JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7666

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.10

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká společnost pro právo životního prostředí (člen, 2001–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vícha O. Základy horního a energetického práva. 2015. (KNIHA - CELEK)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
Vícha O., Tomoszková V., Vopařilová M. Praktikum z práva životního prostředí. 2013. (KNIHA - CELEK)
Vícha O., Morávek J., Tomášková V., Bernard M. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. 2013. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vícha O. Geologické dědictví a nástroje sloužící k jeho zachování. České právo životního prostředí. 2024.
Vícha O. Dopady nového stavebního zákona na české horní právo. Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Vícha O. K právním aspektům opětovného využití těžebních odpadů. České právo životního prostředí. 2022.
Vícha O. Czech mining law in a nutshell. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2021.
Vícha O. Judikatura Ústavního soudu ke stavebnímu zákonu. České právo životního prostředí. 2021.
Vícha O. Aktuální judikatura Ústavního soudu k právu na informace. České právo životního prostředí. 2020.
Mácha A., Vícha O. Ochrana a veřejné užívání ovzduší. Správní právo. 2020.
Zimmermannová J., Vícha O., Pászto V. Dopady systému obchodování s emisními povolenkami v zemích EU28. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2019.
Vícha O. K otázce pravomocí EU v rámci antarktického smluvního systému. České právo životního prostředí. 2019.
Vícha O. Nová právní úprava národních parků je ústavně konformní. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Právo na informace o životním prostředí v judikatuře Ústavního soudu. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Ústavní soud zamítl ústavní stížnost obce Nové Heřminovy. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Europeizace horního práva. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Vícha O. K odpovědnosti za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. K odvodům za vynětí ze zemědělského půdního fondu a k vlastnictví odpadu. České právo životního prostředí. 2017.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. International Documents on Landscape Restoration. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. Specifities of the garden architecture monuments from the legal point of view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Vícha O., Víchová B. Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek. České právo životního prostředí. 2014.
Vícha O. The Concept of Right to Cultural Heritage within the Faro Convention. International and Comparative Law Review. 2014.
Vícha O. Nová právní úprava zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého. České právo životního prostředí. 2013.
Vícha O. K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě. Zprávy památkové péče. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vícha O. Globální geoparky UNESCO. In Damohorský M. (Eds.) Ochrana světového přírodního a kulturního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu. 2023.
Vícha O. Dozór zwierzchni organów panstwowej administracji górniczej nad przestrzeganiem przepisów górniczych w Republice Czeskiej. In BOJAR-FIJALKOWSKI T. (Eds.) Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 2021.
Vícha O. Zásada trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji. In Maslen M. (Eds.) Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. 2019.
Vícha O. Význam osmičkových roků pro české horní právo. In Frumarová K. (Eds.) „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Vícha O. Vzájemné vazby stavebního a horního práva. In Staša J., Rajchl J. (Eds.) Sondy do stavebního práva. 2018.
Vícha O. Sesuvy a řícení skal z hlediska změn klimatu. Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. 2017.
Vícha O. Náhrada důlních škod v českém právu. In Košičiarová S. (Eds.) Právo na životné prostredie a nástroje jeho prosadzovania. 2016.
Vícha O. Přestupky v horním právu. In Filo M. (Eds.) Verejná správa a priestupky. 2016.
Vícha O. Mezinárodní právo na ochranu kulturního dědictví a možnosti ochrany kulturní krajiny v ČR. In . (Eds.) Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy. 2015.
Vícha O. Vybraná soudní judikatura ke správnímu trestání v právních předpisech z oblasti ochrany životního prostředí. In Maslen M. (Eds.) Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. 2015.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Vícha O. K navrhované právní úpravě likvidace vysloužilých solárních elektráren. In Damohorský M. (Eds.) The new legal framework for renewable energy. 2012.
Vícha O. K právní povaze vrtu. In Žatecká E., Kováčová L., Nechvátalová L., Vomáčka V. (Eds.) Cofola Conference 2012. 2012.
Vícha O. K právním aspektům hodnocení rizik ekologické újmy. In Jančářová I., Vomáčka V. (Eds.) Odpovědnost v právu životního prostředí. 2012.
Vícha O. K zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Vícha O. The Environmental Liability Directive and EU Waste Legislation. In Damohorský M., Sobotka M. (Eds.) Current Issues of EU Environmental Law Implementation of the Waste Framework Directive and Environmental Liability Directive. 2011.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Vícha O. Hudba v judikatuře Ústavního soudu. Pocta Vladimíru Sládečkovi. 2024.
Vícha O. K aktuálnímu vývoji uznávání práva na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí jako lidského práva. In Benák J., Filip J., Šimíček V. (Eds.) Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 2022.
Vícha O. Opuštěná důlní díla jako důsledek nedostatečné předchozí báňské legislativy. Právo životního prostředí ve 3. tisíciletí: Výzvy, přístupy, nástroje. 2022.
