JUDr. RENÁTA ŠÍNOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7708

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.12

odborný asistent

civilní proces rodinné právo

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pracovní dny 08:30–09:30 3.20 VŽDY JEN NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY, JE MOŽNÉ I ELEKTRONICKY.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Tégl P., Melzer F. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014. (ČLÁNEK)
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šínová R., Westphalová L., Králíčková Z., Hrušáková M., Hudková B., Malá J., Poláchová I., Rogalewiczová R., Zrůst JM., Palásek M., Vavříčková N. Rodičovská odpovědnost. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šínová R., Juráš M. Účastenství v civlním soudním řízení. 2015. (KNIHA - CELEK)
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
Šínová R., Števček M. Formy, druhy a způsoby exekuce. Civilní proces.Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Pojem a význam nesporného soudnictví. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R., Števček M. Průběh exekuce. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a dle části páté OSŘ. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Přikázání pohledávky. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a dle části páté OSŘ. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Řízení dle ZŘS-obecné výklady. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R., Podrazil P., Přibylová J. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Řízení o soudním prodeji zástavy. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Řízení o určení a popření rodičovství. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Řízení ve věcech manželských. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R., Juráš M., Přibylová J. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Řízení ve věcech osvojení. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Srážky ze mzdy. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a dle části páté OSŘ. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Šínová R. Komentář k §§ 18 až 21b, 35 až 35a, 41 až 44, 228-235i. Občanský soudní řád. Komentář. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Škurek M. Jak je důležité mít nejvyšší stavební úřad. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Škurek M. Poskytování informací ve veřejné správě po nabytí účinnosti zákona č. 241/2022 Sb. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Škurek M. Poskytování právního poradenství (counsellingu) osobám s tělesným postižením. In Šínová R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Tomoszek M., Fürst T., Šínová R. K hodnocení znaleckých posudků i v kontextu nové právní úpravy. Právní rozhledy. 2021.
Westphalová L., Šínová R. Nejlepší zájem dítěte. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Šínová R. K případu Walmart Stores, Inc. v. Dukes et al. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Šínová R. Několik poznámek k dokazování v řízení ve statusových věcech manželských. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2014.
Šínová R., Vraník J. New Legal regulation of admissibilty of appellative review from the view point of certiorari institute. International and Comparative Law Review. 2013.
Šínová R. Úskalí soudního řízení - zásada tzv. koncentrace. Statutární zástupce firmy. 2013.
Šínová R. Využijte změny v exekučním právu ve svůj prospěch. Statutární zástupce firmy. 2013.
Šmíd O., Šínová R. Zpráva z mezinárodní konference "Závazky a jejich zajištění" a "Nesporná řízení". Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Šínová R. K institutům vylučovací žaloby ve výkonu rozhodnutí a bezdůvodného obohacení. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Westphalová L., Šínová R. Neue Entwicklung des Familienrechts in der Tschechischen Republik : Anfechtung der Vaterschaft. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 2011.
Šínová R. Právní úprava doručování ve vybraných procesních předpisech České republiky. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Šínová R. Americké versus evropské pojetí (místní) příslušnosti. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009.
Šínová R., Tomoszek M., Mečl J., Vlčková V., Chmelíček P. I. ročník mezinárodní vědecké konference Monseho olomoucké právnické dny. Právník. 2006.
Šínová R. Main and secondary interventions as institutions of Czech civil procedural Law. International and Comparative Law Review. 2006.
Šínová R. Main and Secondary Interventions as Institutions of Czech Civil procedural Law. International and Comparative Law Review. 2006.
Šmehlíková R. Princip rovnosti a princip ochrany slabšího v současné právní úpravě civilního procesu. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šínová R. Potřebujeme novou legislativu pro patchworky? In Šínová R., Kovářová D. (Eds.) Patchwokové rodiny - trendy a souvislosti. 2023.
Matiaško M., Žatková S. Práva transrodových ľudí na Slovensku: Litigácia ako nástroj ich posilnenia. In Batka Ľ., Raková K., Horvat M., Kišoňová R., Čipková T., Šínová R., Hardoš P. (Eds.) Postavenie transrodových ľudí na Slovensku: Interdisciplinárne pohľady. 2022.
Šínová R. Předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte po 1. 1. 2022. Košické dny súkromného práva IV. Pocta profesorovi Vojčíkovi. 2022.
Šínová R., Bednář V. Vliv rozhodnutí vydaných v tzv. opatrovnickém řízení na řízení o pozůstalosti a vice versa. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. 2022.
