ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 76 33

Katedra církevních dějin a církev. práva

CM teologická fakulta

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.25

  • odborný asistent (Katedra církevních dějin a církev. práva)
  • odborný asistent (Katedra teorie práva a právních dějin)

ČLÁNEK
Menke M. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica. 2014.
Menke M. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Menke M. Dispenz od celibátu. Studia Theologica. 2012.
Menke M. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Menke M. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. In Moravčíková M. (Eds.) Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. 2020.
Menke M. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů. In Moravčíková M. (Eds.) Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. 2019.
Menke M. Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání ze strany katolické církve v církvi Československé husitské. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2017: Sborník z konference. 2017.
Menke M. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Menke M. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2016.
Menke M. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Menke M. Zadania szkół katolickich v dzisiejszych czasach. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur at nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Menke M. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Menke M. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 2014.
Menke M. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In Moravčíková M., Križan V. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Menke M. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Menke M. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In Čitbaj F. (Eds.) Semper fidelis. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Menke M. Biskupské a konzistorní soudy. In Schelle k., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, svazek. XIV Soudnictví. 2019.
Menke M. Interdiecézní soudy. Encyklopedie českých právních dějin, XIV.svazek Soudnictví. 2019.
Menke M., Bubelová K. REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. In Němec D., Gyuri R., Madleňáková L. (Eds.) Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemích Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Menke M. Řízení mimosoudní v kanonickém právu. Encyklopedie českých právních dějin. XI. svazek. Řízení. 2018.
Menke M. Proces u církevního soudu. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Menke M. Církev a stát. 2009.
Menke M. XIII. sympózium kánonického práva. XIII. sympózium kánonického práva. 2006.
Menke M. Církev a stát. Církev a stát. 2005.
Menke M. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 2005.
Menke M. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 2004.
Menke M. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. 2003.
Menke M. XI. sympózium kánonického práva. XI. sympózium kánonického práva. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kanonické právo personální KCP/KTKPP ZS 5
Přehled církevního práva KCP/KTPCP LS 16
Seminář manželského práva KCP/KTSMP ZS Se 12
Kanonické právo personální KCP/KVKPP ZS 5
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS 10
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS Se 6
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/NOMR LS 2
Pers. právo, zvěst. služba, maj. právo KCP/PPZSM ZS 4
Pers. právo, zvěst. služba, majet. právo KCP/PTPZS ZS 4
Církevní a konfesní právo KTP/MCKP ZS 2