JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637804
Pracoviště:
Katedra správ. práva a finančního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
4.16
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
  Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Horáková M. Legal Remedies in Administrative Proceedings: Special Questions. Legal Remedies in Administrative Proceedings: Special Questions. .
  Dienstbier F., Horáková M. La protection du patrimoine culturel et du patrimoine ethonologique en République tchéque. Patrimonium Espaces patrimoniaux: Enjeux juridiques, politiques et environnementaux. 2013.
  Halířová G., HORÁKOVÁ M., Hálková A., TOMOSZKOVÁ V. Types of Proceedings in Matters of Sickness Insurance. Contemporary Administrative Law Studies 5. 2011.
  Horáková M., Pospíšilová S., Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. Právo sdružovací a shromažďovací - vybrané otázky. Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
  Tomoszek M., Tomoszková V., Tomoszek M., Horáková M. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Tomoszek M., Horáková M., Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
  Horáková M., Melotíková P., Tomoszek M. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků správního řízení. Vliv Eu a Rady Evropy na správní řízení v ČR a Polsku. 2010.
  Zbíral R., Horáková M., Tomoszková V. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational administrative bodies. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Melotíková P., Tomoszková V., Horáková M. Czech First Instance Administrative Procredure. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Madleňáková L., Horáková M., Tomoszková V. Deliquenciesin Breach of Administrative Procedure. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Tomoszková V., Horáková M., Tomoszková V. Importance of the basic principles of administrative body´s operation according to the Czech Act on Administrative Procedure. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Horáková M. K historii správy soudů. Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
  Pospíšilová S., Horáková M., Tomoszek M. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
  Horáková M. Několik poznámek k právnímu postavení úředníků ve veřejné správě v ČR ve vazbě na Doporučení R (2000)6 Výboru ministrů Rady Evropy o postavení veřejných zaměstnanců. Košičiarová, S. Rada Európy a verejná správa. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21-22. apríla 2009. 2009.
  Peterková M., Horáková M., Tomoszková V. Principles of Administrative Bodies Operation in the Czech and Slovak Administrative Procedure Codes. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Sládeček V., Horáková M., Tomoszková V. Procedures of Public Administration. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Horáková M., Horáková M., Tomoszková V. Several Remarks on Retrial as a Form of Legal Remedy. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Horáková M., Horáková M., Tomoszková V. Several Remarks on Retrial as a Form of Legal Remedy. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Horáková M. Fundamentals of the Local Self-Government in the Czech Republic. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
  Horáková M. Legal Remedies in Administrative Proceedings: Special Questions. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
  Horáková M. Několik poznámek k rozkladu jako jednomu z opravných prostředků podle správního řádu.. Několik poznámek k rozkladu jako jednomu z opravných prostředků podle správního řádu.. 2008.
  Peterková M., Horáková M., Janko A. The Mayor of Municipality and his Competencies. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeindrechts. 2008.
  Horáková M. Opravné prostředky ve správním řízení - vybrané otázky související s institutem odvolání podle správního řádu. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
  Horáková M. Organisation of the Czech public administration during the Second Republic and the Protectorate. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
  KNIHA - CELEK
  Srebalová M., Vačok J., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T., Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P. Správní trestání. 2017.
  Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
  KAPITOLA V KNIZE
  Horáková M., Machálek P., Pichrt J., Kopecký M., Morávek J. Právo státního zaměstnance podat stížnost ve věcech služebních vztahů. Služební vztahy a výkon závislé práce. 2016.
  TOMOSZEK M., HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. Decision Making of Administrative Authorities and Limiting the Fundamental Rights and Freedoms.. Formalized Procedures of Administrative Authorities.. 2010.
  Pospíšilová S., HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. Ochrana před nečinností územních samosprávných celků - vybrané otázky. Contemporary Administrative Law Studies 5, Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
  SBORNÍK - CELEK
  Horáková M., Tomoszková V. CALS 4 - Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
  Horáková M., Janko A. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
  Horáková M. Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
  Horáková M Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
  Horáková M. Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Správa školství VPK/SŠKOL ZS Se 2
  Správa školství VPK/NŠKOL ZS Se 2
  Správa vnitřní VPK/NVNIT ZS Se 2
  Správa vnitřní VPK/SVNIT ZS Se 2
  Správní právo 2 VPK/NSP2 ZS Se 4
  Správní právo 3 VPK/NSP3 LS 2
  Správní právo 3 VPK/NSP3 LS Se 4
  Veřejná správa v ochraně kultur. památek VPK/VSOKP LS Se 2
  Veřejná správa v ochraně kultur. památek VPK/NSOKP LS Se 2
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Martin ŠKUREK PFA Teoretické právní vědy 2014
  Martina KRÍŽOVSKÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.