Šínová R. Otevřené otázky znaleckého dokazování ve věcech péče soudu o nezletilé. In Suchoža J. (Eds.) Právo - obchod - ekonomika. 2020.
Havelková R. Participační práva dítěte v oblasti práva jména. In Šínová R. (Eds.) Participační práva dítěte v civilním soudním řízení. 2020.
Šohajdová L. Souhlas dítěte staršího 12 let s osvojením do ciziny. In Šínová R. (Eds.) Participační práva dítěte v civilním soudním řízení. 2020.
Šínová R. K aktuálním problémům exekuce proti nezletilým "černým pasažérům" v České republice. In . (Eds.) Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu. 2019.
Šínová R. Společenství účastníků řízení v kontextu judikatury Nejvyššího správního soudu ČR ve vztahu k povinnosti uhradit soudní poplatek. In . (Eds.) Pluralita účastníkov právnych vzťahov v hmotnom a procesnom práve. 2019.
Šínová R., Hamuľáková K. Digitalizace civilního soudního řízení. In . (Eds.) Právo Obchod Ekonomika VIII. Zborík príspevkov. 2018.
Šínová R. K pojmu procesní způsobilosti (Osobní pozdrav prof. Winterové). In . (Eds.) Pocta Aleně WInterové k 80. narozeninám. 2018.
Šínová R. K procesní způsobilosti nezletilého v civilním soudním řízení. In . (Eds.) Košické dni súkromného práva II. 2018.
Šínová R. Několik poznámek k účastenství v řízení v rámci systému kolektivní ochrany práv. In Ivančo M. (Eds.) Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. 2018.
Grepl J. Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem. In Králíčková Z., Dávid R., Janovec M., Dávid R., Westphalová L., Šínová R. (Eds.) COFOLA 2018 Část VIII. Civilní status člověka. 2018.
Šínová R., Malá J. K aktuálním otázkám popírání otcovství v České republice. In Vojčík P., Filičko V., Koromház P. (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
Šínová R. K výkladu nových právních předpisů v ČR na některých případech ze soudní praxe. In . (Eds.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 9. – 10. októbra 2015 BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2015. 2015.
Šínová R., Malá J. Simulované soudní jednání jako forma výuky rodinného práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého Olomouc. In . (Eds.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie INOVÁCIE PRE MODERNÉ PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE – CUDZOJAZYČNÝ ŠT UDIJNÝ PROGRAM A PRÁVNE KLINIKY. 2015.
Šínová R. Zákon o zvláštních řízeních soudních v praxi po necelých dvou letech jeho účinnosti. In . (Eds.) AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ SBORNÍK Z XV. CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE „PATNÁCT LET SE ZÁKONEM O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ". 2015.
Šínová R. Procesní způsobilost nezletilých účastníků řízení v judikatuře českých soudů. In Mičínová I., Průšová L. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference Transformace ústavní péče v České republice a její možnosti. 2011.
Šínová R. Několik úvah ke zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech rodinněprávních. Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Šínová R. Procesní zvláštnosti řízení o rozvod manželství. Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009.
Šínová R. Aktuální problémy právní regulace civilního procesu v České republice. In Jermanová H., Masopust Z. (Eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě. 2008.
Vlček E. Brest-litevská mírová smlouva 1918. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Marečková M. K problematice formování státní školní a zdravotní péče v českých zemích. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Svaček O. Odpovědnost nadřízeného jako pojítko mezi odpovědnostmi státu a jednotlivce. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. 2008.
Špičanová L. Portugalské priority v zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. In Šínová R. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Měšťánková P. Rovnost žen a mužů v sociální politice Evropské unie. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Šínová R. Meze uplatnění systému neúplné apelace v odvolacím řízení. In Burda E., Tobiášová L., Blažo O., Čunderlík Ľ., Hamuľák J., Kantor S. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Šínová R. Problematické aspekty aplikace Nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky v českém právním prostředí. Vzťahy a interakcia vnútroštátného práva, medzinárodného práva a európského práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie. 2007.
Šínová R., Pluskalová A. Problematické aspekty odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. In Malacka M. (Eds.) Monseho olomoucké právnické dny. 2007.
Šínová R. Procesní způsobilost nezletilých v českém civilním procesu a její komparace s právní úpravou vybraných zemí EU. In Ficová S. (Eds.) Ochrana práv maloletých v civilnom procese. 2007.
Šínová R. Věrohodnost důkazních prostředků. In Hamuľák O. (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Šínová R. Věrohodnost důkazních prostředků. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Bartoníčková K., Šínová R. Ekonomické aspekty právní úpravy předběžných opatření. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu ,,obchodní právo? Masarykovy univerzity - ,,Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu? 2006.
