JUDr. KAMILA BUBELOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7624, 776 88 26 57

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.24

odborný asistent

římské právo

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (16. 4. 2009 – )

  • Společnost pro církevní právo (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Bubelová K. Spory vzniklé z požívacího práva (justiniánská kazuistika). Časopis pro právní vědu a praxi. 2013.
Bubelová K. Dědické spory. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012.
Bubelová K. Dobré mravy v judikatuře Ústavního soudu. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2010.
Bubelová K. Modern Features of Usufructus. Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe. 2010.
Bubelová K. Porušení práva na rodinný život. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009.
Bubelová K. Furtum, aneb už staří Římané kradli. Trestní právo. 1999.
Bubelová K. Možnosti a meze negatorní žaloby. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Bubelová K. Zpovědní tajemství versus oznamovací povinnost. Trestní právo. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostalík P. Boj římských právníků a několika císařů se zásadou nomina ossibus inhaerent. In Bubelová K. (Eds.) Pravidla, regule a výjimky z nich v římském právu. 2023.
Bubelová K. Několik zastavení u falcidiánské kvarty. In Bejvančická A., Novotný V., Knoll V. (Eds.) Pocta Ignáci Antonínu Hrdinovi k nedožitým 70. narozeninám. Deus providebit. 2023.
Bubelová K. Proč kvazidelikty? In Vladár V. (Eds.) Perpauca terrena blandae honori dedicata. Pocta Petru Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. 2019.
Bubelová K. Olomoucká katedra právních dějin v letech 2010-2015. In Laclavíková M. (Eds.) Právno-historické trendy a výhlady I. 2016.
Bubelová K. Cizoložství a kořistění z prostituce jiného. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Sexuální trestné činy včera a dnes. 2014.
Bubelová K. Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. In Mach P., Pekarik M., Vladár V. (Eds.) Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. 2014.
Bubelová K. Justiniánská Digesta - kamenný pomník, nebo živé právo? In Salák P. (Eds.) Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. 2014.
Bubelová K. Předepsaný zaměstnanecký oděv - výsada, nebo zásah do svobody zaměstnance? In Moravčíková M., Križan V. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Bubelová K. Soudní ochrana menšin v době první Československé republiky. In Moravčíková M., Šmid M. (Eds.) Vznik štátu a ochrana menšín. 2014.
Bubelová K. Význam kauce při zřízení požívacího práva. In Laclavíková M., Švecová A., Vyšný P. (Eds.) Quid leges sine moribus? 2014.
Bubelová K. Rozpor nauky církve s veřejným pořádkem jako důvod odmítnutí registrace církve. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a nábožensých spoločnost. 2013.
Bubelová K. Spory mezi dědici a věřiteli nebo dlužníky zůstavitele podle justiniánského práva. In Valeš V. (Eds.) Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. 2013.
Bubelová K. Svoboda myšlení dítěte versus právo na výchovu. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2013.
Bubelová K. Vztahy českého, německého a židovského obyvatelstva ČSR ve 20. - 30. letech 20. století v soudní praxi (případová studie). In Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Češi a Němci v meziválečném Československu. 2013.
Horák O. Historické zdroje úpravy nabytí vlastnického práva od nevlastníka. Kapitolka z dějin právního myšlení. In Bubelová K. (Eds.) 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. 2012.
Bubelová K. Právní aspekty currend Arcidiecéze olomoucké v době první poloviny vlády Josefa II. In Švecová A., Blaho P. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. 2011.
Bubelová K. Zaměstnanci bez platu a bez mzdy? In Knoll V. (Eds.) Naděje právní vědy - Býkov 2010. 2011.
Rektor J. Barbarské zákoníky a postavení církevních hodnostářů v raném středověku (problematika tzv. wergildu). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hlavinka P. Etické aspekty konfucianismu a taoismu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Ládr I. Charakter kontraktu foenus nauticum v římském právu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bubelová K. Juris utriusque doctor - bez znalosti církevního práva? In Jermanová H. (Eds.) Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. 2010.
Jirásek J. K přípravě ústavní listiny z roku 1920. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bubelová K. Kolize mezi sekulárním a kanonickým právem a jejich možná řešení. In Hamuĺák J. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 2010.
Šišková N. Komunitární soudní doktrína základních práv v historické retrospektivě, současné reflexe a výhledy do budoucna. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bubelová K. Metla na všechny úskoky, aneb Podvod stokrát jinak. In Antalová B. (Eds.) Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. 2010.
