Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 14. ročník proběhne ve dnech 21.22. 10. 2021 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.
Věříme, že 14. ročník Olomouckých debat mladých právníků bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.
V letošním roce jsme zvolili tematické zaměření jednotlivých sekcí. 

Program konference

Program konference najdete ZDE!

Jednotlivé sekce a jejich anotace

1. Právní vzdělávání v kovidové a pokovidové době

Garant: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Anotace:

Uzavření vysokých škol a zákaz prezenční výuky byly výzvou pro právní vzdělávání. Jak jste na tuto výzvu reagovali? Přizpůsobili jste změněným podmínkám svoje výukové metody? Podělíte se s námi o to, co fungovalo a s jakými problémy jsme se potýkali? Projeví se naše zkušenosti ve formě právního vzdělávání v budoucnu?

V naší sekci nás zajímá především praktická výuka – dovedností, klinik, praxí a stáží, street law. Jak jste komunikovali s externími partnery? Byla za kovidu Vaše spolupráce modifikována? Či jste ji vyhodnotili jako zcela nereálnou?

Kontakt se studenty byl v době pandemie omezen na online formu. Jak jste svoje studenty motivovali k práci? Jak jste je motivovali pro přihlášení se do praktických předmětů, které nemohly být vyučovány tak, jak jsme na to byli zvyklí? Propagovali jste svoje předměty? A jak se Vám to dařilo?

Z dosavadních výsledků je jasné, že vědecká a výzkumná činnost za kovidu stagnovala, pokud se jí vůbec podařilo realizovat. Jak se Vám dařilo vytěžit z kovidové situace data pro klinický výzkum? Bylo to pro Vás období zajímavých výzkumných záměrů?

V naší sekci právního vzdělávání se zaměříme zejména na předávání zkušeností s výukou práva od března 2020 do současnosti. Bude nás zajímat, jakým výzvám jste čelili, jakým způsobem se Vám to dařilo a zda jsou získané zkušenosti přenositelné do pokovidové doby. Budeme se snažit zodpovědět otázku, zda se právní vzdělávání po kovidu změní, či by se změnit mělo. A pokud ano, tak zda se tato změna již nastartovala, nebo se potýkáme se stále stejnými problémy jako před kovidem.

 

2. Řešení mimořádných situací z pohledu veřejné správy

Garant: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Anotace:

Epidemie covidu odhalila mnohé slabiny v právní úpravě i praxi řešení mimořádných stavů v ČR. Právě veřejné správě (a to jak státní správě, tak i samosprávě) připadla v mnohém důležitá role. Smyslem této sekce je zaměřit se na pravomoci a působnost jednotlivých orgánů veřejné správy z pohledu řešení těchto situací, jakož analyzovat i k tomu se vážící právní úpravu. Stranou pozornosti by neměla zůstat ani aktuální judikatura správních soudů a Ústavního soudu k této problematice. Od zahraničních účastníků očekáváme cenné příspěvky umožňující srovnat, jak se jejich národní legislativa i veřejná správa s pandemií vyrovnala.      

 

3. Rekodifikace trestního práva procesního, aneb čas pro legislativní odvahu

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Anotace:

Rekodifikace českého trestního práva procesního probíhá sice již řadu let, avšak nyní (zdá se) již příprava nového trestního řádu spěje do finále. Je zřejmé, že se jedná o mimořádnou příležitost k modernizaci a celkovému zkvalitnění trestního procesu. Bude se však skutečně nový trestní řád zásadním způsobem lišit od toho stávajícího? Anebo převládne konzervativní smýšlení a neochota zavádět novinky?

V rámci trestněprávní sekce lze příspěvky zaměřit na kteroukoli trestně-procesní problematiku, avšak s důrazem na úvahy de lege ferenda, tedy na otázky správného nastavení budoucí (nejen české) právní úpravy. Vítány budou pochopitelně příspěvky analyzující stávající text částí návrhu nového trestního řádu, který je zveřejněn.

 

4. Aktuality ze soutěžního práva

Garant: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Anotace:

Soutěžní právo prochází v posledních letech dramatickým vývojem, od požadavků na prokázání zneužití dominantního postavení přes posun chápání soutěžního práva v dílčích sektorech, např. pokud jde o sportovní asociace, až po komplexní soubor problémů, které vyvolává tzv. digitální ekonomika. Velkou pozornost budí i právo procesní, od prvních konkrétnějších zkušeností s tzv. soukromým prosazováním přes zcela nová pravidla o kolektivních žalobách až k implementaci Směrnice ECN+.

Pro soutěžní právo je přitom příznačné, že spolu tyto otázky do značné míry souvisí, a je tedy třeba hledat komplexní odpovědi. To by měly umožnit právě připravované Debaty mladých právníků, zaměřené poprvé na soutěžní právo. Soutěžním právem se zabývá relativně málo výzkumníků, stojí proto za to se lépe poznat, mít povědomí o tom, čím se každý z nás primárně zabývá, a společně zhodnotit, co se v soutěžním právu aktuálně děje.

 

5. Předběžná opatření v oblasti civilního i tzv. opatrovnického soudnictví

Garanti: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., JUDr. Klára Hamuľáková, JUDr. Jana Petrov Křiváčková

Anotace:

Předběžná opatření se jeví zejména v posledních letech jako velmi významný institut civilně procesního práva.  