Šínová R. Princip účasti laického prvku na výkonu soudnictví v historické perspektivě českého civilně procesního práva. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Vankátová I. Praktikum civilního procesu. 2023.
Westphalová L., Šínová R., Leix AE., Holá L., Kovářová D. Nástroje řešení rodičovských konfliktů. 2021.
Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Juráš M. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2020.
Šínová R., Westphalová L. Rodina v mezinárodních souvislostech. 2019.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Podrazil P. Civilní proces. Casebook. 2018.
Westphalová L., Šínová R., Králíčková Z., Dávid R., Šmíd O., Malá J., Zajíčková I., Kutnarová K., Vacová R., Jordánová J. Praktikum rodinného práva. 2018.
Smyčková R., Števček M., Tomašovič M., Šínová R. Civilný mimosporový poriadok. 2017.
Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Občanský soudní řád. Komentář. 2017.
Hamuľáková K., Šínová R., Petrov Křiváčková J., Juráš M., Podrazil P., Šmíd O. Praktikum civilního procesu - 1. část. 2016.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Šínová R., Šmíd O., Bruncko S., Bryxová V., Janiš D., Janišová J., Jordánová J., Kotrecová A., Luprichová P., Spáčil O., Valentová L., Westphalová L. Manželství. 2014.
Šínová R., Šmíd O., Juráš M., Bezoušková L., Cilečková K., Demjanová R., Hamuľáková K., Janiš D., Janišová J., Králíčková Z., Ládová P., Luprichová P., Marek T., Mátejová A., Pavlíček T., Pohančeníková L., Rašovský D., Sedlák P., Schön M., Smolíková K., Svoboda K., Šošková I., Valentová L., Volková J., Westphalová L., Zemandlová A., Zrůst J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
Šmíd O., Šínová R., Čuhelová K., Ládová P., Valentová L., Luprichová P., Kotrecová A. Rozvod manželství. 2013.
Hamuľáková K., Křiváčková J., Šínová R. Praktikum civilního procesu, 2. aktualizované a rozšířené vydání. 2012.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Tšponová I. Praktikum civilního procesu. 2009.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Ščerba F. Domácí zabijačky aneb desatero dobře míněných rad pro bezpečnou domácnost. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Měšťánková P. Evropská unie a prosazování rovnosti žen a mužů v rozhodovacích pozicích. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Telec I. Manželská věrnost v právním smyslu. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Šínová R. Procesní aspekty rodinného práva. Rodinné právo. 2022.
Sládeček V. Rodiče a děti a Ústavní soud. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Tintěra T. Výměnek vyhrazený manželům. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Šínová R. Quo vadis české opatrovnické soudnictví. Pocta prof. Jánu Hurdíkovi k 70. narozeninám. 2021.
Šínová R. Einführung in das tschechische Recht (§ 13 I, § 14). Einführung in das Tschechische Recht. 2020.
Westphalová L., Šínová R. Rodičovská odpovědnost a její naplňování v mezinárodních souvislostech. Rodina v mezinárodních souvislostech. 2019.
Šínová R. Komentář k § 60 až 64 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 2018.
Šínová R. Nová právní úprava řízení ve věcech rodinněprávních-jde o změy podstatné? Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 2015.
Šínová R. Pozastavení řidičského oprávnění. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a dle části páté OSŘ. 2015.
Šínová R. Komentář k §§30-33, §§ 36-37. Občanský zákoník. § 1-117.Velký komentář. Svazek 1. 2013.
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R. DOHODA MANŽELŮ JAKO PŘEDPOKLAD TRVALÉHO UKONČENÍ MANŽELSKÉHO SOUŽITÍ OD O.Z.O. PO SOUČASNOST. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 2012.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 19 a § 20. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 192 - 193. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 194. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář k § 362 a 363. Občanský soudní řád. Komentář. I a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §176-180. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §181 - 185. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §73. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šínová R., Westphalová L., Malá J., Hudková B., Poláchová I. Rodičovská odpovědnost. 2016.
Šínová R., Valentová L. Dny rodinného práva. 2014.
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R., HRNČIŘÍKOVÁ M., DOHNAL J. Závazky a jejich zajištění a Nesorná řízení. 2012.
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R., TELEC I. Závazky a jejich zajištění a nesporná řízení. 2012.
Šínová R., Hrušáková M., Hamuľáková K., Westphalová L. Procesněprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného. 2010.
PROJEKT
Šmíd O., Šínová R. Výživné pro děti. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JURÁŠ PFA Teoretické právní vědy 2016
ŠMÍD PFA Teoretické právní vědy 2012
ČUHELOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)