Katedra politologie a společenských věd

Katedra politologie a společenských věd zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění. Spadají do oblasti politologie, Evropské unie, ekonomie, mediací, filozofie, psychologie a sociologie. Katedra politologie a společenských věd patří k hlavním katedrám, které zabezpečují moderní interdisciplinární studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Tento studijní obor propojuje politologické, právní a ekonomické znalosti o procesu evropské integrace a poskytuje tak posluchačům jedinečný náhled na Evropskou unii, její fungování a postavení České republiky v jejím rámci. Díky rozvinuté zahraniční spolupráci mají posluchači mnoho možností studovat v zahraničí a při splnění stanovených podmínek i získat diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk) v rámci tzv. double degree.

Členové Katedry politologie a společenských věd jsou řešitelé, spoluřešitelé a členové týmů řady vědeckých projektů, podpořených Grantovou agenturou ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, domácími i zahraničními nadacemi a domovskou Právnickou fakultou. Jsou autory řady odborných monografií a článků v domácích a zahraničních odborných časopisech. Pravidelně vystupují na českých a mezinárodních vědeckých konferencích (viz vizitky jednotlivých členů katedry).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.61

viz vizitka


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.63

Úterý: 9:45 - 10:45 hod. + dle domluvy


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.59

Středa: 9:45 hod. - 10:45 hod.


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.63

viz vizitka


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.61

viz vizitka


tř. 17. listopadu 8 (budova B)

viz vizitka


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.63

viz vizitka


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG