Centrum práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Členové:

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí
JUDr. Petr Prchal, Ph.D., tajemník
JuDr. Michal Černý, Ph.D.
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

Externí okruh:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD. LL.M.                                 
Mgr. Simona Hejdová
Ass. Prof. Dr. iur. Martin Husovec Ph.D.
JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, DrSc. LL.M.
JUDr. Zuzana Šimonovská, LL.M.


Zaměření:

Právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži, všeobecné osobnostní právo, právo a etika výzkumu


Výzkum:

 • 2015 – Hraniční jev práva duševního vlastnictví: přírodní léčitelství; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 
 • 2015 - Práva na označení: minulost, přítomnost, budoucnost; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Mgr. Michal Černý, Ph.D.
 • 2015 – 2018: Autorské právo a práva související podle autorského zákona; institucionální podpora Univerzity Palackého; spoluřešitelé Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.
 • 2014: Limity autorskoprávní ochrany; specifický výzkum, Interní grantová agentura Univerzity Palackého, č. PF 2014 001; řešitel JUDr. Petr Prchal
 • 2014: Ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.
 • 2013:  Hledání právní úpravy pro osiřelá díla; specifický výzkum, Interní grantová agentura Univerzity Palackého, č. PF 2013 01; řešitel JUDr. Petr Prchal
 • 2012 - 2014: Licenční smlouva a právo duševního vlastnictví podle nového občanského zákoníku; institucionální podpora Univerzity Palackého; spoluřešitelé Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.
 • 2012 - 2014: Tradice v právech na označení; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Mgr. Michal Černý, Ph.D.
 • 2012 – 2014: Právo duševního vlastnictví v informační společnosti; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
 • 2009 - 2011: Vědecké testování práv duševního vlastnictví v rámci globalizace práva; grantový projekt, veřejná podpora Grantové agentury České republiky; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
 • 2007 – 2008: Ochrana osobnosti ve Velkém akademickém komentáři 
  k občanskému zákoníku
  ; institucionální podpora Univerzity Palackého; řešitel Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
   

Obhájené disertační práce:

 • 2017: Právní prostředky ochrany architektonických děl (JUDr. Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.)
 • 2016: Limity autorskoprávní ochrany (JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)
 • 2015: Licenční kořeny franchisingové smlouvy v českém právním řádu (Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, Ph.D.)

Doktorský studijní program:

Školitelství a podíl na výuce studentů doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Občanské právo

Magisterský studijní program:

 • Výuka povinného předmětu Právo duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • Výuka volitelného předmětu Cvičení z práva duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • Podíl na výuce povinného předmětu Soutěžní právo v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • Podíl na výuce povinného předmětu Vědecká propedeutika v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • Podíl na výuce povinného předmětu Obecná část soukromého práva 1 v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo

Mezinárodně uznávaný kurz: výuka v oboru Právo duševního vlastnictví a právo designové a módní.

Konference:

2012 - : Sekce práva duševního vlastnictví Olomouckých právnických dnů; každoroční pořadatel Univerzita Palackého v Olomouci


Odborné zprávy:

2017: ALAI Congress 2017 in Copenhagen: Copyright, to be or not to be, Country Report (spoluautor JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)

Spolupracující instituce:    
                                       


Zapojení:

European Intellectual Property Teachers’ Network

Vybrané publikace a vydané E-Knihy:

  Autorské právo a práva související

Vydané e-knihy / Published E-Books

 

 

Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.  Redakce: Michal Černý Ph.D.                                                                                                                                

 

 

 

Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.; Doc. JUDr Michal Petr Ph.D.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Redakce: Michal Černý Ph.D.                                                                                                                            

 

 

 
Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Doc. JUDr. Renáta
Bačárová, PhD. LL.M.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Redakce: Michal Černý Ph.D.

 

 

 
Vydal: Michal Černý jako vydavatel a nakladatel jako první (PDF),
resp. druhou (ePub) knihu v roce 2018.
Vydání 2. doplněné a přepracované (v nakladatelství Michal Černý
vydání první). 
 

 

 
Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
Redakce: Michal Černý Ph.D.
Vedoucí autorského kolektivu: Michal Černý Ph.D.
Autoři kapitol:
Norbert Adamov - kapitoly 1 a 2, Michal Černý - kapitola 4, Jan
Mučka - kapitola 5, Petr Prchal - kapitola 3.
 

 

 

Recenze: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
Vydalo Iuridicum Olomoucense o.p.s. v roce 2017.
Vydání první.
© 2017 Michal Černý

 

 

 

 

 

Černý, M. - Klinka, T. - Smejkal, V. - Adamov, N. - Prchal, P. Molnárová, A. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017.
Kolektivní monografie - elektronická kniha, která byla sestavena z kapitol, v jejichž textu autoři rozebírají aktuální výzvy v právu duševního vlastnictví.
Seznam kapitol:
1. ADAMOV, Norbert: Rímskokatolická liturgia ako predmet autorského práva.
2. ADAMOV, Norbert: Práva k prekladu liturgických textov podľa slovenskej a českej právnej úpravy.
3. PRCHAL, Petr. K principu vyčerpání autorského práva.
4. KLINKA, Tomáš. "Veľká novela" prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva.
5. ČERNÝ, Michal. Ochranné známky s de facto certifikační funkcí v České republice.
6. SMEJKAL, Vladimír - MOLNÁROVÁ, Anikó. Problém oceňovací aneb stanovení výše škody nebo ušlého zisku při neoprávněném užívání autorských děl.
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D. 
E-kniha je ke stažení zdarma.