Tato kombinovaná sekce civilně procesního práva a rodinného práva se zaměřuje na aktuální otázky právní úpravy tohoto institutu. Z hlediska rodinněprávního se předběžné opatření stalo poměrně závažným nástrojem k úpravě poměrů dítěte (ale i osob, které nejsou schopny právně jednat). Jejich význam pro řešení anebo prohloubení tzv. rodičovských konfliktů stále roste, je přitom odkazováno na různou intepretaci právní úpravy. Cílem sekce je proto podpořit debatu týkající se výkladu právních norem OSŘ a ZŘS v kontextu naplnění smyslu a účelu norem procesněprávní i hmotněprávní povahy, zejména pak nejlepšího zájmu dítěte. Z hlediska civilního soudnictví je třeba zdůraznit výrok předběžného opatření a stále trvající přesvědčení, že není možné uložit tímto výrokem aktivní konání, ale pouze strpění či zdržení se jednání. K analýze je pak další udržení názoru, kterým není možné předběžným opatřením rozhodnout o tom, co je samotným předmětem řízení (předjímání rozhodnutí ve věci samé), a to v kontextu soudobé judikatury, a další otázky s předběžnými opatřeními souvisící.

 

6. EU as Sovereign in Digital World - the Role of EU Law in the Regulation of Modern Technologies

Garanti: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (adj. prof. TalTech), prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA; prof. Tanel Kerikmäe, LL.M. Ph.D.

Anotace:

In recent years EU adopted or proposed the relevant set of important legal instruments (GDPR, Observatory on the Online Platform Economy, ePrivacy Regulation etc.) that serve as influential stimulus of global changes within the digital space. The key role has been played also by the Court of Justice, which in set of key decisions mediated the global threats of digital space especially by protection of rights of individuals in the EU and claim of the global application of EU privacy standards. The planned section reacts on all these developments and it focuses on the emerging profiling of the European Union as the sovereign power within the digital environment. Within the section, we welcome all the contributions focusing on the regulatory power and regulatory steps of the EU, which in particular will (1) analyse content, instruments, efficiency and limits of the regulatory power of the Union in the realms of cyber space (at individual layer of particular instruments as well as at general layer of whole set of regulation) and (2) doctrinally grasp and define the notion of supranational digital sovereignty of the EU, as new scholarly phenomenon.

Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do 10. 10. 2021. 
Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány.
V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a není zahrnuto ubytování, které si účastníci zajišťují sami.

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 Olomouc

 


embed google map

 

Pokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 100 metrů.

Schéma sítě městské hromadné dopravy


Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 1.000 Kč nebo 39 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference - coffee breaky, čtvrteční oběd a večerní raut). Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v eurech). Hotovostní platby nepřijímáme. Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 10. 10. 2021. Jednou uhrazené poplatky nevracíme. Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Pokud potřebujete, na místě konání konference obdržíte potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci – požadavek prosíme nahlásit předem v rámci přihlášky.
Doktorandi Právnické fakulty UP v Olomouci konferenční poplatek neplatí.

KORUNOVÝ ÚČET

č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

EUROVÝ ÚČET

č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Fakturační údaje fakulty:

Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Debaty mladých právníků 2021 dojednána konferenční sleva.

Rezervaci i hrazení ubytování si provádí účastníci s ubytovacím zařízením sami. Při využití hesla "konference Debaty mladých právníků" Vám může být nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů.

Kolej Generála Svobody

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/_processed_/1/7/csm_Koleje_1_8ac00196ac.jpg

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/_processed_/9/4/csm_Koleje_2_c9fc102bc0.jpg

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 21. — 22. 10. 2021
10x jednolůžkový pokoj — 531 Kč/pokoj/noc
10x dvoulůžkový pokoj — 360 Kč/osoba/noc

Rezervace možná do 10. 10. 2021

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202, nezapomeňte uvést, že jste účastníky konference Debaty mladých právníků a tedy hosté Univerzity Palackého, aby vám mohla být zaúčtována nižší cena (uvedená výše).

Hotel Palác

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/_processed_/9/1/csm_Palac_1_d0111def6a.jpg

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/_processed_/b/5/csm_Palac_2_ea95a1e871.jpg

www.hotelpalac.cz

mapa

Ceník

Termín: 21. — 22. 10. 2021
5x jednolůžkový pokoj: 1050,- Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj - oddělené postele - 1250,- Kč/pokoj/noc

Rezervace možná do 10. 10. 2021

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít solárium, prádelnu či hotelovou kavárnu Café Palác v přízemí budovy.

Parkovné: na městském parkovišti, cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20 Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Při objednávání zadávejte heslo "konference Debaty mladých právníků".

Kontakty

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost

E-mail: renata.sinova@upol.cz
Tel: 585 637 708

 

Mgr. Markéta Sýkorová
koordinátorka fakultních akcí a referentka pro oblast praxí a stáží

E-mail: marketa.sykorova@upol.cz
Tel: 585 637 683

 

COVID opatření

Všichni účastníci konference musí splňovat minimálně jednu z následujících podmínek:

 

Systém O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test)

 

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky schválené očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem (národní certifikát anebo certifikát podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID).

 

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.

c) provedl na místě konání akce RAT na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem anebo absolvoval RAT za dozoru zdravotnického pracovníka on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem. Negativní výsledek se prokazuje potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

d) absolvoval ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Organizátoři akce mají povinnost kontroly výše zmíněných podmínek, přičemž účastník má zároveň povinnost splnění výše uvedených podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že osoba splnění výše uvedených podmínek neprokáže, organizátor akce takové osobě účast na akci neumožní.

Na místě budou všem k dispozici desinfekční prostředky.

 

Dle Mimořádného opatření MZ je nutnost mít při účasti zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V případě, že konferenci nebudeme moci z důvodu pandemických opatření konat fyzicky, přikročíme k on-line alternativě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)