Prof. JUDr. VLADIMÍR SLÁDEČEK, DrSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7677

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.14

profesor

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Sládeček V. K organizaci státní policie. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2023.
Sládeček V. Pár poznámek k ústavní úpravě Ústavního soudu. Správní právo. 2023.
Sládeček V., Hofmannová H. K odpovědnosti prezidenta republika za jednání, které není výkonem funkce. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2021.
Sládeček V. Vláda a nouzový stav. Správní právo. 2020.
Sládeček V. Ústavní souvislosti správního práva. Správní právo. 2018.
Sládeček V. Veřejný ochránce práv: současný (právní) stav. Právní rozhledy. 2017.
Sládeček V. Poznámky k prehistorii práva na informace. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Sládeček V. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy. Právní rozhledy. 2008.
Sládeček V. Stížnosti a správní řád. Právní zpravodaj. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sládeček V. Elektronická sbírka zákonů ve Slovenské republice a v České republice. In Maslen M., Masárová Ľ. (Eds.) Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government. 2019.
Sládeček V. Judikatura Ústavního soudu k normotvorné činnosti územních samosprávných celků. In Papáčová I. (Eds.) Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy. 2019.
Sládeček V., Göttinger V. European tendencies of constitutional judiciary and the Czech Constitutional Court. In . (Eds.) International Conference „Europeanizations of constitutional law and constitutionalization of european law: challenges for the future“. 2018.
Sládeček V. Ke koncepci nové úpravy správního trestání (několik poznámek). In Potěšil L. (Eds.) Dny práva 2017. Část VIII. Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. 2018.
Madleňáková L. Organizace správy církví: od první republiky. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Organizace správy obrany státu a její specifika. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Škurek M. Organizace veřejné správy na úseku postihování přestupků. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Navrátilová M. Vývojové tendence v organizaci finanční správy. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy-vývojové tendence. 2014.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Pospíšilová S. Aktuální vývoj judikatury v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Frumarová K. Chosen aspects of administrative judicial protection in cases of unlawful inaction of Public Administration. In Sládeček V. (Eds.) Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Sládeček V. K novele soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011. Sb.). 2012.
Vícha O. K zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Škurek M. Kasační stížnost ve světle novely soudního řádu správního č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. 2012.
Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Frumarová K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č.303/2011 Sb.). 2012.
Sládeček V. Dobrá "správa" v České republice. Rada Európy a verejná správa. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21-22. apríla 2009. 2009.
Sládeček V. K instituci finančního arbitra. Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 2009.
Sládeček V. Opatření obecné povahy: staronový jev v našem právním řádu. Šturma, P., Tomášek, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Proměny veřejného práva. 2009.
Sládeček V. Procedures of Public Administration. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Sládeček V. Veřejný ochránce práv: několik glos (zejména k postavení a povaze instituce). Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. 2009.
Sládeček V. K takzvané samosprávě soudnictví. Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro ČR. 2008.
Sládeček V., Mikule V. Milost a amnestie. Vaduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 2008.
Sládeček V. "Nové" správní soudnictví po pěti letech. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Sládeček V. Public Defender of Rights de (constitutione) et lege ferenda: some aspects. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Sládeček V. Obecné správní právo. 2019.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Bartoň M., Dienstbier F., Horáková M., Peterková M., Pouperová O., Sládeček V., Zbíral R. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). 2009.
Sládeček V. Obecné správní právo. Obecné správní právo. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Sládeček V. Ústavní soud de constitutione ferenda (několik námětů). In Kudrna J. (Eds.) Ústava v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). 2023.
Sládeček V. Ústavní soud de constitutione ferenda (několik námětů). In Kudrna J. (Eds.) Ústava v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). 2023.
Sládeček V. Rodiče a děti a Ústavní soud. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Sládeček V. Správní úřad podle čl. 79 odst. 1 Ústavy? In Filip J. (Eds.) Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 2022.
Sládeček V. Ombudsman a jeho role. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda. 2021.
Sládeček V., Suchánek R. Potřebuje Ústavní soud jednací řád? Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). 2021.
Sládeček V. Ke vztahu vlády bez důvěry a Parlamentu ČR (pár poznámek). Právo jako multidimenziální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. 2020.
Sládeček V. K vymezení veřejné služby a pramenům její úpravy. In Skulová S., Kliková A., Hejč D. (Eds.) Výzvy správního práva a správního soudnictví : pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy. 2019.
Sládeček V., Pítrová L. Náhrada veřejnoprávní škody. In Dvořák J. (Eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. 2018.
Sládeček V. Ústavní soud a správní řád. Správní řád 10 let v akci. 2016.
Sládeček V. Jiné orgány ochrany práv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2015.
Sládeček V. Ústavní soud. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2015.
Sládeček V. Hlavní mezníky a tendence ve vývoji organizace veřejné správy. Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Sládeček V. A couple of notes regarding the definition of judicialization. Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Sládeček V. Jiné orgány ochrany práv. Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo ČR. 2008.
Sládeček V. Ústavní soud. Pavlíček a kol. Ústavní právo a státověda - II. díl - ústavní právo ČR. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
POSPÍŠILOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2018
PŘÍKOPA PFA Teoretické právní vědy 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)