 

 

Černý, M. - Adamov, N. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016.
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na sekci Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2016. 
Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Prchal Ph.D. 
E-kniha je ke stažení zdarma. 
E-kniha vyšla v roce 2016. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

OPD16-GLOBAL

 

 

Vítová, B. - Černý, M. - Podrazil, P. (Eds.). Olomoucké právnické dny 2016. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na vybrané příspěvky z více sekcí mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2016. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje témata z různých odvětví práva. 
Editoři: Blanka Vítová - Michal Černý - Petr Podrazil. 
Recenzovali: Jakub Dohnal. Marek Juráš. 
E-kniha vyšla v roce 2016. E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

pdf:OPD2015-PDV-R&R

 

 

Černý, M. - Prchal, P. - Lattová, S. - Šmondrk, P. Právo duševního vlastnictví. Připomínky a ex post úvahy (Olomoucké právnické dny 2015).
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na sekci Práva obchodních korporací z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2015. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje kapitoly 4 autorů  (Michal Černý, Ph.D., JUDr. Petr Prchal, JUDr. Silvia Lattová, Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk).  
Kapitoly knihy: 1. Ochrana označení původu a zeměpisných označení v mezinárodním kontextu. 2. K principu jedinečnosti, nebo původnosti autorského díla. 3. Informačné technológie vo svete financií. 4. Licenčné zmluvy v kontexte nového autorského zákona.
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D.
E-kniha vyšla v roce 2016. E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

 

 

 

OPD14-OK

 

 

Černý, M. (Ed.). Právo duševního vlatnictví (Olomoucké právnické dny 2014).
Elektronická kniha, která byla sestavena z příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2014. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 10 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví. 
Sestavil (editor): Michal Černý, Ph.D. Recenzoval: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
E-kniha vyšla v roce 2015.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

PDVODP13-EPUB

 

 

Elektronická kniha, která je rozšířenou verzí sborníku příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2013. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 10 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví. 
Sestavil (editor): Michal Černý, Ph.D. 
Recenzoval: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
E-kniha vyšla v roce 2014.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 

 

 

 

monse2012.jpg

 

 

Michal Černý (ed.)
(ISBN 978-80-87382-49-3)
Elektronická kniha, která je sborníkem příspěvků ze sekce Práva duševního vlastnictví z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012, kterou pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Obsahuje příspěvky 11 autorů, kteří se profesně věnují právu duševního vlastnictví.
E-kniha vyšla v roce 2013.
E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte na stránku knihy zde (nebo klikněte na obálku knihy).

 

 


 

 

 

 

 

 

Prezentace

Presentace k Právu duševního vlastnictví - prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Právo duševního vlastnictví

Obecná část - 1. část- černobíle 

Obecná část - 1. část - barevně

Obecná část - 2. část černobíle

Obecná část - 2. část - barevně

Výkon práv duševního vlastnictví - černobíle

Výkon práv duševního vlastnictví - barevně

Databázové právo - černobíle

Databázové právo - barevně

Kolektivní správa práv - černobíle

Kolektivní správa práv - barevně

Právo užitných vzorů - černobíle

Právo užitných vzorů - barevně

Právo zaměstnaneckých, zakázkových a školních výtvorů - černobíle

Právo zaměstnaneckých, zakázkových a školních výtvorů - barevně

Právo zlepšovatelské - černobíle

Právo zlepšovatelské - barevně

Právo známkové - 1. část - černobíle

Právo známkové- 1. část - barevně

Právo známkové - 2. část - černobíle

Právo známkové- 2. část - barevně

Vymahatelnost práv - černobíle

Vymahatelnost práv - 1. část - barevně

Vymahatelnost práv - 2. část - barevně

Přirozené a ústavní zákady tvorby - černobíle

Přirozené a ústavní zákady tvorby - barevně

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti - černobíle

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti - barevně

 

Obecná část soukromého práva 1

Právní a právnické vzdělání - barevně

Právní a právnické vzdělání - černobíle

Podstata a smysl soukromého práva - barevně

Podstata a smysl soukromého práva - černobíle

Globalizace a europeizace práva - barevně

Globalizace a europeizace práva - černobíle

Obecné právní principy a zásady soukromého práva - barevně

Obecné právní principy a zásady soukromého práva - černobíle

Váhy a meč - právovědné testy - barevně

Váhy a meč - právovědné testy - černobíle

Výklad soukromého práva - barevně

Výklad soukromého práva - černobíle

Přirozená práva člověka - ochrana osobnosti - barevně

Přirozená práva člověka - ochrana osobnosti - černobíle

Právo právnických osob - barevně

Právo právnických osob - černobíle

Věc přirozenoprávní - barevně

Věc přirozenoprávní - černobíle

Vědecká propedeutika (Právo a etika výzkumu)

černobíle

barevně

Smluvní právo - Licenční smlouva

černobíle

barevně

Presentace k Právu duševního vlastnictví - JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.

Různé odborné texty:

Fotogalerie:

Fotografie ze sekcí Práva duševního vlastnictví - konference Olomoucké právnické dny
Olomoucké právnické dny 2015

 Olomoucké právnické dny 2016

  Olomoucké právnické dny 2017

  Olomoucké Právnické dny 2018

   

  Nastavení cookies a ochrany soukromí

  Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

  (Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
  (Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
  (Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)