Bubelová K. Ochrana dobrých mravů optikou času. In Hamuĺák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. 2010.
Lacinová B. Okresní soud v Německém Brodě. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hamuľák O. Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Dostalík P. Problematika subsidiarity obyčejového práva v právu justiniánském. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bubelová K. Senatusconsultum de Bacchanalibus. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hamuľáková K. Správní soudnictví v období první republiky. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Horák O. Trest smrti v meziválečném Československu (se zvláštním zohledněním názorů brněnské právní vědy). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bubelová K. Usufructus (požívací právo) - návrat jednoho zapomenutého institutu. In Dávid R., Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2010 - Days of Law 2010. 2010.
Halířová G. Vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen na našem území. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Tomoszková V. Význam práva na příznivé životní prostředí. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
TOMOSZKOVÁ V. Význam práva na příznivé životní prostředí. In BUBELOVÁ K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Měšťánková P. Vznik a vývoj latinskoamerických politických stran: případ Mexika (1824-1913). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Fiala V. Vznik a vývoj politického stranictví v Ňasku (Malawi). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Cigánek M. Základy ústavnosti v Německu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
BUBELOVÁ K. Židovská problematika v prvorepublikové judikatuře. In . (Eds.) Jeden jazyk naše heslo buď VI: Češi - Židé - Němci. 2010.
Bubelová K. Actio Publiciana pohledem justiniánských Digest. In Mach P., Nemec M., Pekarik M. (Eds.) Ius Romanum Schola Sapientitiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám. 2009.
Bubelová K. Aequitas jako prvek tvorby římského práva. In Sehnálek D., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2009. Sekce Tvorba práva v historickém vývoji. 2009.
Bubelová K. Hodnocení důkazních prostředků v justiniánském procesním právu. In Mach P., Pekarik M. (Eds.) Súdne reči a veĺké súdne procesy podĺa justinánskych Digest a iných prameňov rímského práva. 2009.
LOCHMANOVÁ L. Je AHGB inspiračním zdrojem i pro úpravu podnikatele v obchodním zákoníku? In BUBELOVÁ K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2009.
Bubelová K. Odkaz římského dědického práva pro moderní právní systémy. In Hamuĺák J. (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Bubelová K. Význam svědecké výpovědi v procesním právu justiniánských Digest. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2009.
Bubelová K. Předmět reinvidikace podle justiniánského práva. AUPO - Iuridica 5/2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Bubelová K., Dostalík P., Razim J. Praktikum z římského práva. 3. rozšířené vydání. 2019.
Bubelová K., Dostalík P. Praktikum z římského práva. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bubelová K., Horák O. Prokop Benedikt Heller. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Bubelová K. Arcibiskupské kurendy jako pramen poznání státního práva. In Horák Z., Skřejpková P. (Eds.) Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. 2020.
Bubelová K. Praktické aspekty římské ústavnosti. In Žák Krzyžanková K. (Eds.) Právo jako multidimenzionální fenomén. 2020.
Menke M., Bubelová K. REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. In Němec D., Gyuri R., Madleňáková L. (Eds.) Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemích Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Bubelová K. Požívací právo - několik poznámek k atypickým případům. In Bělovský P., Stloukalová K., Židlická M. (Eds.) Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. 2017.
Bubelová K. Požívací právo - starý institut nově pojatý? In Stloukalová K. (Eds.) Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. 2015.
Bubelová K. Kurendy Arcidiecéze olomoucké v době první poloviny vlády Josefa II. In Němečková V., Bolom-Kotari M. (Eds.) Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů. 2011.
Bubelová K. Financování Arcidiecézního muzea v Olomouci: Ukázka funkční spolupráce státu a církve v ČR. In Moravčíková M. (Eds.) Reštitúcie cirkevného majetku. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Bubelová K. Polemiky a spory v právní vědě. In Frýdek M. (Eds.) 2010.
Res - věci v římském právu. In Bubelová K. (Eds.) Res - věci v římském právu. 2008.
Bubelová K. Ius romanum. Ius romanum. 2002.
LEGISLATIVA, PŘEDPISY

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)