JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7691

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.05

odborný asistent - proděkan

Ústavní právo, ústavní srovnávací právo, základní práva, klinické právní vzdělávání, profesní etika

VYBRANÉ PUBLIKACE
Tomoszek M. The Growth of Legal Clinics in Europe – Faith and Hope, or Evidence and Hard Work? International Journal of Clinical Legal Education. 2014. (ČLÁNEK)
Tomoszek M. Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010. (ČLÁNEK)
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
Tomoszek M., Tomoszková V. Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí. In Müllerová H. (Eds.) Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
TOMOSZEK M. The Czech Republic. How Constitutions Change : A Comparative Study. 2011. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Tomoszková V., Tomoszek M. Dnešní i budoucí děti - ochrana jejich práv v souvislosti s klimatickou změnou. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2024.
Tomoszek M., Fürst T., Šínová R. K hodnocení znaleckých posudků i v kontextu nové právní úpravy. Právní rozhledy. 2021.
Kala M., Dorková Z., Tomoszek M., Ležáková M. Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? Fórum sociální politiky. 2021.
Fürst T., Fürstová J., Tomoszek M., Šimková H., Zimmer J. Paní Spravedlnost a slečna Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni. Kriminalistika. 2020.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? (I. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 2019.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 2019.
Tomoszek M. Ústavní odpovědnost v Rakousku – možná inspirace pro ČR? Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Tomoszek M. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Tomoszek M., Tomoszková V. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2015.
Tomoszek M. Die Verfassungsbeschwerde in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2014.
Tomoszek M. Profesní etika advokáta. Auditor. 2012.
Tomoszek M., Bryxová V., Tomoszková V. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic. 2007.
Šínová R., Tomoszek M., Mečl J., Vlčková V., Chmelíček P. I. ročník mezinárodní vědecké konference Monseho olomoucké právnické dny. Právník. 2006.
Stehlík V., Tomoszek M. Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti ochrany lidských práv. Acta Iuridica Olomucensia. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tomoszek M. Democratic backsliding a Ústava ČR. In Jirásek J. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. 2017.
Tomoszek M. Proces vybírání soudců Ústavního soudu v České republice. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K., Serowaniec M. (Eds.) Wspólczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017.
Tomoszek M. Role bezpečnostních složek při ochraně základních práv na příkladu tzv. etnického profilování. In Jirásek J. (Eds.) Bezpečnost jako ústavní hodnota. 2017.
Ješina O., Tomoszek M., Schneider L. Školní tělesná výchova v systému nových inkluzivních přístupů. In Migdauová A., Daďová K. (Eds.) Adapted Physical Activity through the lifespan. 2017.
Tomoszek M. Senát a legitimita soudců Ústavního soudu. In Kysela J. (Eds.) Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
Tomoszek M. Prezident republiky a vláda – vzájemné vztahy. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Tomoszek M. Vlastnictví jako sociální právo. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. 2014.
Tomoszek M. Dělba moci jako podstatná náležitost demokratického právního státu. In Jirásek J. (Eds.) Dělba moci. 2013.
Tomoszek M., Kopa M. How To Become a Lawyer in the Czech Republic? In Krasnicka I., Perkowska M. (Eds.) How To Become A Lawyer? 2013.
Tomoszek M. Praktické uplatnění ústavní odpovědnosti v Polsku. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Tomoszek M. Změny ústavní úpravy orgánů moci výkonné v ČR – srovnání s polským řešením. In Jirásková V., Witkowski Z. (Eds.) Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. 2011.
Tomoszek M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Tomoszek M. Může Ústavní soud rozhodovat o "ústavnosti" ústavního zákona? In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Tomoszek M. Ústavní právo jako prostředník mezi hodnotami, principy a pravidly. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Tomoszek M., Tomoszková V. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Melotíková P. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků správního řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv Eu a Rady Evropy na správní řízení v ČR a Polsku. 2010.
Tomoszek M., Madleňáková L. Náboženská svoboda jako zdroj právního pluralizmu. In Lengyelová D. (Eds.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. ? 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. 2009.
Pospíšilová S. Nečinnost a průtahy ve správním řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. 2009.
Tomoszek M., Tomoszková V. Praktické formy výuky práva. In Kuklík J. (Eds.) Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století. 2009.
Tomoszek M. Limits of Competence of the Czech Constitutional Court - A New Approach? Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
Tomoszek M. Municipalities and the Constitutional Court of the Czech Republic. Ausgewählte Aspekte der österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
Tomoszek M. Ústavní soud jako pozitivní zákonodárce. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Tomoszková V., Tomoszek M. Austrian Conception of the Principle of Legality - a New Inspiration for Czech Public Administration. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Tomoszek M. K pojmu odpovědnost v ústavním právu. Sborník z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Tomoszková V., Tomoszek M. Princip legality v česko-rakouském srovnání. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Tomoszek M. Politické strany na úrovni EU z ústavněprávního pohledu. In Kosnáčová M., Štefanková N., Olšovská A. (Eds.) Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2006.
