JUDr. VERONIKA TOMOSZKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7814

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.08

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Vícha O., Tomoszková V., Vopařilová M. Praktikum z práva životního prostředí. 2013. (KNIHA - CELEK)
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
Tomoszek M., Tomoszková V. Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí. In Müllerová H. (Eds.) Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Tomoszková V., Tomoszek M. Dnešní i budoucí děti - ochrana jejich práv v souvislosti s klimatickou změnou. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2024.
Tomoszková V., Lešanská A. Bariéry v přístupu veřejnosti k právní ochraně ve věcech životního prostředí. České právo životního prostředí. 2023.
Tomoszková V. Úvaha nad vlastnickým právem jako nástrojem účinné ochrany přírody. České právo životního prostředí. 2023.
Tomoszková V. Umweltschutzrecht in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2021.
Tomoszková V. Územní plán jako nástroj pro adaptaci na změny klimatu. České právo životního prostředí. 2019.
Tomoszek M., Tomoszková V. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien. Osteuropa-Recht. 2015.
Tomoszková V. Implementation of the EU Directive on Environmental Impact Assessment in the Czech Republic: How Long Can the Wolf Be Tricked? Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment. 2015.
Tomoszková V. Planowanie przestrzenne – instrument rozwiązywania czy źródło konfliktów? Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. 2012.
Tomoszková V. Preventing Major-Accident Hazards in Spatial Planning. Zeitschrift für Europäische Umwelt- und Planungsrecht. 2012.
Tomoszková V. Rakouský federalismus na příkladu územního plánování. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010.
Tomoszek M., Bryxová V., Tomoszková V. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic. Introducing Legal Clinics in Olomouc, Czech Republic. 2007.
Šínová R., Tomoszek M., Mečl J., Vlčková V., Chmelíček P. I. ročník mezinárodní vědecké konference Monseho olomoucké právnické dny. Právník. 2006.
Vlčková V. Svoboda projevu v USA. Právník. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tomoszková V. Europeanization of the Czech Environmental Law and Policy: In the Claws of New Conditionality? In DAMOHORSKÝ M., STEJSKAL V. (Eds.) Czech Environmental Law Review 2017 - 2018 : a collective monographs. 2019.
Tomoszková V. Právo na příznivé životní prostředí jako nástroj ochrany před hlukem. In Košičiarová S. (Eds.) Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. 2016.
Halířová G., Hálková A. Types of Proceedings in Matters of Sickness Insurance. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5. 2011.
TOMOSZKOVÁ V. Úvaha nad vlastnictvím jako nástrojem ochrany životního prostředí. In DIENSTBIER F. (Eds.) Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. 2011.
Tomoszek M., Tomoszková V. Vliv Rady Evropy na správní soudnictví a přístup ke správním soudům v České republice. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Tomoszková V. Význam práva na příznivé životní prostředí. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
TOMOSZKOVÁ V. Význam práva na příznivé životní prostředí. In BUBELOVÁ K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Tomoszek M., Tomoszková V. Wplyw Rady Europy na sadownictwo administracyjne oraz dostep do sadow administracyjnych w Republice Czeskiej. In Tomoszek M., Horáková M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku. Wpływ UE i Rady Europy na postepowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Zbíral R. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational administrative bodies. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Melotíková P. Czech First Instance Administrative Procredure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Madleňáková L. Deliquenciesin Breach of Administrative Procedure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Tomoszková V. Importance of the basic principles of administrative body´s operation according to the Czech Act on Administrative Procedure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Tomoszek M., Tomoszková V. Praktické formy výuky práva. In Kuklík J. (Eds.) Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století. 2009.
Peterková M. Principles of Administrative Bodies Operation in the Czech and Slovak Administrative Procedure Codes. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Sládeček V. Procedures of Public Administration. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Horáková M. Several Remarks on Retrial as a Form of Legal Remedy. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Tomoszková V. Správa soudů v Rakousku. Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Tomoszková V. Special Feature of Legal Protection in Austria: Independent Administrative Senats. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
Tomoszková V. Wirtschaftstätigkeit der tschechischen Gemeinde. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tscgechischen Gemeinderechts. 2008.
Tomoszková V., Tomoszek M. Austrian Conception of the Principle of Legality - a New Inspiration for Czech Public Administration. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Tomoszková V. Grundzüge der tschechischen Raumplanung. Damohorsky, M. - Janko, A. (eds.) Raumplanung und Umweltschutz in Österreich und in der Tschechischen Republik. 2007.
Tomoszková V., Tomoszek M. Princip legality v česko-rakouském srovnání. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Vlčková V. Aarhurská úmluva a principy dobré správy. Principy dobré správy. 2006.
Vlčková V. Instruments of Spatial Planning in the Czech Republic and in Austria. Conpemporary Administrative Law Studies. 2006.
Vlčková V. Nová právní úprava územního plánování v ČR. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Tomoszková V. Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a krajiny. In . (Eds.) Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2006.
Vlčková V. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí. In Průchová I. (Eds.) Aktuální otázky práva životního prostředí. 2005.
Vlčková V. Vybrané aspekty nového správního řádu ve vztahu k ochraně životního prostředí. In Damohorský M., Stejskal V. (Eds.) Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí. Sborník z mezinárodní konference. 2005.
Vlčková V. Volnost jednání národních států ve věcech účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. In Černý P., Dohnal V. (Eds.) Přístup k soudům při ochraně životního prostředí. 2004.
KNIHA - CELEK
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
Tomoszková V., Bándi G., Dienstbier F., Dobrowolski G., Hoffman I., Košičiarová S., Lipiński A., Maslen M., Mikosz R., Ofak L., Radecki G., Sobotka M., Sprinz Z., Stejskal V. Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. 2014.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
Jabůrková V., Vlčková V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Tomoszková V., Huneš K. Historický pohled na veřejné užívání. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V., Huneš K. Teoretická východiska. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V., Huneš K., Tomoszek M. Ústavní základy veřejného užívání přírodních statků. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Huneš K. Veřejné užívání a přístup do krajiny. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Huneš K. Veřejné užívání jako právní institut - obecná charakteristika. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Huneš K. Veřejné užívání lesa. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Vícha O., Mácha A. Veřejné užívání ovzduší. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Huneš K. Veřejné užívání přírodních statků - specifické rysy a pojem "přírodní statek". In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V. Veřejné užívání přírodních statků v zahraničí. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V. Veřejné užívání vod. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V. Veřejné užívání zeleně na veřejných prostranstvích. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszková V., Huneš K. Závěr. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Tomoszek M., Vomáčka V., Tomoszková V. Čl. 35 (Životní prostředí). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Tomoszková V. A New Dawn in the Czech Clinical Movement. In ALEMANNO A., KHADAR L. (Eds.) Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe. 2018.
Tomoszková V. Preventing Major-Accident Hazards in Spatial Planning. In Damohorský M., Stejskal V. (Eds.) Czech and European Environmental Law. 2011.
TOMOSZEK M. Decision Making of Administrative Authorities and Limiting the Fundamental Rights and Freedoms. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
Pospíšilová S. Ochrana před nečinností územních samosprávných celků - vybrané otázky. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5, Formalized Procedures of Administrative Authorities. 2010.
TOMOSZKOVÁ V. Spatial Planning under the Influence of EU Environmental Law. Czech Environmental Law. Yearbook - Volume 4. 2010.
Tomoszková V. Czech Spatial Planning on Its Way Towards Sustainability. In . (Eds.) Czech and European Environmental Law. Yearbook - Volume 3. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Horáková M., Tomoszková V. CALS 4 - Contemporary Administrative Law Studies. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MÁCHA PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)