Rektor ocení autory sedmi odborných publikací z právnické fakulty

Rektor bude ceny předávat v rámci Akademických dnů UP v únoru 2018.
Foto: Milada Hronová
Pátek 24. listopad 2017, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Celkem sedm odborných publikací, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci právnické fakulty, vybrala hodnotící komise pro udělení Cen rektora UP za rok 2017. Jejich slavnostní předání se uskuteční v rámci Akademických dnů UP v únoru 2018.

Komise složená z členů vedení UP tentokrát schválila ocenění všech 47 odborných knih 55 autorů, které vzešly z výběru na jednotlivých fakultách. Navrženy mohly být publikace vydané v loňském nebo letošním roce. „Naše fakulta má mezi oceněnými silné a stabilní zastoupení. Vyznamenaných je stejný počet jako vloni. Letos byla vybrána široká škála publikací z různých právních oborů, ať už jde o soukromé právo, správní a daňové právo nebo publikace rozebírající právo z pohledu historického. Řadu z nich označila také Ediční komise právnické fakulty za excelentní,“ zhodnotila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.

Rektor se na návrh fakulty rozhodl ocenit například Michala Bartoně z katedry ústavního práva za knihu nazvanou Základní práva. „Ocenění si velmi vážím. Kniha vznikala postupně několik let, měl jsem ambici komplexně a přehledně pokrýt oblast, která byla zatím zpracovávána jenom po dílčích tématech či formou komentářů k lidskoprávním dokumentům, přičemž řada teoretických či metodologických otázek zatím nebyla dostatečně, přehledně a na jednom místě zmapována a literárně zpracována. Ačkoli jsem autorem převážné části práce, jde o dílo kolektivní a ocenění tak patří i kolegům Janu Kratochvílovi, Martinu. Kopovi, Maximu Tomoszkovi, Jiřímu Jiráskovi a Ondřeji Svačkovi,“ vysvětlil Michal Bartoň. Není to jeho první čestné uznání rektora. Před šesti lety jej vedení univerzity ocenilo za monografii Svoboda projevu: principy, garance, meze.

Naopak poprvé cenu rektora získala Kristýna Řezníčková z katedry správního práva a finančního práva. „Je pro mne skutečně čest, že se mohu řadit mezi oceněné autory naší univerzity,“ řekla Kristýna Řezníčková, která v akademické sféře působí teprve tři roky. Její kniha Výlučné daňové příjmy obcí je určena odborné veřejnosti, může posloužit i studentům pro rozšíření znalostí o problematice financování obcí. S ohledem na praktické návrhy z oblasti právní úpravy místních poplatků může být část knihy využitelná také pro obce. „Na knize jsem pracovala v rámci doktorského studia, kdy jsem výsledky práce nejprve prezentovala ve své disertační práci. Po úspěšné obhajobě a zapracování rad a výtek oponentů jsem následně vydala z disertační práce monografii. Celkově jsem na knize pracovala asi pět let,“ dodala.

Celkový počet autorů, které se rektor letos rozhodl ocenit, je nejvyšší za posledních deset let soutěže. Smyslem ocenění, spojeného s finanční odměnou, je posílit prestiž vědecké práce na univerzitě. Slavnostní předání z rukou rektora se koná každý rok v únoru při příležitosti výročí jejího obnovení.

Seznam oceněných prací a jejich autorů z PF UP:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.: Základní práva

JUDr. Pavel Petr, LL.M. Ph.D.: Vlastnictví bytů – kondominium

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.: Občanský zákoník IV/1,2. § 655-975. Velký komentář.

PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.:Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D.: Výlučné daňové příjmy obcí

JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.: Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář.

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.: Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář.

Zpět