Evropské právo a politiky EU

Informace o studiu

Navazující prezenční magisterský program Evropské právo a politiky EU je moderní studijní program, který propojuje studium práva a dalších společenských věd v jedinečný celek. Právo, politika a hospodářství jsou v posledních letech výrazně ovlivňovány evropským rozhodovacím procesem. Znalost práva, procesů a institucionálního rámce Evropské unie je tedy vysoce důležitá jak pro veřejný sektor, tak i pro každého občana. Program Evropské právo a politiky EU představuje v tomto ohledu unikátní možnost poznání vztahu mezi právem a politikou a dopadů evropské integrace na členské státy a jejich občany. Program představuje nejširší nabídku výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí.

Studium programu Evropské právo a politiky EU dává studentům možnost získat i druhý diplom v rámci tzv. double degree díky spolupráci s Paris-Lodron Universität Salzburg  v rámci tzv. double degree.

Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).

Absolvent studijního programu Evropské právo a politiky EU najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý nedostatek odborníků na evropské právo a v širším smyslu evropskou integraci. Oproti jiným studijním programům, čistě zaměřeným na evropské právo, jsou absolventi oceňováni pro svou mezioborovou orientaci. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo veřejná správa na úrovni krajů), samosprávných institucích (krajská a obecní správa), jako specialisté na GDPR, dále v institucích Evropské unie a jejich přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách. Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní korporace, banky nebo právnické firmy.

Nejkomplexnější výuka předmětů z oboru evropského práva v českém a slovenském prostředí dává absolventům našeho programu významnou konkurenční výhodu při vstupu na trh práce. V kombinaci s předchozím lingvistickým vzděláním někteří absolventi působí jako tlumočníci a překladatelé. Uplatnění absolventů je tedy různorodé a prakticky pokrývá celou veřejnou a velkou část soukromé sféry. Studijní program Evropské právo a politiky EU představuje unikátní příležitost specializačního studia pro široké spektrum absolventů bakalářských oborů – od studentů veřejné správy, ekonomů, žurnalistů, lingvistů až po inženýry technických oborů.

Požadavky k přijetí: Přijetí je podmíněno průkazným absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Test pro evropské právo a politiky EU - EPP), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Double degree studies (pdf)

Přijímací zkoušky

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 budou k dispozici od 1. 11. 2021 v Katalogu studijních programů

Informace o přijímacím řízení naleznete také na úřední desce fakulty.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi.
Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Tip: Informace o průběhu přijímacího řízení v minulém roce najdete na www stránkách Právnické fakulty na Úřední desce PF UP ve Zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok.