Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány

Rozvrhy výuky

Upozornění: Zápis na předměty bude probíhat dle Vnitřní normy UP č. R-B-21/02 (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné.

Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů ("B") byly stanoveny na základě požadavku vyučujících - v průběhu předzápisu nebudou navyšovány.