Studentské soutěže

IGA

Interní grantová soutěž na podporu jedno i víceletých projektů specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhá od roku 2009.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je univerzitě přidělována každý rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků).

Grantovou studentskou soutěž vyhlašuje rektor UP na podzim (listopad) s uzávěrkou přihlášek v lednu následujícího kalendářního roku.

Podrobnější informace k vyhlášení na stránkách IGA

Podrobnější zásady IGA projektů

Komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA je na PF UP od roku 2017 jmenovaná jako komise stálá, ve složení:
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (předsedkyně)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A.
JUDr. Martin Kopa, Ph.D.
JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Kontaktní osoby:
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. olga.pouperova@upol.cz
Mgr. Zuzana Řezníčková, Ph.D. zuzana.reznickova@upol.cz

Formulář průběžné zprávy IGA
Formulář závěrečné zprávy IGA
Vzor žádosti o vyplacení odměny
Vzor žádosti o vyplacení stipendia
Pokyny pro studenty vyjíždějící na služební cestu v rámci projektu IGA

Projekty IGA řešené na PF UP

SVOČ

Soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Autoři nejlepších vědeckých prací získají mimořádné stipendium a také možnost reprezentovat fakultu ve finále soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na česko-slovenské úrovni.

Soutěž vyhlašuje každoročně děkan PF UP v prosinci.

Vyhlášení soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti na rok 2018

Do soutěže se studenti přihlašují nejpozději do 15. 2. 2018 na e-mail svoc.pf@upol.cz, soutěžní práce je pak nutné odevzdat do 16. 4. 2018.

Kontaktní osoby:

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. olga.pouperova@upol.cz

Mgr. Zuzana Řezníčková, Ph.D. zuzana.reznickova@upol.cz

Soutěž o Cenu rektora pro studenty Univerzity Palackého

Do soutěže o Cenu rektora je možno přihlásit již obhájené bakalářské a diplomové práce a vědecké články publikované v odborném tisku. Soutěž je vyhlašována každoročně v listopadu

Podmínky soutěže  

Soutěž Nadačního fondu Univerzity Palackého

Soutěž Nadačního fondu Univerzity Palackého podporuje umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem.

Podmínky soutěže

Soutěž o cenu Randovy nadace

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů.

Podmínky soutěže
Podrobnosti k ročníku 2017

Soutěž o cenu IUS et SOCIETAS

Soutěž je určena všem studentům schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky.

Podmínky soutěže

Studentská soutěž Academia

Studentská soutěž diplomových prací určená studentům a absolventům českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Podrobnosti soutěže.

Lidskoprávní diplomka

Soutěž o nejlepší závěrečnou (bakalářskou nebo diplomovou) práci věnovanou problematice lidských práv, a to zejména z oboru práva, sociologie, pedagogiky, ale také dalších humanitních oborů.

Podrobnosti  soutěže.

Laboratoř EU

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je studentská soutěž diplomových prací, které se věnují oblasti evropských záležitostí.

Podrobnosti soutěže.

Grant Husovy nadace

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace podpoří grantem vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Podrobnosti .

Cena Josefa Luxe

Cena nadačního fondu Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou, je udělována za originální badatelské odborné práce vysokoškolských studentů na zadané téma. Pro rok 2017 je tématem soutěže „Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy“.

Podrobnosti

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, územní plánování a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické.

Podrobnosti.

Stipendium Husovy nadace

Roční stipendium ve výši 80 tisíc Kč je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech s cílem podpořit jejich svobodné a nerušené bádání.

Podrobnosti.

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí studentům a absolventům VŠ stipendia ke studiu v USA. Studentům jsou určeny programy Fulbright-Masarykovo stipendium, Fulbright-Schuman stipendium a Stipendium pro postgraduální studium (na úrovni Master nebo Ph.D.).

Podrobnosti.

Stipendium AKTION

Stipendia programu česko-rakouské spolupráce AKTION jsou určena ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku na státních univerzitách a odborných vysokých školách. Mohou se o ně ucházet studenti, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, a učitelé veřejných vysokých škol.

Program AKTION dále nabízí VŠ studentům letní česko-rakouské jazykové školy.

Podrobnosti.

Studijní stipendium Olomouckého kraje

Podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia SŠ se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů VOŠ se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů VŠ na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.

Podrobnosti 

Stipendium Hlávkovy nadace

Nadace uděluje nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost studentům a mladým začínajícím vědeckým pracovníkům a umělcům (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let). Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům, a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia.

Podrobnosti.

Stipendium nadace Bakala

Stipendium nadace Zdeňka a Michaely Bakalových zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Podrobnosti.