Vícha O., Mácha A. Veřejné užívání ovzduší. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Vícha O. 30 years of operation of the Czech mining law – time to change? In Damohorský M., Kanický J. (Eds.) Czech Envirenmental Law Review. A collective monographs. 2022.
Vícha O. Nulové znečištění životního prostředí jako nový cíl unijní environmentální politiky a práva. In Tungul L. (Eds.) Zelená dohoda pro Evropu a střední třída. 2021.
Vícha O. Zákony elektrisační. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek. Zákon ob-Ž. 2021.
Vícha O. Zákony energetické. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek. Zákon ob-Ž. 2021.
Vícha O. Zákony plynárenské. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek. Zákon ob-Ž. 2021.
Vícha O. Zero Pollution as a New Goal of the EU´s Environmental Policy and Law. In Tungul L. (Eds.) The European Green Deal and the Middle Class. 2021.
Vícha O. Životní prostředí. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek. Zákon ob-Ž. 2021.
Vícha O. Průzkum půdy jako základ pro provádění staveb. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 2020.
Vícha O. Úmluva na ochranu ozonové vrstvy (tzv. Vídeňská úmluva). In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. 2020.
Vícha O. Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (tzv. Basilejská úmluva). In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Rotterdamská úmluva). In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Úmluva o rtuti (tzv. Minamatská úmluva). In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Úmluvy environmentální. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Úřad pro jadernou bezpečnost. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U–Ú. 2020.
Vícha O. Zákon o Antarktidě (č. 276/2003 Sb.). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek (Volby-Zákon). 2020.
Vícha O. Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek (Volby-Zákon). 2020.
Vícha O. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (č. 44/1988 Sb.). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek (Volby-Zákon). 2020.
Vícha O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (č. 167/2008 Sb.). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek (Volby-Zákon). 2020.
Vícha O. Správa energetiky. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Správa geologie. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Správa státních hmotných rezerv. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Státní energetická inspekce. Encyklopedie českých právních dějin. XVI. Svazek Správa veřejná – Suché. 2019.
Vícha O. Sankce v právu životního prostředí. Encyklopedie českých právních dějin, XII. Svazek Sa – Smlouva ná. 2018.
Vícha O. Ekologický dohled nad těžbou. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 2017.
Vícha O. Nature Protection and Conflict of Interests Resolution under the Mining Act. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 2017.
Vícha O. Ochrana a využívání důlních vod. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana lesů. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana ovzduší. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana vod. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Posuzování vlivů na životní prostředí v hornictví. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 2016.
Vícha O. Právo atomové. Encyklopedie českých právních dějin. VI. svazek Právní-Právo Po. 2016.
Vícha O. Právo pozemkové. Encyklopedie českých právních dějin. VI. svazek. Právní-Právo po. 2016.
Vícha O. Tendencje rozwojowe w organizacji admininistracji publicznej w dziedzinie energetyki w Republice Czeskiej. Pravo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. 2016.
Vícha O. Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem – vybrané právní aspekty. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 2015.
Vícha O. New challenges of the EU environmental law in connection with the use of unconventional hydrocarbons. Environmental Law in the Czech Republic and EU - Ten Years After. 2014.
Vícha O. Právní povaha vod z hlediska báňských předpisů. Voda v právních vztazích. 2014.
Vícha O. Szczególne ingerencje w skorupe ziemska z prawnego punktu widzenia. Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. Wybrane zagadnienia. 2014.
Vícha O. K ochraně hornických památek vzniklých v důsledku hornické činnosti na příkladu propadu Žebračka. Damohorský, M., Stejskal, V. et al.: Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu : Kolektivní monografie. 2013.
Vícha O. The newest EU law approaches to the offshore oil and gas prospection, exploration and production activities. In Damohorský M., Stejskal V. (Eds.) Czech and european environmental law: a collective monograph. 2011.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
RECENZE
Vícha O. Recenze monografie „MÜLLEROVÁ, H. a kol. Klimatické právo. České právo životního prostředí. 2023.
Vícha O. Recenze monografie „MÁCHA, Aleš. Veřejné užívání a jeho předmět". České právo životního prostředí. 2022.
Vícha O. Recenze monografie „Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení“. České právo životního prostředí. 2021.
Vícha O. Pozemkové vlastnictví (recenze). České právo životního prostředí. 2020.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář“. České právo životního prostředí. 2020.
Vícha O. Komentář k zákonu, který bude ještě nějakou dobu platit. Zprávy památkové péče. 2019.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o obalech. Komentář". České právo životního prostředí. 2019.
Vícha O. Recenze knihy „Kapitoly z mezinárodního dopravního práva, I. – III.“. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o ochraně ovzduší. Komentář“. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (recenze). Bulletin advokacie. 2018.
Vícha O. Recenze knihy „Ekologické zdanění a dopady jeho modelování“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Recenze publikace „Energetický zákon. Komentář“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář (recenze). České právo životního prostředí. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HAK PFA Teoretické právní vědy 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)