Tomoszek M. Principy dobré správy v zemích EU ? srovnání. Kongresový sál Kanceláře ochránce práv. 2006.
Tomoszek M. Realizace práva na dobrou správu a úloha ombudsmana. In Hrabcová D. (Eds.) Sborník- Moderní veřejná správa a ombudsman. 2005.
KNIHA - CELEK
Tomoszek M., Friedel T., Hapla M., Stehlíková J., Kober J., Dohnal V. Profesní etika právníků. 2022.
Ješina O., Kudláček M., Lehnertová M., Tomoszek M., Ješinová L., Šmíd M., Fiedlerová K., Kutheilová L., Sekaninová J., Štenclová P., Vařeková J., Vodáková E., Chvojková V., Vyhlídal T. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. In Jonášová D., Sklenaříková J., Knappová V. (Eds.) 2020.
Ješina O., Kudláček M., Tomoszek M., Lehnertová M., Ješinová L., Válek J., Jarmar A., Kacanu E., Botková K., Baloun L., Funfálek T., Pokorný D., Sklenaříková J., Fiedlerová K., Vařeková J. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II aneb Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. In Jonášová D., Knappová V. (Eds.) 2020.
Moliterno JE., Paton PD., Kopa M., Tomoszek M., Dohnal V. Globální problémy profesní etiky právníků. Globální problémy profesní etiky právníků. 2017.
Bartoň M., Kopa M., Tomoszek M. Základní práva. Příklady a dokumenty. 2014.
Jirásek J., Bartoň M., Sovinský J., Tomoszek M. Ústavní základy organizace státu. 2013.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Státověda. 2011.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
Tomoszek M. Právnické a jiné dovednosti. Právnické a jiné dovednosti. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Tomoszek M., McKeown P., Stege U. Clinical Legal Education in Europe and Implementation of Sustainable Development Goals. In Leal Filho W., Moggi S., Price E., Hope A., Pimenta Dinis MA. (Eds.) SDGs in the European Region. 2022.
Tomoszková V., Huneš K., Tomoszek M. Ústavní základy veřejného užívání přírodních statků. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy - proč a jak mu předcházet. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. 2022.
Tomoszek M., Kováčová M. Czech Republic: Year 2020 in Review. In Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š. (Eds.) 2020 Global Review of Constitutional Law. 2021.
Tomoszek M. Působení právní, politické a sociální odpovědnosti v ústavním systému ČR. In Fischerová I., Forejtová M., Klíma P., Kramář K. (Eds.) Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). 2021.
Červínek Z., Tomoszek M., Kováčová M., Pilerová Z. Czech Republic: Year 2019 in Review. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., Drugda Š. (Eds.) 2019 Global Review of Constitutional Law. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V. Čl. 11 (Ochrana vlastnictví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 14 (Svoboda pohybu a pobytu). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 31 (Právo na zdraví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V., Tomoszková V. Čl. 35 (Životní prostředí). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 41 (Omezení vymahatelnosti některých sociálních práv). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 42 (Občané a cizinci). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Ústavní identita. In Sobek T., Hapla M. (Eds.) Filosofie práva. 2020.
Tomoszek M., Červínek Z., Pilerová Z. Czech Republic: Year 2018 in Review. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., DRUGDA S. (Eds.) 2018 Global Review of Constitutional Law. 2019.
Tomoszek M. Profesní etika v právnickém vzdělávání. In Sobek T. (Eds.) Právní etika. 2019.
Tomoszek M. Specifika psaní odborných právních textů. In ŠIROKÝ J. (Eds.) Psaní a prezentace odborných textů. 2019.
Tomoszek M., Tomoszková V. A New Dawn in the Czech Clinical Movement. In ALEMANNO A., KHADAR L. (Eds.) Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe. 2018.
Tomoszek M. Legal clinics and social justice in post-communist countries. In MCKEOWN P., ASHFORD C. (Eds.) Social Justice and Legal Education. 2018.
Tomoszek M. Reflections on New Trends in Clinical Legal Education in Continental Europe. In THOMAS L., VAUGHAN S., MALKANI B., LYNCH T. (Eds.) Reimagining Clinical Legal Education. 2018.
Tomoszek M., Kopa M. The Czech Republic: The State of Liberal Democracy. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., DRUGDA Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law. 2018.
Kopa M., Tomoszek M., Červínek Z. Developments in Czech Constitutional Law: The Year 2016. In Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. 2017.
Tomoszek M. Constitutional Responsibility in EU Member States - Symbolic Proclamation or Effective Element of Rule of Law? Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa. 2014.
TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L. Legal Pluralism – Reflection of Multiculturalism and Globalization in Law? Human rights, Spiritual Values and Global Economy. 2011.
TOMOSZEK M. Decision Making of Administrative Authorities and Limiting the Fundamental Rights and Freedoms. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
Tomoszek M. Komentář k čl. 10 a k čl. 49 Ústavy České republiky. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2009.
Tomoszek M. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu. Klíma, K. a kol. Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
ABSTRAKT
Líčeník R., Ivanová K., Tomoszek M. Return to Origins - Joint Clinical Education od Students of Law and Medicine. Eight International Journal of Clinical Legal Education / Clinical Legal Education Conference. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tomoszek M., Líčeník R., Ivanová K. Medico-legal interprofessional PBL. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zajíčková K., Ješina O., Karásková D., Tomoszek M. Uvolňování žáků z tělesné výchovy. 2023.
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.
Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
PŘEKLAD
Tomoszek M., Marečková M. České právní a ústavní dějiny. Právní praxe. 2006.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)