice na ochranu spotřebitele). Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
  Tomančáková B. Spotřebitelské právo - samostatné odvětví práva nebo součást soukromého práva?. Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súcasnej etape spolocenského vývoja : zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 4.- 5. októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovicove. 2007.
  Tomančáková B Technický průkaz jako součást motorového vozidla?. Debaty mladých právníků 2007. 2007.
  Tomančáková B. Ochrana slabší strany. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
  Tomančáková B., Lazar J. Rejstřík zástav jako nově zřízený institut českého práva. Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – Sborník VII. Lubyho právnické dni. 2002.
  KNIHA - CELEK
  Vítová B., Etlíková M. Nekalé obchodní praktiky. 2017.
  Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O., Šišková N. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
  Dohnal J., Tomančáková B., Souček Z., Lexa V. Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu. 2010.
  Melzer F., Tomančáková B., Eliáš K., Telec I. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
  Tomančáková B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 2008.
  Tomančáková B., Malacka M. Consumer protection and liability for damage caused by a defect product in the Czech legal system. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
  Telec I., Bryxová V., Tomančáková B., Rakovský J. Praktikum občanského práva. 2005.
  Rakovský J., Telec I., Tomančáková B., Jabůrková V. Praktikum z občanského práva. Praktikum z občanského práva. 2005.
  Tomančáková B. Praktikum z občanského práva. Praktikum z občanského práva. 2005.
  Tomančáková B. Právní úprava nadací a nadačních fondů v ČR v v jednotlivých státech EU. Právní úprava nadací a nadačních fondů v ČR v v jednotlivých státech EU. 2004.
  KAPITOLA V KNIZE
  Vítová B. Pododdíl 5. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. § 2158-2174. Komentář.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář.. 2014.
  Vítová B. Vybrané aspekty soukromého práva – ochrana spotřebitele v EU. Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh. 2013.
  Tomančáková B., Havel B. Soukromoprávní ochrana spotřebitele v návrhu nového občanského zákoníku čili nic?. Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše.. 2010.
  Tomančáková B., Malacka M. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung.. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Tintěra T., Vítová B. Občanské právo ve vzdělávání právníků. 2012.
  SBORNÍK - CELEK
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Kadlec T., Kopecký K., Tomančáková B. Rizika předvánočních online nákupů. Český rozhlas Olomouc. 2010.
  PROJEKT
  TELEC I., ŠMÍD O., VÍTOVÁ B. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
  Telec I., Šmíd O., Tomančáková B. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2010.
  ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
  Dohnal J., Tomančáková B. Spotřebitelský úvěr - právně problematické aspekty. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Obecná část soukromého práva 1 SPK/NOSP1 ZS Se 4
  Obecná část soukromého práva 2 SPK/NOSP2 LS Se 4
  Spotřebitelská právní klinika CPV/NSPP LS Se 0
  Spotřebitelská právní klinika CPV/NSPP ZS Se 0
  Spotřebitelské právo SPK/CSPOT LS Se 7
  Spotřebitelské právo SPK/NSPOT LS Se 7
  Spotřebitelské právo SPK/NSPOT ZS Se 7
  Spotřebitelské právo SPK/CSPOT ZS Se 7
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Jakub DOHNAL PFA Teoretické právní vědy 2012
  Lukáš RYŠAVÝ PFA Teoretické právní vědy 2017
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.